1391/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av 27 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 27 § i lagen av den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) ett nytt 3 mom. som följer:

27 §

Avträdelseersättning som har betalts utan grund skall krävas tillbaka inom tio år räknat från utbetalningsdagen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem års preskriptionstid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens bestämmelser om preskription av fordringar tillämpas också på fordringar som uppkommit före lagens ikraftträdande. När preskriptionstiden för en sådan fordran räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 11 § 2 mom. i förordningen av den 23 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1468/1992).

RP 192/2004
JsUB 11/2004
RSv 215/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.