1403/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 februari 2004 om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut (160/2004) 2 § och 11 § 1 mom. och

fogas till 3 § 1 mom. en ny 8 punkt och till förordningen en ny 6 a § som följer:

2 §

Affärsverkens resultaträkning skall upprättas enligt schemat i bilaga 1. Affärsverkens balansräkning skall uppgöras enligt schemat i bilaga 2. En koncernresultaträkning och en koncernbalansräkning upprättas i tillämpliga delar enligt ovan nämnda scheman.

3 §

Ett affärsverks verksamhetsberättelse skall, utöver vad som föreskrivs om ett aktiebolags verksamhetsberättelse i bokföringslagen (1336/1997) och i bokföringsförordningen (1339/1997) samt i aktiebolagslagen (734/1998), innehålla


8) uppgifter om antalet överlåtelser av fast egendom och om deras sammanlagda överlåtelsepriser samt överlåtelsevinster och överlåtelseförluster, om affärsverket under räkenskapsperioden har överlåtit fast egendom som avses i 4 § 4 mom. i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002).


6 a §

Efter att ett sådant särskilt bokslut som avses i 13 § 1 mom. i affärsverkslagen har undertecknats, skall affärsverket lämna in bokslutet till det styrande ministeriet i fråga, som tar ställning till bokslutet.

I sitt ställningstagande skall ministeriet

1) bedöma resultatet och dess utveckling samt uttala sig om uppnåendet av de uppställda resultatmålen,

2) uttala sig om huruvida de grunder som använts för resultatrapporteringen är ändamålsenliga med tanke på ledningen och resultatansvaret samt ge förslag till utvecklingsbehov,

3) uttala sig om vilka åtgärder affärsverket behöver vidta med anledning av bokslutet och för att förbättra resultatet, samt

4) ge förslag till åtgärder som ankommer på statsrådet med anledning av bokslutet och för att resultatet skall förbättras.

Ministeriets ställningstagande skall fogas till föredragningshandlingarna när affärsverkets och affärsverkskoncernens bokslut föredras för fastställande i statsrådet.

11 §

Utan hinder av bestämmelserna i 10 § skall det upphävda statsrådsbeslutet tillämpas på Forststyrelsen till den 31 december 2004 samt på bokföringen och bokslutet för den räkenskapsperiod som slutar den 31 december 2004 och på Luftfartsverket till den 31 december 2005 samt på bokföringen och bokslutet för den räkenskapsperiod som slutar den 31 december 2005, med undantag av fastställande av bokslutet och lämnande av uppgifter för sammanställande av statens bokslutsberättelse.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Förordningens 2 § och 3 § 1 mom. 8 punkt samt 6 a § tillämpas första gången på bokföringen, bokslutet och verksamhetsberättelsen samt på fastställandet av bokslutet för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005.

Grundläggnings- och forskningsutgifter som har aktiverats i balansräkningen före ikraftträdandet får avskrivas i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 december 2004

Finansminister
Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman
Seija Kivinen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.