Ursprungliga författningar: 2004

950/2004
Statsrådets förordning om regionala miljöcentraler
949/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän
948/2004
Statsrådets förordning om ändring av lönegarantiförordningen
947/2004
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2004
946/2004
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
945/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för år 2004
944/2004
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om stater vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt inte fyller internationella krav
943/2004
Handels- och industriministeriets förordning om saft och vissa liknande produkter
942/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 1 kap. 11 § 2 mom. 1 punkten i strafflagen
941/2004
Lag om ändring av 1 och 2 § i sjöarbetstidslagen
940/2004
Lag om ändring av 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
939/2004
Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
938/2004
Lag om ändring av lönegarantilagen
937/2004
Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2005
936/2004
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
935/2004
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
934/2004
Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen
933/2004
Statsrådets förordning om rådet för arbets- och utbildningsärenden
932/2004
Republikens presidents förordning om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Turkiet om samarbetet i fråga om förhindrande av organiserad brottslighet och bekämpning av brottslighet
931/2004
Lag om ändring av lagen om miljöförvaltningen
930/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av TSE-sjukdomar
929/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
928/2004
Statsrådets förordning om genteknik
927/2004
Lag om ändring av 3 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
926/2004
Lag om ändring av 20 § i lagen om statliga affärsverk
925/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2004 för avtal ingångna år 2004
924/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
923/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det arbetspensionsindextal som avses i 9 § i lagen om pension för arbetstagare
922/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare
921/2004
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
920/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004
919/2004
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
918/2004
Republikens presidents förordning om ändring av 4 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
917/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för växtodling för maltkorn för regleringsåret 2003/2004
916/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp 2004
915/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen för 2004
914/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalningar av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2003
913/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
912/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
911/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur
910/2004
Statsrådets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter
909/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp och om ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
908/2004
Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
907/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de grunder som tillämpas då lån godkänns som räntestödslån för ägarbostäder och då boende väljs till delägarbostäder
906/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
905/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
904/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
903/2004
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
902/2004
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Albert Edelfelt och målarkonsten
901/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 20 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försök med elektroniska recept

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.