1401/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003) 37 § samt den svenska språkdräkten i rubriken för 44 § och i det inledande stycket till 44 § 1 mom. samt 45 § och

fogas till 44 § ett nytt 2 mom. och till reglementet nya 44 a och 45 a § som följer:

37 §
Förbehållande av beslutanderätt

Den för statsministerns mandatperiod utnämnda statssekreteraren, en statssekreterare såsom kanslichef, en kanslichef samt en understatssekreterare och en avdelningschef kan förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som annars skulle ankomma på en underlydande.

6 kap.

Bestämmelser som gäller ministeriernas tjänstemän

44 §
Statssekreterarnas uppgifter

En statssekreterare son har utnämnts för statsministerns mandatperiod skall som statsministerns närmaste medhjälpare


En statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod skall som ministerns medhjälpare och företrädare

1) främja och följa genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde,

2) biträda ministern med att leda beredningen av ärenden inom ministerns ansvarsområde,

3) tillsammans med kanslichefen sörja för samarbetet mellan ministeriet och de övriga förvaltningsområdena,

4) bistå ministern i beredningen av internationella uppdrag och särskilt EU-ärenden,

5) företräda ministern i enlighet med de uppdrag som ministern ger,

6) sköta övriga uppgifter som ministern tilldelar statssekreteraren.

44 a §
Statssekreterarens ansvarsområde

En statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod förordnas att vara verksam även i de ministerier där en minister har förordnats att behandla ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

Förordnandet ges i ett utnämningsbrev.

Statssekreterarens ansvarsområde motsvarar ministerns ansvarsområde.

45 §
Kanslichefernas uppgifter

Kanslichefen skall leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt i detta syfte

1) ansvara för ministeriets verksamhet och se till att dess uppgifter sköts effektivt,

2) ansvara för kvaliteten på beredningen av lagstiftningen i ministeriet,

3) ansvara för samordningen av tjänstemannaberedningen inom ministeriet,

4) leda och utveckla ministeriets personalförvaltning och övriga interna förvaltning,

5) ansvara för beredningen av målsättningarna inom ministeriets förvaltningsområde och för uppföljningen av deras realisering,

6) ansvara för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den.

45 a §
Ministrarnas specialmedarbetare

Specialmedarbetarna utnämns av statsministern på framställning av ministern.

Specialmedarbetarna fullgör de uppgifter som ministern tilldelat dem, utan att vara föredragande vid ministeriet.

Specialmedarbetarna skall ges den information som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Specialmedarbetarna skall ge tjänstemännen den information som dessa behöver när de sköter sina uppgifter.

En specialmedarbetare har rätt att delta i ministeriets ledningsgrupps möten och i andra planerings- och beredningsmöten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Statsminister
Matti Vanhanen

Understatssekreterare
Heikki Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.