Ursprungliga författningar: 2004

550/2004
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
549/2004
Statsrådets beslut om upplösande av Karinais och Pöytis kommuner och bildande av en ny Pöytis kommun
548/2004
Statsrådets beslut om anslutning av Kangaslampi kommun till Varkaus stad
547/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga IV till års 1992 konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
546/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Litauen om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
545/2004
Lag om ändring av 17 och 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring
544/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1980 och 1984 års protokoll om ändring av konventionen angående internationell civil luftfart
543/2004
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
542/2004
Lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
541/2004
Handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska kylskåp, frysar och kombinationer av dessa för hushållsbruk
540/2004
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av en ändring av samfundsordningen för religionssamfundet Jumalan seurakunta (Guds församling) i registret över religionssamfund
539/2004
Försvarsministeriets förordning om ändring av 3 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen
538/2004
Miljöministeriets förordning om formuläret för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet
537/2004
Miljöministeriets förordning om formuläret för hyresavtal för bostadslägenhet
536/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2004
535/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsbolag
534/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ädelmetallarbeten
533/2004
Statsrådets förordning om ändring av 23 och 32 § i förordningen om användning av fordon på väg
532/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
531/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om passagerarfartygs personlistor
530/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om besiktning av fartyg
529/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg
528/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om marin utrustning
527/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor
526/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan (RID) till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
525/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen
524/2004
Statsrådets förordning om delegationen för småbarnsfostran
523/2004
Lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
522/2004
Lag om ändring av 36 § i polislagen
521/2004
Lag om ändring av 16 § i sjöräddningslagen
520/2004
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen
519/2004
Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler
518/2004
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
517/2004
Lag om ändring av 38 kap. 4 § i strafflagen
516/2004
Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation
515/2004
Finansministeriets förordning om placeringsfonders bokslut, årsberättelse och halvårsrapport samt fondbolags och förvaringsinstituts bokslut
514/2004
Statsrådets förordning om begränsningar som gäller cement och fabrikat som innehåller cement
513/2004
Lag om delegationen för personskadeärenden
512/2004
Lag om ändring av 12 § i lagen om ansvar i spårtrafik
511/2004
Lag om ändring av 3 § i patientskadelagen
510/2004
Lag om ändring av 6 § i trafikförsäkringslagen
509/2004
Lag om ändring av skadeståndslagen
508/2004
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet
507/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid återtagandet av frukt och grönsaker från marknaden
506/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
505/2004
Statsrådets förordning om meteorologiska institutet
504/2004
Lag om ändring av 2 § i lagen om Statens konstmuseum
503/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp
502/2004
Justitieministeriets förordning om konkursärenden
501/2004
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om övervakning av förvaltningen av konkursbon

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.