Ursprungliga författningar: 2004

650/2004
Lag om ändring av strafflagen
649/2004
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
648/2004
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om rehabiliteringspenning
647/2004
Lag om ändring av 1 § i lagen om handikappbidrag
646/2004
Lag om ändring av 1 § i lagen om vårdbidrag för barn
645/2004
Lag om ändring av 1 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
644/2004
Lag om ändring av 1 § i lagen om frontmannapension
643/2004
Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om moderskapsunderstöd
642/2004
Lag om ändring av 1 § i barnbidragslagen
641/2004
Lag om ändring av familjepensionslagen
640/2004
Lag om ändring av 1 och 1 d § i folkpensionslagen
639/2004
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
638/2004
Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetslöshetskassor
637/2004
Lag om upphävande av 12 § 4 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
636/2004
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
635/2004
Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
634/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets beslut om personlyft med kran och gaffeltruck
633/2004
Statsrådets förordning om arbetarskydd vid lastning och lossning av fartyg
632/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Tyskland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
631/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
630/2004
Lag om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen
629/2004
Lag om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort
628/2004
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
627/2004
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
626/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
625/2004
Lag om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
624/2004
Lag om ändring av lagen om hemkommun
623/2004
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
622/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
621/2004
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Tove Jansson och barnkulturen
620/2004
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
619/2004
Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
618/2004
Statsrådets förordning om Statens konstmuseum
617/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
616/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
615/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
614/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
613/2004
Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster
612/2004
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
611/2004
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
610/2004
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
609/2004
Lag om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet
608/2004
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
607/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställighet av gemenskapens lagstiftning gällande mul- och klövsjuka
606/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav gällande tjursperma
605/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
604/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om organisering av tillsynen över foderfabrikat
603/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av 2 § och bilaga 1 jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderblandningar
602/2004
Statsrådets beslut om upplösande av Parikkala, Saari och Uukuniemi kommuner och bildande av en ny Parikkala kommun
601/2004
Statsrådets förordning om upphävande av 3 § i tullförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.