1410/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 28 juni 1993 om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (636/1993) 14 §,

sådan den lyder i förordning 705/2000,

ändras rubriken för 2 kap., 2 § 1 och 2 mom., 3―5 §, 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 1―3 punkten och 12 §,

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad, 3 och 4 § sådana de lyder, 5 § sådan den lyder delvis ändrad samt 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. och 12 § sådana de lyder i nämnda förordning 705/2000, samt

fogas till 7 § 1 mom. en ny 8 a punkt som följer:

2 kap

Det lokala räddningsväsendets plan för bekämpning av oljeskador

2 §
Plan för bekämpning av oljeskador

Det lokala räddningsväsendet skall sammanställa den bekämpningsplan som avses i 12 § i fartygsavfallslagen och den bekämpningsplan som avses i 5 § i landoljeskadelagen till en enhetlig bekämpningsplan, om detta inte är uppenbart onödigt med tanke på omständigheterna.

Planen skall innehålla

1) uppgifter om de myndigheter för oljeskadebekämpning och de ledare för bekämpningsarbetet som utsetts av det lokala räddningsväsendet samt uppgifter om områdets andra kommunala myndigheters och förvaltningars skyldighet att delta i bekämpning av oljeskador,

2) uppgifter om sådana samarbetsavtal som avses i 12 § 2 mom. i fartygsavfallslagen och i 5 § 3 mom. i landoljeskadelagen och som det lokala räddningsväsendet ingått om bekämpning av oljeskador med en ägare till en hamn, en inrättning eller ett varv eller med en innehavare av ett oljelager, samt en utredning om eventuellt annat oljebekämpningssamarbete,

3) en utredning om räddningsväsendets servicenivå som bestämts enligt 12 § i räddningslagen (468/2003), i den mån servicenivån berör bekämpningen av oljeskador; när servicenivån bestäms skall å ena sidan beaktas faktorer som i området medför särskild risk för oljeskador, såsom farleder, oljehamnar, reparationsvarv, oljelager och industrianläggningar, kraftverk och andra motsvarande anläggningar där stora mängder olja raffineras, används eller lagras, samt å andra sidan naturskyddsområden, badstränder, vattentäkter och grundvattenområden, vilkas skydd särskilt bör beaktas vid bekämpning av oljeskador,

4) en utredning om den materiel och de förnödenheter för oljebekämpning som behövs och om annan materiel och andra förnödenheter som lämpar sig för bekämpning av oljeskador, såsom transportmedel, kommunikationsanordningar, arbetsmaskiner, verktyg och underhållsförnödenheter, samt om förvaringen och underhållet av dessa, samt uppgifter om vilka ovan avsedda materiel och förnödenheter som redan står till förfogande och var de är placerade,

5) en beräkning av de årliga driftskostnaderna, såsom anskaffningskostnaderna för oljebekämpningsförnödenheter, underhålls- och förvaringskonstnaderna för oljebekämpningsmateriel och oljebekämpningsförnödenheter och av övriga kostnader för upprätthållande av oljebekämpningsberedskap och av utbildningskostnader under de följande fem åren,

6) planer för tilläggsanskaffning och kompletterande anskaffning av oljebekämpningsmateriel och för anskaffningskostnaderna under de följande fem åren samt planer för placeringen av materielen,

7) en utredning över lagerbyggnader avsedda för förvaring av oljebekämpningsmateriel och hyrorna för dem samt en plan för eventuell anskaffning av nya lagerbyggnader eller för byggande av sådana mottagningsanordningar för oljeavfall från fartyg som avses i 16 § 1 mom. i fartygsavfallslagen,

8) en plan för organisering och ledning av bekämpningen av oljeskador samt för bildande ,utrustande och underhåll av bekämpningsenheter samt uppgifter om alarm- och kommunikationssystem,

9) en plan för uppsamling, transport, förvaring, oskadliggörande och annan behandling av oljigt avfall som uppstår vid oljeskador samt för annan efterbehandling av oljeskador,

10) en plan för utbildning och övningar,


3 §
Förande av planen för fastställelse

Det lokala räddningsväsendet skall sända den godkända planen för bekämpning av oljeskador till den regionala miljöcentralen för fastställelse.

4 §
Fastställande av planen

Den regionala miljöcentralen skall vid behov av den länsstyrelse som saken gäller begära utlåtande om en av det lokala räddningsväsendet godkänd plan för bekämpning av oljeskador.

Vid behandlig av planen skall den regionala miljöcentralen fästa särskild uppmärksamhet vid om den oljebekämpningsmateriel som skall anskaffas motsvarar behovet och är ändamålsenlig med tanke på risken för oljeskador, behovet av bekämpningsberedskap samt räddningsväsendets servicenivå i området.

Om planen innehåller en enskild anskaffning av oljebekämpningsmateriel vars kostnader överstiger 85 000 euro, och det enligt 17 § 1 mom. 1 punkten i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) förutsätts förhandsgodkännande av oljeskyddsfondens styrelse för att full ersättning ur oljeskyddsfonden skall beviljas till det lokala räddningsväsendet, skall den regionala miljöcentralen begära sådant förhandsgodkännande innan planen fastställs.

Den regionala miljöcentralen skall sända den fastställda planen för kännedom till oljeskyddsfondens styrelse, till Finlands miljöcentral och till den länsstyrelse som saken gäller.

5 §
Justering av planen

Det lokala räddningsväsendet skall minst vart fjärde år justera den i 2 § 1 mom. 5 punkten avsedda del av planen för bekämpning av oljeskador som gäller driftskostnader, den i 6 punkten avsedda del som gäller anskaffningar och den i 7 punkten avsedda del som gäller övriga anskaffningar. De ändringar som görs i planen till följd av justeringen behandlas i tillämpliga delar enligt vad som ovan stadgas om planen och behandlingen av den.

Det lokala räddningsväsendet skall se till att de övriga delarna av planen för bekämpning av oljeskador med jämna mellanrum uppdateras så att de motsvarar de rådande förhållandena. Till denna del förs en ändring i planen inte för fastställelse, utan den skall sändas för kännedom till den regionala miljöcentralen och till länsstyrelsen.

6 §
Samarbetsplan för bekämpning av fartygs- oljeskador och fartygskemikalieolyckor

Den regionala miljöcentralen utarbetar den regionala samarbetsplan som avses i 31 § 2 mom. i fartygsavfallslagen i samråd med de handräckningsmyndigheter inom planeringsområdet som avses i 31 § 1 mom. i fartygsavfallslagen, de övriga regionala miljöcentralerna, länsstyrelserna och det lokala räddningsväsendet. Finlands miljöcentral skall delta i utarbetandet av planen till den del det är fråga om sådana fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor att den enligt 19 § 1 mom. och 27 b § i fartygsavfallslagen bestämmer om bekämpningen.


7 §
Samarbetsplanens innehåll

Samarbetsplanen skall innehålla

1) uppgifter om personer vide de statliga bekämpningsmyndigheterna, vid de handräckningsmyndigheter som avses i 31 § 1 mom. i fartygsavfallslagen, vid det lokala räddningsväsendet och vid hamnar, inrättningar och varv som avses i 14 § i fartygsavfallslagen samt om frivilliga, vilka inom planeringsområdet står till förfogande för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,

2) uppgifter om statens, det lokala räddningsväsendets och de i 14 § i fartygsavfallslagen avsedda hamnarnas, inrättningars och varvens bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter samt om transportmedel och båtar, kommunikationsanordningar, arbetsmaskiner och underhållsförnödenheter som inom planeringsområdet står till förfogande för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor och om var de finns samt en plan för nödvändiga överföringar av bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter från andra områden samt en framställning om behövliga tilläggsanskaffningar,

3) en plan för organisering och ledning av bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor, för bildande av en i 31 a § i fartygsavfallslagen avsedd ledningsgrupp, för bildande, bemannig, utrustande och underhåll av bekämpningsenheter och för alarm- och kommunikationssystem samt en utredning om bekämpningsenheternas alarmberedskap och utryckningsordning samt en utredning om hur bekämpningsarbetena leds innan den ledare för bekämpningsarbetena som nämns i 19 § i fartygsavfallslagen tar det ledande ansvaret,


8 a) en plan över skyddade ankarplatser och hamnar i området, dit ett fartyg som råkat ut för en sjöskada och medför risk för olje- eller kemikalieskador kan transporteras,


12 §
Bekämpningsberedskap vid stora oljelager

Då oljemängden på samma lagerområde uppgår till 1 miljon liter eller mer, skall upplagraren dessutom för sitt eget lagerområde ha en plan för bekämpning av oljeskador. Av planen skall framgå den person som svarar för bekämpningsarbetet, den personal som är förtrogen med bekämpning av oljeskador och var den står att få, bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter samt vid behov en plats där man tillfälligt kan placera olja som vid inträffad skada snabbt skall avlägsnas. Planen för bekämpningen skall utan dröjsmål delges den regionala miljöcentralen och det lokala räddningsväsendet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsråd
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.