1434/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinära gränskontroller av djur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 maj 2004 om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) 6, 7 och 11 § samt bilaga I och II, samt

fogas till förordningens 1 § ett nytt 4 mom., till 5 § ett nytt 2 mom. och till 9 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Vid import skall, utöver bestämmelserna i denna förordning, iakttas vad som bestäms i sådana internationella avtal som Europeiska gemenskapen har ingått med tredje land och som gäller veterinära gränskontroller av djur.

5 §
Importhandlingar och gränskontrollintyg som hänför sig till veterinär gränskontroll

Gränskontrollintyg görs upp som ett TRACES-meddelande så att importören fyller i första sidan av intyget innan den veterinära gränskontrollen inleds och gränsveterinären fyller i den andra sidan av intyget på basis av resultaten från kontrollen.

6 §
Åtgärder om importpartiet inte uppfyller importvillkoren

Om det vid en veterinär gränskontroll konstateras att importpartiet inte uppfyller importvillkoren i 3 § eller om det misstänks medföra fara för djursjukdomars spridning, skall det föras ut ur landet eller avlivas. Samma förfarande skall iakttas om ett importparti i samband med importen inte har sänts till veterinär gränskontroll på behörigt sätt eller, i fråga om i 11 § avsedda importpartier, har sänts för att granskas av tullen.

Om underkännandet görs en anteckning i gränskontrollintyget och importhandlingarna i enlighet med artiklarna 2 och 3 i kommissionens förordning Nr 282/2004. Kraven i artikel 2 framgår även av förordningens bilaga 2. Dessutom skall gränsveterinären skicka ett meddelande om underkännandet, om orsakerna till det samt om importpartiets ursprung till jord- och skogsbruksministeriet, som sänder meddelandet vidare till de gränskontrollstationer som nämns i bilaga 1 samt till Europeiska gemenskapernas kommission.

7 §
TRACES-meddelande

Gränsveterinären skall sända en anmälan om importpartiet som ett TRACES-meddelande till de behöriga myndigheterna på bestämmelseorten och vid behov till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater som är transiteringsland.

Om avsikten är att transitera djuren genom Finland till tredje land, skall gränsveterinären sända en anmälan om importpartiet som ett TRACES-meddelande till de behöriga myndigheterna på gränskontrollstationen vid utförsel och vid behov till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater som är transiteringsland.

9 §
Underrättande om ankomst till gemenskapens territorium

Importören skall göra den i 1 mom. avsedda anmälan som ett TRACES-meddelande.

11 §
Undantag

Sådana sällskapsdjur som ägs av en enskild och som medföljer ägaren eller ägarens representant och som inte är avsedda för försäljning, förmedling eller överlåtelse på något annat motsvarande sätt, får införas från tredje land utan någon veterinär gränskontroll och även via andra än godkända gränsövergångsställen. Undantaget gäller endast följande djurarter:

― hundar och katter,

― hillrar och frettar,

― gnagare och kaniner,

― kräldjur,

― groddjur,

― tropiska fiskar och blötdjur som hålls i akvarium.

I detta moment avsedda hundar, katter, hillrar och frettar får införas från tredje land, utom från Schweiz, Island, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanen och Liechtenstein, till ett antal av högst fem djur åt gången.

Sådana djur som införs för att användas som försöksdjur vid forskningsanstalter och som inte är avsedda för försäljning, förmedling eller överlåtelse på något annat motsvarande sätt, får införas från tredje land utan någon veterinär gränskontroll och även via andra än godkända gränsövergångsställen. Undantaget gäller endast de djurarter som uppräknas i 1 mom.

De djur som avses i 1 och 2 mom. omfattas av de importvillkor som jord- och skogsbruksministeriet separat har ställt för djurarten i fråga.


Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Tarja Lehtonen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.