1413/2004

Given i Helsingfors den 31 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 30 december 2002 om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut (1336/2002) 1, 2, 5, 6, 8 och 11 § och bilagorna 1―8 samt

fogas till förordningen en ny 13 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om upprättande av försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut och verksamhetsberättelse samt om upptagande av masskuldebrev och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument i balansräkningen. På upprättande av försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat bestäms i denna förordning.

2 §
Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut tillämpas inte 1 kap. 1―7 §, 10 § 3 och 4 mom., 11 § 1 mom. samt andra meningen i 3 mom., 2 kap. 1 §, 2 § 2–4 mom., 3 § 1 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 1―4, 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2―6 mom., 5 § 1 mom. 1 a och 5 punkten samt 2―5 mom., 6 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 8 § 5 mom., 9―11 §, 3 och 4 kap., 5 kap. 1 och 4 §, 5 a kap. samt 6 kap. i bokföringsförordningen.

5 §
Uppgifter i verksamhetsberättelsen

Utöver de uppgifter som avses i 72 § 3 mom. i lagen om försäkringskassor eller 38 § 3 mom. i lagen om pensionsstiftelser skall verksamhetsberättelsen innehålla

1) en redogörelse som ger en rättvisande bild av utvecklingen och resultatet av försäkringskassans eller pensionsstiftelsens försäkringsverksamhet samt av försäkringskassans eller pensionsstiftelsens ekonomiska ställning, inklusive en beskrivning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna,

2) väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång,

3) den förväntade framtida utvecklingen, samt

4) en redogörelse, om försäkringskassan eller pensionsstiftelsen under räkenskapsperioden genom ansvarsöverföring eller ansvarsövertagande eller genom överlåtelse eller övertagande av försäkringsverksamhet har övertagit eller överlåtit tillgångar eller skulder.

Den redogörelse som avses i 1 mom. 1 punkten skall vara en opartisk och heltäckande analys av utvecklingen och resultatet av försäkringskassans eller pensionsstiftelsens försäkringsverksamhet samt av försäkringskassans eller pensionsstiftelsens ekonomiska ställning, och den skall motsvara försäkringskassans eller pensionsstiftelsens omfattning och uppbyggnad. Bedömningen skall innefatta de väsentligaste nyckeltalen för förståelse av försäkringskassans eller pensionsstiftelsens försäkringsverksamhet ekonomiska ställning. Den analys som ingår i verksamhetsberättelsen skall vid behov innefatta uppgifter och kompletterande utredningar om talen i bokslutet.

Utöver uppgifterna i 1―3 mom. skall verksamhetsberättelsen för en försäkringskassa innehålla

1) uppgift om antalet delägare i försäkringskassan och likaså antalet delägare som under räkenskapsperioden har utträtt ur eller gått med i försäkringskassan,

2) uppgift om antalet medlemmar och övriga försäkrade som vid räkenskapsperiodens utgång hör till försäkringskassans verksamhetskrets, specificerade på den lagstadgade verksamheten och den övriga verksamheten,

3) uppgift om antalet pensionstagare vid räkenskapsperiodens utgång,

4) uppgift om stängning av försäkringskassan eller en del av den och om tidpunkten för stängningen,

5) en redogörelse för betydande transaktioner mellan försäkringskassan och de företag som är delägare i den,

6) uppgift om tillstånd som Försäkringsinspektionen beviljat försäkringskassan att med stöd av 82 § i lagen om försäkringskassor (1164/1992) hålla ansvarsskulden lägre under en viss tid än den vore räknat enligt de nya grunderna samt uppgift om ansvarsskuldens belopp räknat enligt de nya grunderna och om en av Försäkringsinspektionen godkänd plan för att årligen minska skillnaden,

7) uppgift om det underskott som avses i 180 § i lagen om försäkringskassor och om en av Försäkringsinspektionen godkänd plan för att täcka underskottet,

8) en redogörelse för i 83 a § i lagen om försäkringskassor avsedda återbetalningar av pensionskassans övertäckning eller överskjutande del till delägarna,

9) en redogörelse för pensionskassans interna överföringar och återbetalningar till delägarna av övertäckning, samt

10) en redogörelse för tillgångar som bytts mellan avdelningar inom en pensionskassa.

Utöver uppgifterna i 1―3 mom. skall verksamhetsberättelsen för en pensionsstiftelse innehålla

1) namnen på de arbetsgivarföretag till vilka pensionsstiftelsen är knuten,

2) namnen på de arbetsgivarföretag som hör till en sampensionsstiftelse och likaså antalet arbetsgivarföretag som under räkenskapsperioden har utträtt ur eller gått med i sampensionsstiftelsen,

3) uppgift om pensionsstiftelsen utifrån sin verksamhet är en A-, B- eller AB-pensionsstiftelse,

4) uppgift om antalet anställda vid pensionsstiftelsen som vid räkenskapsperiodens utgång hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, och inom AB-pensionsstiftelser dessutom avdelningsvis,

5) uppgift om antalet pensionstagare vid räkenskapsperiodens utgång,

6) uppgift om stängning av pensionsstiftelsen eller en del av den och om tidpunkten för stängningen,

7) en redogörelse för betydande transaktioner mellan pensionsstiftelsen och arbetsgivarföretaget,

8) en redogörelse för fusioner, delningar och överlåtelser som hänför sig till försäkringsverksamheten,

9) en redogörelse för interna överföringar och återbetalningar av övertäckning till arbetsgivarföretaget,

10) en redogörelse för tillgångar som bytts mellan avdelningarna inom en AB-pensionsstiftelse,

11) pensionsstiftelsens styrelses beslut gällande användning av överskott eller underskott.

6 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver uppgifterna i 2 kap. 2 § 1 mom. i bokföringsförordningen skall noterna till bokslutet innehålla

1) en redogörelse per balansräkningspost för hur placeringar har värderats i balansräkningen,

1 a) om en placering med stöd av 6 kap. 74 b § 1―3 mom. i lagen om försäkringskassor eller 41 a § 1―3 mom. i lagen om pensionsstiftelser har tagits upp i resultaträkningen till ett högre värde än det verkliga värdet, uppges bokföringsvärdet och det verkliga värdet antingen per placeringsobjekt eller grupperade på något annat ändamålsenligt sätt och en motivering till varför ingen nedskrivning har gjorts samt en motiverad redogörelse för att det verkliga värdet kommer att uppnås igen,

2) en redogörelse för de metoder med vilka placeringarnas verkliga värde har fastställts samt en motivering till valet av värderingsmetod,

3) en redogörelse för den räntesats som använts som beräkningsgrund vid beräkningen av ett pensionsansvar och en ansvarsskuld som föranleds av frivilliga tilläggsförmåner, och

4) beräkningsscheman för nyckeltalen.

Dessutom skall försäkringskassor ange följande:

1) en redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 77 § 5 mom. i lagen om försäkringskassor, uppgift om orsaken till att undantag sökts och om undantagets inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

2) uppgift om sådana tillstånd till undantag för viss tid som avses i 77 § 7 mom. i lagen om försäkringskassor och uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

3) samtycke som avses i 1 § 1 mom. 8 och 9 punkten i förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1324/1997) samt uppgift om att samtycket grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen.

Dessutom skall pensionsstiftelser ange följande uppgifter:

1) uppgift om huruvida en sampensionsstiftelse följer ett arbetsgivarspecifikt eller ett utjämnade bokföringssystem,

2) en redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 42 § 5 mom. i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), uppgift om orsaken till att undantag sökts och om undantagets inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

3) sådana tillstånd till undantag för viss tid som avses i 42 § 7 mom. i lagen om pensionsstiftelser och uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

4) uppgift om samtycke enligt 1 § 1 mom. 7 och 8 punkten i förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1326/1997) och uppgift om att samtycket grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen.

8 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver uppgifterna i 2 kap. 4 § 1 mom. 5, 6, 8 och 11 punkten i bokföringsförordningen skall noterna till balansräkningen innehålla

1) placeringarnas återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och verkliga värde per balansräkningspost,

2) anskaffningsutgifterna för hyresrättigheter till fastigheter aktiverade enligt 5 kap. 11 § i bokföringslagen (1336/1997),

3) en specifikation av fastighetsplaceringarnas verkliga värde per räkenskapsperiod vad avser senast gjorda värdering,

4) återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och verkligt värde för placeringar i fastigheter som är i försäkringskassans eget bruk eller i bruk hos ett arbetsgivarföretag som en pensionsstiftelse är knuten till,

5) en specifikation motsvarande 2 kap. 4 § 2 mom. i bokföringsförordningen av placeringar i fastigheter, en försäkringskassas placeringar i ett företag som är delägare i kassan eller en pensionsstiftelses placeringar i ett arbetsgivarföretag, immateriella tillgångar och anläggningstillgångar som hör till materiella tillgångar, dock så att specifikation för avskrivningar enligt plan under räkenskapsperioden inte lämnas, om sådana inte har gjorts,

6) uppgift om den i den återstående anskaffningsutgiften för masskuldebrev och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument ingående skillnaden mellan det nominella beloppet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa,

7) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga lånefordringar" enligt säkerhet,

8) en specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens aktiva enligt balansräkningspost,

9) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga placeringar" under balansräkningens huvudgrupp "Övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek,

10) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga tillgångar" under balansräkningens huvudgrupp "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek,

11) en specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 11 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för att en rättvisande bild skall kunna ges.

Utöver uppgifterna i 1 mom. anger en försäkringskassa en specifikation enligt säkerhetsslag av skuldebrevsfordringar och andra fordringar hos ett företag som är delägare i försäkringskassan.

Utöver uppgifterna i 1 mom. anger en pensionskassa en specifikation enligt säkerhetsslag av balansräkningsposten "Skuldebrevsfordringar hos arbetsgivarföretaget".

11 §
Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorganen

Bestämmelserna i 2 kap. 8 § 2 mom. i bokföringsförordningen om verkställande direktören gäller en pensionsstiftelses ombudsman enligt 18 § i lagen om pensionsstiftelser.

I fråga om medlemmarna i styrelsen eller förvaltningsrådet för en försäkringskassa och en pensionsstiftelse samt verkställande direktören eller ombudsmannen skall uppges det sammanlagda beloppet av penninglån som beviljats dem och ökningen eller minskningen av beloppet samt väsentliga uppgifter om räntevillkoren och övriga villkor för lånen samt om återbetalningen. Med ovan avsedda personer jämställs deras makar eller personer med vilka de lever i äktenskapsliknande förhållande, syskon samt släktingar i upp- eller nedstigande led till ovan avsedda personer och deras makar eller personer med vilka de lever i äktenskapsliknande förhållande samt dessa släktingars makar eller personer med vilka de lever i äktenskapsliknande förhållande.

13 a §
Risker och riskhantering

Som noter till bokslutet anges en utredning om de väsentliga riskerna för försäkringskassan eller pensionsstiftelsen och hanteringen av dem.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004.

Helsingfors den 31 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Juhani Turunen

Bilagor 1-8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.