1412/2004

Given i Helsingfors den 31 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 10 kap. 4 c § 5 och 6 mom. i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979), 10 kap. 5 c § 6 och 7 mom. i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987), 40 § 3 mom. i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995), 54 § 4 mom. i lagen av den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) samt 17 b § 4 mom. i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969),

sådana de lyder, 10 kap. 4 c § 5 och 6 mom. i lagen om försäkringsbolag i lag 1319/2004, 10 kap. 5 c § 6 och 7 mom. i lagen om försäkringsföreningar i lag 1320/2004, 40 § 3 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag i lag 1321/2004, 54 § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner i lag 1325/2004 och 17 b § 4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare i lag 1326/2004, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredjeländer, sjömanspensionskassan och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (försäkringsföretag) antecknar ett finansiellt instrument, en förvaltningsfastighet, en biologisk tillgång eller en annan i denna förordning definierad placering till verkligt värde i sitt bokslut eller koncernbokslut.

Denna förordning innehåller inte någon bokföringsmässig definition enligt 10 kap. 4 c § 5 och 6 mom. i lagen om försäkringsbolag (1062/1979) av placeringar som avses i 1 mom. Denna förordning tillämpas på andra balansräkningsposter än placeringar endast på det sätt som avses i 3 §.

2 §
Värdering av finansiella skulder till verkligt värde

Av de finansiella skulderna värderas sådana skulder till verkligt värde som ingår som en del i en handelsportfölj eller utgörs av derivatinstrument.

3 §
Värdering av derivatinstrument till verkligt värde

Derivatinstrumenten värderas till verkligt värde.

I denna förordning betraktas på finansiella instrument baserade avtal som ger endera avtalsparten rätt att betala med kontanter eller något annat finansiellt instrument som derivatinstrument, utom när avtalen

a) har ingåtts för och fortsätter att uppfylla bolagets förväntade anskaffnings-, försäljnings- eller användningsbehov,

b) utformades för detta ändamål när de ingicks, och

c) förväntas bli reglerade genom leverans av en vara. (suomeksi 1-, 2- ja 3-kohdat)

4 §
Finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde

Värdering enligt verkligt värde tillämpas inte på

1) icke-derivata finansiella instrument som hålls till förfall,

2) lån och andra fordringar, eller

3) aktier och andelar i dotterföretag, ägarintresseföretag och samriskföretag, egetkapitalinstrument som bolaget emitterat, avtal om villkorad ersättning i samband med företagskombinationer liksom andra finansiella instrument av sådan särskild karaktär att instrumenten, enligt vad som är allmänt accepterat, bör redovisas på annat sätt än andra finansiella instrument.

Vad som bestäms i 1 mom. 3 punkten tillämpas inte på aktier och andelar i bostads- och fastighetsbolag som utgör dotterföretag till försäkringsföretag.

5 §
Värdering som tillämpas vid säkringsredovisning och antecknande i bokslut

Tillgångar och skulder som uppfyller kraven för en säkrad post enligt ett system för säkringsredovisning till verkligt värde, eller en bestämd del av sådana tillgångar eller skulder, värderas till det specifika belopp som fordras enligt systemet.

6 §
Verkligt värde

För de finansiella instrument för vilka en tillförlitlig marknad med lätthet kan bestämmas skall det verkliga värdet bestämmas utifrån marknadsvärdet.

För andra än i 1 mom. avsedda finansiella instrument bestäms det verkliga värdet

1) till det värde som härleds från beståndsdelarna i det finansiella instrumentet eller marknadsvärdet på liknande finansiella instrument, om deras marknadsvärde kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, eller

2) till ett värde som beräknats med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller och värderingsmetoder, om värdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Om det verkliga värdet på ett finansiellt instrument inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt enligt 1 mom. eller 2 mom. 1 och 2 punkten, värderas det finansiella instrumentet i enlighet med 10 kap. 4 c § 1 och 2 mom. i lagen om försäkringsbolag och 10 kap. 5 c § 1 och 2 mom. i lagen om försäkringsföreningar.

För de förvaltningsfastigheter för vilka en tillförlitlig marknad med lätthet kan bestämmas skall det verkliga värdet bestämmas utifrån marknadsvärdet.

För andra än i 4 mom. avsedda förvaltningsfastigheter bestäms det verkliga värdet

1) till det värde som härleds från förvaltningsfastighetens beståndsdelar eller marknadsvärdet på motsvarande förvaltningsfastigheter, om deras marknadsvärde kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, eller

2) till ett värde som beräknats med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller och värderingsmetoder som grundar sig på avkastningsvärdet, om värdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Om det verkliga värdet på förvaltningsfastigheten inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt enligt 4 mom. eller 5 mom. 1 och 2 punkten, värderas förvaltningsfastigheten i enlighet med 10 kap. 4 c § 1 mom. i lagen om försäkringsbolag och 10 kap. 5 c § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar.

Bestämmandet av det verkliga värdet på biologiska tillgångar skall grunda sig på det marknadsvärde som köpet mellan en villig försäljare och en oberoende köpare ger eller på den tillförlitliga värdering som årligen görs för varje placeringsobjekt. Om det verkliga värdet på en biologisk tillgång inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, värderas den till anskaffningsutgiften minskad med avskrivningar och nedskrivningar.

Om ett försäkringsbolag i sin balansräkning antecknar ett finansiellt instrument, en förvaltningsfastighet, en biologisk tillgång eller en annan placering, som anges i denna förordning, till verkligt värde i enlighet med 10 kap. 4 c § 5 och 6 mom. i lagen om försäkringsbolag och 10 kap. 5 c § 6 och 7 mom. i lagen om försäkringsföreningar, antecknas i balansräkningen och resultaträkningen, med iakttagande av särskild försiktighet, den latenta skatteskuld eller skattefordran som beror på temporära skillnader mellan bokföringsvärdena och de skattemässiga värdena.

7 §
Antecknande av förändringar i det verkliga värdet i resultaträkningen

Som intäkt eller utgift under räkenskapsperioden antecknas i resultaträkningen i enlighet med denna paragraf skillnaden mellan det verkliga värdet på de finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar som antecknas till verkligt värde och bokföringsvärdet i det föregående bokslutet på bokslutsdagen. Om ett finansiellt instrument, en förvaltningsfastighet eller en biologisk tillgång som antecknas till verkligt värde har förvärvats under räkenskapsperioden, antecknas som intäkt eller utgift under räkenskapsperioden skillnaden mellan det verkliga värdet på det finansiella instrumentet, förvaltningsfastigheten och den biologiska tillgången på bokslutsdagen och anskaffningsutgiften enligt 10 kap. 4 c § 1 mom. i lagen om försäkringsbolag och 10 kap. 5 c 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar.

8 §
Fond för verkligt värde

Med avvikelse från bestämmelserna i 7 § antecknas den skillnad som avses i det nämnda momentet när det gäller finansiella instrument i fonden för verkligt värde som ingår i det egna kapitalet,

1) om instrumentet är ett säkringsinstrument enligt ett system för säkringsredovisning som tillåter att en del av eller hela värdeförändringen inte tas med i resultaträkningen,

2) om det är fråga om sådana finansiella instrument som värderas enligt det verkliga värdet och inte innehas för handel, med undantag av derivatinstrument.

Fonden för verkligt värde skall justeras när en fordran, en skuld eller ett derivatavtal upphör eller ett finansiellt instrument överlåts.

9 §
Noter

Som noter skall följande uppgifter anges för finansiella instrument som antecknats till verkligt värde:

1) principerna för de värderingsmodeller och värderingsmetoder som tillämpats när det gäller de finansiella instrument vars verkliga värde har bestämts i enlighet med 6 § 2 mom. 2 punkten,

2) värdeförändringar som har redovisats direkt i resultaträkningen samt värdeförändringar som redovisats i fonden för verkligt värde för varje grupp av finansiella instrument som antecknats till verkligt värde, specificerat för varje grupp av finansiella instrument,

3) specificering av det verkliga värdet separat för varje balansräkningspost, indelat i grupper enligt användningsändamål,

4) uppgifter för varje balansräkningspost om det verkliga värdet på de finansiella instrument som skall hållas till förfall samt om de periodiserade anskaffningsutgifterna för dem,

5) bokföringsvärdet på de finansiella instrument som hör till den grupp som säljs och vars verkliga värde inte har kunnat bestämmas på ett tillförlitligt sätt och de därför inte har kunnat upptas i bokföringen till verkligt värde samt orsakerna till varför det verkliga värdet på dessa tillgångar inte har kunnat bestämmas på ett tillförlitligt sätt,

6) upplysningar om de använda derivatinstrumentens omfattning och typ för varje slag av derivatinstrument, inklusive viktiga villkor som kan påverka beloppen av, tidpunkten för och sannolikheten av framtida kassaflöden,

7) en tabell av vilken förändringar i fonden för verkligt värde under räkenskapsåret framgår.

Som noter skall följande uppgifter anges för de förvaltningsfastigheter som tas upp i balansräkningen till verkligt värde:

1) principerna för de värderingsmodeller och värderingsmetoder som tillämpats när det gäller de förvaltningsfastigheter vars verkliga värde har bestämts i enlighet med 6 § 5 mom. 2 punkten,

2) beloppet av de värdeförändringar som har antecknats i resultaträkningen,

3) en beskrivning av förvaltningsfastigheten, om det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, samt en utredning om varför det verkliga värdet inte kan bestämmas på ett tillförligt sätt,

4) begränsningar i fråga om fastigheternas realiserbarhet eller överföring av avkastningar eller försäljningsintäkter samt begränsningarnas belopp,

5) väsentliga avtalsbaserade förpliktelser som gäller köp, byggande eller renovering av fastigheter eller reparation, underhåll eller ombyggnad av dem, samt

6) de principer som tillämpas för att åtskilja förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter.

Som noter skall följande uppgifter anges för biologiska tillgångar som antecknats till verkligt värde:

1) en redogörelse för de biologiska tillgångar som värderats till verkligt värde och deras grupperingar; om marknadsvärdet på de biologiska tillgångarna inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt skall principerna för de tillämpade värderingsmodellerna och värderingsmetoderna samt de viktigaste bakomliggande antagandena, på basis av vilka det verkliga värdet på de biologiska tillgångarna har bestämts, anges,

2) beloppet av de värdeförändringar som har antecknats i resultaträkningen,

3) specificering av det verkliga värdet separat för varje balansräkningspost,

4) väsentliga uppgifter utgående från vilka de biologiska tillgångarnas inverkan på försäkringsföretagets ekonomiska ställning eller resultat kan bedömas.

10 §
Riskhantering

Utöver vad som i bokföringslagen (1336/1997), lagen om försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar, bokföringsförordningen (1339/1997) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (1340/2002) samt social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa särskilda pensionsanstalters bokslut och koncernbokslut (1341/2002) föreskrivs om de uppgifter som skall anges i verksamhetsberättelsen eller noterna till bokslutet i fråga om försäkringsföretag eller andra försäkringsanstalter, skall följande uppgifter anges för finansiella instrument som antecknats till verkligt värde:

1) mål och förfaringssätt för finansiell riskhantering,

2) exponering för prisrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk,

om dessa uppgifter är väsentliga för bedömningen av bolagets tillgångar, skulder, finansiella ställning och vinst eller förlust.

11 §
Noter till koncernbokslut och uppgifter som skall anges i moderbolagets verksamhetsberättelse

För ett försäkringsföretag eller en försäkringsholdingsammanslutning som är moderföretag och vars dotterföretags branschandel inte överstiger de tröskelvärden som avses i 4 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), och om inget annat följer av 10 kap. 11 § 8 mom. i lagen om försäkringsbolag, skall som bilaga till koncernbokslutet i tillämpliga delar meddelas de uppgifter om koncernen som avses i 9 § och i moderföretagets verksamhetsberättelse eller som noter till koncernbokslutet de uppgifter också om koncernen som avses i 10 §.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004.

Denna förordning tillämpas första gången på bokföringen för ett försäkringsföretag och dess koncernbokslut för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets föreskrift av den 23 december 1999 om förberedning av arbetspensionsförsäkringsbolagets placeringsbeslut och genomförandet av dem (Dnr 61/02/1999-6).

Helsingfors den 31 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.