1404/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002) 3 § samt

fogas till förordningen temporärt en ny 13 a § som följer:

3 §
Ersättningsgrunder för resekostnader och kostnader för uppehälle

Ersättningsgrunden för resekostnader som skall ersättas särskilt med stöd av denna förordning är kilometerantalet multiplicerat med 0,15 euro, dock minst 1,50 euro per ersatt resa. Dagtraktamentet, måltidsersättningen och ersättningen för inkvartering, vilka beviljas i ersättning för övriga kostnader för uppehälle för den tid då en resa som en enskild kund särskilt ersätts för företagits, bestäms enligt resereglementet i statens tjänstekollektivavtal.

13 a §
Särskilda begränsningar för beviljande av startpeng

En förutsättning för beviljande av startpeng inom det i 7 kap 5 a § i lagen om offentlig arbetskraftsservice avsedda försöket med startpeng är utöver det som bestäms i 13 § att sökande inte för samma tid får

1) lön eller ersättning för arbete som inte sammanhänger med deras företagsverksamhet, varvid som lön betraktas även semesterlön och lön för uppsägningstid samt sådan i 3 kap. 6 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd ekonomisk förmån som skall anses trygga en rimlig utkomst,

2) ålderdoms-, invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen (347/1956), ålders- eller ålderdoms-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension enligt någon arbetspensionslag, generationsväxlingspension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994),

3) särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, sjukdagpenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004),

4) rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991), rehabiliteringspenning enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av bestämmelserna om rehabilitering enligt olycksfalls- eller trafikförsäkring eller enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948),

5) studiestöd enligt lagen om studiestöd.

Startpeng beviljas inte om

1) sökanden övergår från ett arbete i arbetsavtalsförhållande eller i offentligrättsligt anställningsförhållande till att utföra samma arbete som en sådan företagare som kan jämställas med en löntagare och som avses i 2 kap. 5 § 5 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och

2) det på basis av den affärsverksamhetsplan som sökanden lagt fram eller annars är uppenbart att sökandens tidigare arbetsgivare är huvudsaklig uppdragsgivare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Förordningens 13 a § gäller till den 31 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Minister
Sinikka Mönkäre

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.