1407/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 24 maj 1974 om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/1974) 1 a §, 5 § 4 mom., 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom.,

sådana de lyder, 1 a § i lag 90/1983, 5 § 4 mom. i lag 936/2001 samt 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom. i lag 740/1985, samt

ändras 2 § 4 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 5 § 1―3 mom., 6 § 1 mom. och 8 § 1 mom.,

av dem 2 § 4 mom., 5 § 1―3 mom., 6 § 1 mom. och 8 § 1 mom. sådana de lyder i lag 694/2000, som följer:

2 §

I fråga om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land gäller dessutom i tillämpliga delar vad som i räddningslagen (468/2003) bestäms om det lokala räddningsväsendet, samarbetet mellan dessa, räddningsväsendets beredskap och räddningsverksamheten.

3 §

Den som observerar eller får veta att oljeskada uppkommit, är skyldig att utan dröjsmål meddela detta till nödcentralen samt i mån av möjlighet till den i vars besittning eller förvar oljan är.

4 §

Den som i sin besittning eller sitt förvar har olja som orsakat skada eller risk för skada är skyldig att vidta sådana bekämpningsåtgärder som med hänsyn till omständigheterna skäligen kan krävas av honom, samt att utan dröjsmål informera nödcentralen om skadan eller risken för skada.


5 §

Den högsta ledningen och övervakningen av bekämpningen av oljeskador som avses i denna lag ankommer på miljöministeriet. Finlands miljöcentral styr och övervakar det allmänna organiserandet och utvecklandet av bekämpningen. Den regionala miljöcentralen styr och övervakar organiserandet av bekämpningen av oljeskador och deltar vid behov själv i bekämpningen.

Det lokala räddningsväsendet skall inom sitt område handha bekämpningen av oljeskador. Det lokala räddningsväsendet kan komma överens om hur bekämpningen skall ordnas i samråd med de i 4 § 2 mom. avsedda oljeupplagrarna. Det lokala räddningsväsendet skall ha en plan för bekämpning av oljeskador om vars innehåll föreskrivs genom förordning av statsrådet. Bekämpningsplanen skall föras till den regionala miljöcentralen för fastställelse.

De kommunala myndigheterna och verken skall delta i bekämpningen av oljeskador och vid behov ha hand om efterbehandlingen. Den plan för bekämpning av oljeskador som avses i 2 mom. skall ange vilka kommunala myndigheter och verk som deltar i efterbehandlingen.

6 §

I denna lag avsedda oljeskadebekämpningsmyndigheter är den regionala miljöcentralen, den lokala räddningsmyndigheten inom räddningsväsendet och den räddningsledare som leder bekämpningsarbetet.


8 §

Är oljeskadan eller risken för dess utbredning så stor att den personal eller de redskap som oljeskadebekämpningsmyndigheterna har till sitt förfogande inte är tillräckliga för dess effektiva bekämpande eller förhindrande, har bekämpningsmyndigheterna rätt att beordra den som har bekämpningsredskap eller bekämpningsförnödenheter eller personal, som är förtrogen med deras användning, att ställa dessa till bekämpningsmyndigheternas förfogande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Det lokala räddningsväsendet skall före utgången av 2006 utarbeta en plan för bekämpning av oljeskador inom sitt verksamhetsområde.

RP 119/2004
RP 141/2004
MiUB 16/2004
RSv 174/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.