1422/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/1969) 5―7 § och 17 § 2 och 5 mom.,

av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1062/1997 samt 17 § 2 och 5 mom. sådana de lyder i förordning 1032/2000, som följer:

5 §

Vid beräknandet av tidsperioders längd anses i en kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas så, att månadens sista dag och under skottår även den nästsista dagen i februari månad anses som den 30 dagen i månaden. Tidsperiodens längd i månader beräknas så att antalet dagar i månaden divideras med trettio.

Under den tid då lantbruksföretagaren har erhållit sådan heleffektiv invalidpension som beräknats enligt bestämmelser som varit i kraft före 2005 intjänas pension från dagen för pensionsfallet till den dag då pensionen upphör av den pensionsgrundande arbetsinkomst som har legat till grund för pensionstillväxten för den återstående tid som ingår i pensionen.

6 §

En lantbruksföretagares arbetsinkomst fastställs som årsinkomst.

Det vägda medeltal av arbetsinkomsterna under ett kalenderår som avses i 8 i § i lagen om pension för lantbruksföretagare fås genom att den arbetsinkomst som fastställts för varje tidsperiod multipliceras med antalet dagar som ingår i samma tidsperiod och genom att det sammanlagda beloppet av inkomster som på detta sätt har erhållits under olika tidsperioder divideras med 360.

För det kalenderår då lantbruksföretagaren fyller 53 eller 63 år räknas som sådan arbetsinkomst som erhållits före utgången av den månad då lantbruksföretagaren uppnår sagda ålder en lika stor andel av arbetsinkomsten under kalenderåret som antalet månader med förvärvsinkomst till utgången av den månad då lantbruksföretagaren uppnår sagda ålder är av antalet månader med förvärvsinkomst under året i fråga. I detta fall anses som månad med förvärvsinkomster vara en kalendermånad under vilken den försäkring som anges i lagen om pension för lantbruksföretagare gäller.

Den sänkning av arbetsinkomsten som avses i 8 i § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare fås genom att arbetsinkomsten för varje kalenderår multipliceras med en kvot som utgörs av förhållandet mellan de för samma tidsperiod erhållna försäkringspremierna och de för samma tidsperiod fastställda försäkringspremierna.

7 §

Om ålderspension enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) samt 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) beviljas vid en ålder som är lägre än 62 år, eller om pensionsäldern enligt lagen om sjömanspensioner är lägre än 62 år, beviljas den pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare som tjänats in efter den 31 december 2004 vid en ålder då pensionen börjar reducerad så som bestäms i social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall (1148/2004).

17 §

Om sådana i 10 § 1 mom., 10 a § och 11 § 2 och 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare samt i 17 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) angivna försäkringspremier, som kalenderårsvis skall betalas av lantbruksföretagare, sammanlagt

1) är större än 75,68 euro, är förfallodagarna den 25 dagen i februari, maj och oktober,

2) är minst 25,23 euro och högst 75,68 euro, är förfallodagarna den 25 dagen i februari och oktober,

3) är mindre än 25,23 euro, är förfallodagen den 25 dagen i maj.


De belopp som nämns i 2 mom. motsvarar indextalet för år 1970.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

I fråga om fribrev som bildats enligt den i kraft varande 7 § i förordningen om pension för lantbruksföretagare innan denna förordning träder i kraft gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare (1147/2004).

Utan hinder av vad som anges i 6 § 4 mom. i denna förordning sker den sänkning av arbetsinkomsten som hänför sig till tiden före förordningens ikraftträdande innan denna förordning träder i kraft i enlighet med 6 § 3 mom. i förordningen om pension för lantbruksföretagare.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.