1393/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000)26 b §, sådan den lyder i förordning 388/2004,

ändras 26 § 2 mom., 26 a §, 42 § 5 mom. och bilaga 1 till förordningen,

av dem 26 § 2 mom. och 26 a § sådana de lyder i ovan nämnda förordning 388/2004 och 42 § 5 mom. samt bilaga 1 i förordning 213/2004 och

fogas till 88 §, sådan den lyder i förordning 356/2002, ett nytt 5 mom., som följer:

26 §
Investeringsstödets maximibelopp vid investeringar på gårdsbruksenheterna

En sådan företagare som uppfyller villkoren i artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden samt förutsättningarna för beviljande av startstöd till unga jordbrukare i 35―38, 40 och 41 § i denna förordning får beviljas stöd förhöjt med högst tio procentenheter, om det inte har förflutit fem år sedan etableringen.


26 a §
Maximibeloppet av stödberättigande kostnader för investeringar på gårdsbruksenheterna

Stöd för de godtagbara totalkostnaderna för investeringar enligt 26 § får beviljas bara till den del kostnaderna inte överstiger 840 000 euro.

Maximibeloppet av de stödberättigande kostnaderna kan höjas till det dubbla, om investeringen genomförs av:

1) minst tre landsbygdsföretag gemensamt,

2) en grupp eller en sammanslutning enligt 11 § 3 mom. 2 punkten med minst tre medlemmar,

3) ett landsbygdsföretag med minst tre delägare eller medlemmar som alla uppfyller de krav för företagare som ställs i 3 kap.

42 §
Startstödets belopp

Sådana husdjurslägenheter eller lägenheter med växthus som avses i bilaga 1 till förordningen och som uppfyller villkoren i fråga om storleksenheterna i 3 mom. kan beviljas ett tilläggsstöd om 25 000 euro. Tilläggsstödet beviljas i form av bidrag. En förutsättning för att tilläggsstöd skall beviljas är att stödet har sökts senast den 31 december 2007.


88 §
Betalning av byggnadsbidrag som beviljats för företagsverksamhet

För betalning av den första raten av bidrag som beviljats för bortflyttning av en pälsfarm från ett grundvattenområde förutsätts att stödtagaren företer en godtagbar plan över tidpunkten för avlägsnande av de farmkonstruktioner som finns ovan jord. För betalning av den sista raten skall stödtagaren förete en godtagbar utredning över att alla farmkonstruktioner ovan jord har avlägsnats, farmområdet städats och pälsdjursgödseln avlägsnats.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 24 maj 2004 eller därefter men senast den 31 december 2007. Förordningens 88 § 5 mom. tillämpas dock på ansökningar som blir anhängiga efter ikraftträdandet av förordningen.

Stöd som avses i förordningens 26 § 2 mom. kan beviljas och betalas först när Europeiska gemenskapens komission har godkänt ändringen som gäller stödets maximibelopp.

På ansökningar om betalning av stöd och tillstånd att lyfta lån tillämpas de bestämmelser som gällde när stödet beviljades.

Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.