Ursprungliga författningar: 2004

1400/2004
Lag om ändring av luftfartslagen
1399/2004
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
1398/2004
Statsrådets förordning om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser
1397/2004
Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005―2007
1396/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1395/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
1394/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 67 § fastighetsbildningslagen
1393/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
1392/2004
Lag om ändring av 24 § i lagen om avträdelsepension
1391/2004
Lag om ändring av 27 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1390/2004
Lag om ändring av 26 och 30 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1389/2004
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1388/2004
Lag om ändring av 13 och 37 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1387/2004
Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1386/2004
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1385/2004
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1384/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1383/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1382/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1381/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1380/2004
Statsrådets förordning om Forststyrelsen
1379/2004
Lag om ändring av 55 § i skoltlagen
1378/2004
Lag om Forststyrelsen
1377/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2005
1376/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyddande av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden från spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris
1375/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad
1374/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur
1373/2004
Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel
1372/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om hygienkrav på mjölkproduktionsenheter
1371/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa djursjukdomar vid produktion, bearbetning och distribution av animaliska livsmedel
1370/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
1369/2004
Lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1368/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av risker och bestämmande av försäkringspremien enligt hur farligt yrket eller arbetet är samt om hur försäkringstagarens egen skadestatistik skall beaktas när försäkringspremien bestäms enligt 35 § lagen om olycksfallsförsäkring
1367/2004
Lag om ändring i 8 a § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
1366/2004
Lag om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen
1365/2004
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1364/2004
Lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1363/2004
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1362/2004
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1361/2004
Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
1360/2004
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
1359/2004
Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
1358/2004
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1357/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan om skäligt partipris och specialersättning för läkemedelspreparat och om de utredningar som skall fogas till ansökan
1356/2004
Statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
1355/2004
Lag om temporär ändring av 21 § i lagen om miljöskadeförsäkring
1354/2004
Lag om temporär ändring av 10 a § i patientskadelagen
1353/2004
Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån
1352/2004
Lag om temporär ändring av 12 a § i trafikförsäkringslagen
1351/2004
Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.