Ursprungliga författningar: 2004

850/2004
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2003
849/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för hälsointyg för körkort
848/2004
Lag om ändring av 34 kap. 4 § och 44 kap. 9 § i strafflagen
847/2004
Lag om ändring av gentekniklagen
846/2004
Inrikesministeriets meddelande om förlängning av giltighetstiden för inrikesministeriets föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar
845/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 19 och 22 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
844/2004
Statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
843/2004
Statsrådets förordning om interventionsfonden för jordbruket
842/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt tälläggsprotokollet till överenskommelsen och om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen
841/2004
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen
840/2004
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
839/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning år 2004 av miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag för programperioden 2000―2006
838/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 2 § 3 och 4 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel
837/2004
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
836/2004
Statsrådets förordning om ändring av 18 § i polisförordningen
835/2004
Lag om sättande i krav av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän
834/2004
Lag om ändring av 4 § i lagen om statens pensionsfond
833/2004
Lag om ändring av 1 § i lagen om familjepension efter riksdagsman
832/2004
Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän
831/2004
Miljöministeriets förordning om ändring av 5 § i bilagan till miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
830/2004
Miljöministeriets förordning om ändring av bilagan till miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
829/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av övervakningszon på grund av Newcastlesjuka i Luvia kommun
828/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om militär luftfart
827/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet till överenskommelsen
826/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
825/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
824/2004
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
823/2004
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
822/2004
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
821/2004
Lag om ändring av kyrkolagen
820/2004
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av en ändring av samfundsordningen för religionssamfundet Yksityinen kreikkalais-katolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa i registret över religionssamfund
819/2004
Inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
818/2004
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
817/2004
Statsrådets förordning om statens pensionsnämnd
816/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens pensioner
815/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i förordningen om accis på flytande bränslen
814/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
813/2004
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
812/2004
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko i registret över religionssamfund
811/2004
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Redeemed Christian Church of God i registret över religionssamfund
810/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
809/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 42 och 52 § kemikalielagen
808/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
807/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om trikinundersökning
806/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anmälan till myndigheter och registrering av förbud att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom att betala en försäkrings återköpsvärde
805/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
804/2004
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner
803/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2004
802/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
801/2004
Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.