1392/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av 24 § i lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 24 §, sådan den lyder i lag 1180/2003, som följer:

24 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för avträdelsepension dessutom i tillämpliga delar 9 §, 10 c § 1 mom., 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b―17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 2―4 mom. samt 18, 19, 19 b―19 d, 19 f, 20, 21 och 21 a―21 e § i lagen om pension för arbetstagare samt 16, 16 a―16 c, 17, 17 a―17 h, 18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna lag upphävs 13 § i förordningen av den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/1974), sådan denna paragraf lyder i förordningen 1306/1990.

Vid tillämpningen av 24 § i denna lag iakttas 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (1332/2003).

RP 192/2004
JsUB 11/2004
RSv 215/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.