1415/2004

Given i Helsingfors den 31 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 30 december 2002 om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (1340/2002) 24 § samt

ändras 1 §, 2 § 1 mom., 3 §, rubriken för 3 kap., 6 §, i 7 § 1 mom. det inledande stycket samt 11 och 12 punkten, 9, 11 och 14 §, 16 § 1 mom., 20, 21, 22 och 23 § och bilagorna 1 och 2 samt

fogas till förordningen en ny 6 a §, till 7 § 1 mom. en ny 2 a-punkt, en ny 13 a §, ett nytt 5 a kap. och en ny 26 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om upprättande av försäkringsbolags och försäkringsföreningars bokslut och verksamhetsberättelse samt bokslutet och verksamhetsberättelsen för en representation för ett försäkringsbolag från tredjeland (försäkringsföretag) samt om upprättande av försäkringsbolags och försäkringsföreningars koncernbokslut.

Om inte något annat bestäms i denna förordning tillämpas bokföringsförordningen (1339/1997) på upprättande av försäkringsbolags, försäkringsföreningars och representationers bokslut, verksamhetsberättelse och koncernbokslut. Vad som i denna förordning föreskrivs om försäkringsbolags koncernbokslut gäller även koncernbokslut för försäkringsholdingsammanlutningar enligt 1 kap. 5 b § i lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och de uppgifter om koncernen som skall lämnas i moderföretagets verksamhetsberättelse. Denna förordning tillämpas dock inte på koncernbokslut som avses i 28 § 1 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och inte heller på koncernbokslut som upprättas med stöd av 10 kap. 11 § 8 mom. i lagen om försäkringsbolag.

2 §
Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av försäkringsföretags bokslut och av försäkringsbolags och försäkringsföreningars koncernbokslut tillämpas inte 1 kap. 1―7 §, 10 § 3 och 4 mom., 11 § 1 mom. samt andra meningen i 3 mom., 2 kap. 1 §, 2 § 2–4 mom., 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2―6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkten samt 2―5 mom., 6 § 2 mom., 8 § 5 mom., 9―11 §, 5 kap. 1 och 4 §, 5 a kap. samt 6 kap. 1 och 2 § i bokföringsförordningen.


3 §
Sammanställning av bokslutet för ett kreditinstitut och ett värdepappersföretag med koncernbokslutet för ett försäkringsbolag

Bokslutet för kreditinstitut eller värdepappersföretag som är dotterföretag sammanställs med försäkringsbolags koncernbokslut med iakttagande av denna förordning, om dessa dotterföretags branschandel inte överstiger de tröskelvärden som avses i 4 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och om inget annat följer av 10 kap. 11 § 8 mom. i lagen om försäkringsbolag.

3 kap.

Verksamhetsberättelse, finansieringsanalys och noter

6 §
Uppgifter i verksamhetsberättelsen

Utöver de uppgifter som avses i 10 kap. 1 c § 3 mom. i lagen om försäkringsbolag skall verksamhetsberättelsen innehålla

1) en redogörelse som ger en rättvisande bild av utvecklingen och resultatet av försäkringsföretagets verksamhet samt av försäkringsföretagets ekonomiska ställning, inklusive en beskrivning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna,

2) väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång,

3) den förväntade framtida utvecklingen, samt

4) en redogörelse, om försäkringsbolaget eller försäkringsföreningen under räkenskapsperioden genom överlåtelse av försäkringsbeståndet har övertagit eller överlåtit tillgångar eller skulder eller genom ansvarsöverföring övertagit tillgångar eller skulder,

5) en redogörelse för sådan anknytande verksamhet enligt 1 kap. 3 a § i lagen om försäkringsbolag som försäkringsföretaget bedriver.

Den redogörelse som avses i 1 mom. 1 punkten skall vara en opartisk och heltäckande analys av utvecklingen och resultatet av försäkringsföretagets verksamhet samt av försäkringsföretagets ekonomiska ställning, och den skall motsvara försäkringsföretagets omfattning och uppbyggnad. Bedömningen skall innefatta de väsentligaste nyckeltalen för försäkringsföretagets verksamhet samt för förståelse av den ekonomiska ställningen och resultatet.

Den analys som ingår i verksamhetsberättelsen skall vid behov innefatta uppgifter och kompletterande utredningar om talen i bokslutet.

Utöver de uppgifter som nämns i 1 mom. 1–3 punkten och 2–3 mom. skall verksamhetsberättelsen för en representation innehålla

1) namn och hemort för det företag till vilket representationen hör,

2) en redogörelse för de tillgångar och skulder som representationen under räkenskapsperioden genom överlåtelse av försäkringsbeståndet har övertagit eller överlåtit,

3) en redogörelse ifall det företag till vilket representationen hör har blivit moderföretag eller varit övertagande företag vid en fusion av väsentlig storlek, om företaget genom överlåtelse av försäkringsbeståndet har övertagit eller överlåtit avsevärda tillgångar och skulder eller om företaget har delats,

4) uppgift om de övriga utländska filialerna för det företag till vilket representationen hör eller, i det fall att det företag till vilket representationen hör har fler än tio filialer, uppgift om var en kopia av ett ovan nämnt företags bokslut eller koncernbokslut med uppgifter om filialerna kan erhållas,

5) uppgift om det sammanlagda antal aktier som representationen innehar i det företag till vilket representationen hör och i det nämnda företagets moderföretag, aktiernas sammanlagda nominella belopp samt aktiernas relativa andel av aktiekapitalet och det sammanräknade röstetalet för samtliga aktier.

Om representationen har avyttrat aktier i det företag till vilket representationen hör eller i moderföretaget, skall detta nämnas i verksamhetsberättelsen och uppgifterna i 11 kap. 9 a § 2 mom. i lagen om aktiebolag (734/1978) uppges i enlighet med den första meningen i paragrafens 3 mom.

6 a §
Finansieringsanalys

Av den finansieringsanalys som avses i 10 kap. 1 c § 1 mom. 3 punkten i lagen om försäkringsbolag skall framgå

1) kassaflödet i verksamheten, vilket anger i vilken utsträckning försäkringsföretaget under räkenskapsperioden med hjälp av sin verksamhet har förmått producera medel för bibehållande av verksamhetsbetingelserna, för betalning av avkastning till dem som investerat eget kapital, för nya investeringar och för återbetalning av lån utan anlitande av externa finansieringskällor,

2) kassaflödena för investeringarnas del, vilka anger företagets användning av kassaflöden i syfte att generera ett framtida kassaflöde, samt

3) kassaflödena för finansieringens del, vilka anger förändringarna i eget och främmande kapital under räkenskapsperioden.

7 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver uppgifterna i 2 kap. 2 § 1 mom. i bokföringsförordningen skall noterna till bokslutet innehålla


2 a) om en placering i resultaträkningen med stöd av 10 kap. 4 c § 1–4 mom. i lagen om försäkringsbolag har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet, uppges bokföringsvärdet och det verkliga värdet antingen per placeringsobjekt eller grupperade på något annat ändamålsenligt sätt samt en motivering till varför ingen nedskrivning har gjorts och en motiverad redogörelse för att det verkliga värdet kommer att uppnås igen,


11) en redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 10 kap. 14 § 5 mom. i lagen om försäkringsbolag, 10 kap. 12 § 5 mom. i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) och 40 b § 5 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), uppgift om orsaken till att undantag sökts och om dess inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

12) sådana tillstånd till undantag för viss tid som avses i 10 kap. 14 § 7 mom. i lagen om försäkringsbolag, 10 kap. 12 § 7 mom. i lagen om försäkringsföreningar och 40 b § 7 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag och uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,


9 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver uppgifterna i 2 kap. 4 § 1 mom. 3―6, 8―9 och 11 punkten i bokföringsförordningen skall noterna till balansräkningen innehålla

1) placeringarnas återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och verkliga värde per balansräkningspost; fastigheter och fastighetsaktier specificerade på fastigheter, fastighetsaktier i företag inom samma koncern, fastighetsaktier i ägarintresseföretag och övriga fastighetsaktier; ursprunglig anskaffningsutgift och verkligt värde för placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar,

2) de anskaffningsutgifter för hyresrätter till fastigheter som har aktiverats i enlighet med 5 kap. 11 § i bokföringslagen (1336/1997),

3) specifikation av fastighetsplaceringarnas verkliga värde per räkenskapsperiod vad avser senast gjorda värdering,

4) återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och verkligt värde för fastighetsplaceringar i eget bruk,

5) en specifikation motsvarande 2 kap. 4 § 2 mom. i bokföringsförordningen av fastighetsplaceringar, placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag, immateriella tillgångar och anläggningstillgångar som hör till materiella tillgångar,

6) uppgift om den i den återstående anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånen och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument ingående skillnaden mellan det nominella beloppet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa,

7) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga lånefordringar" enligt säkerhet,

8) en specifikation av ett arbetspensionsförsäkringsbolags pensionslånefordringar,

9) en specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens aktiva enligt balansräkningspost,

10) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga placeringar" under balansräkningens huvudgrupp "Placeringar" i gruppen "övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek,

11) en specifikation av balansräkningens huvudgrupp "Fordringar" enligt balansräkningspost på fordringar hos företag inom samma koncern och fordringar hos ägarintresseföretag,

12) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga tillgångar" under balansräkningens huvudgrupp "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek,

13) en specifikation av balansräkningsposten "Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar" på skade-, liv- och pensionsförsäkring,

14) för varje aktieslag antal, sammanlagt nominellt belopp och anskaffningsutgift för de aktier eller andelar som representationen innehar i det företag till vilket representationen hör och i moderföretaget,

15) en specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 5 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 15 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för att en rättvisande bild skall kunna ges.

11 §
Nyckeltal och övriga uppgifter gällande den ekonomiska utvecklingen

Ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring redovisar som noter till bokslutet uppgifter om följande nyckeltal för räkenskapsperioden och för de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna eller, om försäkringsbolaget inte har varit verksamt under fem fulla räkenskapsperioder, för dess verksamhetsperiod:

1) omsättning,

2) premieinkomst,

3) utbetalda pensioner,

4) för placeringsverksamhetens del avkastningen på det bundna kapitalet till verkligt värde specificerad enligt placeringsslag,

5) kundgottgörelser,

6) driftskostnader,

7) placeringarnas verkliga värde enligt placeringsslag,

8) verksamhetskapital, verksamhetskapital i förhållande till ansvarsskulden och verksamhetskapital i förhållande till solvensgränsen; uppgifterna skall redovisas i form av såväl en tabell som en figur,

9) ansvarsskuld enligt balansräkningen,

10) summan av balansräkningens ansvarsskuld och tillgångarnas värderingsdifferenser,

11) APL-lönesumma,

12) antalet APL-försäkringstagare,

13) antalet APL-försäkrade,

14) FöPL-arbetsinkomstsumma,

15) antalet pensionstagare.

Försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring skall dessutom redovisa en resultatanalys av vilken framgår hur resultatet bildats och användningen av det, för motsvarande tid som de i 1 mom. avsedda nyckeltalen redovisas.

Ett försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring och annan livförsäkring än lagstadgad pensionsförsäkring redovisar som noter till bokslutet de i 4–6 mom. föreskrivna nyckeltalen för räkenskapsperioden och för de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna eller, om försäkringsföretaget inte har varit verksamt under fem fulla räkenskapsperioder, för dess verksamhetsperiod.

De gemensamma nyckeltalen för försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring och annan livförsäkring än lagstadgad pensionsförsäkring är följande:

1) omsättning (frivillig uppgift),

2) rörelsevinst eller rörelseförlust och totalresultat,

3) för placeringsverksamhetens del nettoavkastningen på det bundna kapitalet till verkligt värde specificerad enligt placeringsslag,

4) en specifikation av nettoavkastningen på placeringsverksamheten,

5) placeringarnas verkliga värde enligt placeringsslag,

6) avkastningen på det sammanlagda kapitalet utan fondförsäkringar i procent, värderad till verkligt värde,

7) medelantalet anställda under räkenskapsperioden.

För skadeförsäkringens del är de nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen följande:

1) premieinkomst,

2) skadeförhållandet i procent,

3) driftskostnadsförhållandet i procent,

4) det sammanslagna kostnadsförhållandet i procent,

5) verksamhetskapitalet i den valuta som används i bokslutet,

6) utjämningsbeloppet i den valuta som används i bokslutet,

7) solvenskapitalet i den valuta som används i bokslutet,

8) solvenskapitalet i procent av ansvarsskulden,

9) solvensförhållandet i procent.

I fråga om annan livförsäkring än den lagstadgade pensionsförsäkringen är de nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen följande:

1) premieinkomst,

2) driftskostnadsförhållandet i procent,

3) verksamhetskapitalet i den valuta som används i bokslutet,

4) utjämningsbeloppet i den valuta som används i bokslutet,

5) solvenskapitalet i procent av ansvarsskulden.

13 a §
Risker och riskhantering

Som noter till bokslutet anges en utredning om de väsentliga riskerna för försäkringsföretaget och hanteringen av dem.

14 §
Noter som beskriver solvensen

Noterna till bokslutet skall innehålla de poster som inräknas i ett skade- och livförsäkringsföretags verksamhetskapital och verksamhetskapitalets minimibelopp samt utjämningsbelopp. För ett arbetspensionsförsäkringsbolag uppges de poster som inräknas i verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets minimibelopp.

Noterna skall innehålla ett skadeförsäkringsföretags utjämningsbelopp i proportion till fullt belopp.

16 §
Noter angående försäkringsbolag som hör till en koncern

Utöver vad som ovan i denna förordning bestäms om noter, skall noterna till resultaträkningen eller balansräkningen för ett försäkringsbolag eller en representation som hör till en inhemsk eller därmed jämförbar utländsk koncern innehålla

1) namn och hemort för det moderföretag som upprättar koncernbokslut för den största företagshelhet till vilken den bokföringsskyldige hör,

2) namn och hemort för moderföretaget i den underkoncern som ingår i den i 1 punkten avsedda koncernen och till vilken den bokföringsskyldige hör som dotterföretag, samt

3) uppgift om var en kopia av de koncernbokslut som avses i 1 och 2 punkten kan erhållas.


20 §
Noter som motsvarar ett enskilt företags noter

I noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen skall i tillämpliga delar anges de uppgifter om koncernen som avses i 2 kap. 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. 2―4 punkten, 4 § 1 mom. 3―6, 8 och 11 punkten, 5 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten, 6 § 1 mom., 7 § och 8 § 1―4 mom. i bokföringsförordningen samt i 3 kap. 6―10 och 12–13 a § och 15 § i denna förordning.

21 §
Noter angående upprättande

Utöver vad som i 4 kap. 2 § i bokföringsförordningen föreskrivs om noter angående upprättande av koncernbokslut skall i noterna redogöras för hur uppskrivningarna av aktier och andelar i dotter- och intresseföretag har behandlats i koncernbokslutet.

22 §
Noter angående dotter- och intresseföretag

Noterna angående dotter- och intresseföretag skall innehålla de uppgifter som föreskrivs i 4 kap. 3 § i bokföringsförordningen.

23 §
Övriga noter

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning skall noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen innehålla de uppgifter som avses i 4 kap. 4 § 1―6 punkten i bokföringsförordningen.

5 a kap.

Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

26 a §

På ett sådant bokslut för ett försäkringsbolag, en försäkringsförening och en representation för ett försäkringsbolag från tredjeland och ett sådant koncernbokslut för ett försäkringsbolag och en försäkringsförening som har upprättats med iakttagande av de internationella redovisningsstandarderna enligt 7 a kap. 1 § i bokföringslagen samt på en fristående verksamhetsberättelse tillämpas inte bestämmelserna i bokföringsförordningen och denna förordning, med undantag av 2 kap. 8 § 1 mom. 1 punkten samt 2 och 3 mom., 4 kap. 3 § 1 mom. 1–4 och 6 punkten samt 4 § 6 punkten i bokföringsförordningen och 3 kap. 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. 6–10 och 12–14 punkten, 10 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom. 1–3 punkten, 4 mom. 1–4 punkten, 13 § 1–3 mom., 13 a–15 § och 16 § 1 mom. i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004.

Denna förordning tillämpas första gången på bokslut för försäkringsbolag, försäkringsföreningar och representationer för försäkringsbolag från tredjeland samt på koncernbokslut för försäkringsbolag och försäkringsföreningar för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller senare. Denna förordning kan tillämpas på verksamhetsberättelsen, bokslutet och koncernbokslutet för den räkenskapsperiod som pågår när förordningen träder i kraft.

I fråga om sådana försäkringsbolag, försäkringsföreningar och representationer för försäkringsbolag från tredjeland som bedriver skadeförsäkring och annan livförsäkring än lagstadgad pensionsförsäkring tillämpas 3 kap. 11 § 3–6 mom. på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005. De uppgifter som avses i de i de nämnda bestämmelserna skall första gången lämnas för de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna i anslutning till bokslut som upprättas den 1 januari 2009. I bokslut som upprättas för räkenskapsperioden 2005 skall de i 11 § 3–6 mom. avsedda uppgifterna lämnas för räkenskapsperioden i fråga, i bokslut som upprättas för räkenskapsperioden 2006 skall motsvarande uppgifter lämnas för räkenskapsperioderna 2005 och 2006, i bokslut som upprättas för räkenskapsperioden 2007 skall motsvarande uppgifter lämnas för räkenskapsperioderna 2005–2007 och i bokslut som upprättas för räkenskapsperioden 2008 skall motsvarande uppgifter lämnas för räkenskapsperioderna 2005–2008.

Helsingfors den 31 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Juhani Turunen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.