Ursprungliga författningar: 2004

500/2004
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 8 § förordningen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
499/2004
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om trafiklärarutbildning
498/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning
497/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor
496/2004
Statsrådets förordning om den högsta räntan för vissa statliga bostadslån
495/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den till konventionen anslutna INF-koden
494/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Uruguay om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
493/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Iran om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
492/2004
Lag om ändring av vissa övergångsbestämmelser i en lag om ändring av lagen om aktiebolag
491/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet
490/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av fartygsregisterlagen
489/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
488/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen
487/2004
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet
486/2004
Lag om ändring av fartygsregisterlagen
485/2004
Lag om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
484/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
483/2004
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kaustby och Halsua kommuner
482/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
481/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetarskyddsförvaltningen
480/2004
Statsrådets förordning om arbetarskyddsnämnderna
479/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter och ikraftträdande av lagen om ändring av 24 § lagen om paketresor
478/2004
Lag om ändring av 3 § lagen om arbetarskyddsförvaltningen
477/2004
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
476/2004
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
475/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
474/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning på kilogram baserat nationellt stöd för utsädesproduktion av stråsäd för 2004
473/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2003
472/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2004/2005
471/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2004
470/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2003
469/2004
Statsrådets beslut om anslutning av Kullaa kommun till Ulvila stad
468/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med samarbetsorganisationen för länderna i området på Afrikas horn (IGAD)
467/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av anslutningsavtalet mellan Finland och Europeiska Sydobservatoriet (ESO), konventionen för upprättande av ESO och det till konventionen fogade finansprotokollet samt protokollet om privilegier och immuniteter för ESO samt om ikraftträdande av lagen som hänför sig till dessa avtalsarrangemang
466/2004
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter
465/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2004
464/2004
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
463/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
462/2004
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 3 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
461/2004
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
460/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
459/2004
Lag om ändring av miljöskyddslagen
458/2004
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
457/2004
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
456/2004
Lag om ändring av fastighetsregisterlagen
455/2004
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
454/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
453/2004
Lag om ändring av 4 § lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon
452/2004
Lag om ändring av avfallslagen
451/2004
Lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.