1389/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) mellanrubriken före 20 §, 20 och 21 § samt 25 § 3 mom.,

av dem 20 § sådan den lyder i lagarna 1163/1999 och 1326/1999 och 21 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 20 a och 21 a § samt till 31 § ett nytt 3 mom. som följer:

Ansökan om och beviljande av avträdelsestöd
20 §

Avträdelsestöd skall sökas före avträdelse som avses i 15 §.

Sökanden skall för villkorligt beslut till sin undertecknade ansökan foga ett av parterna undertecknat utkast till överlåtelsehandling eller föravtal samt en av förvärvaren undertecknad förbindelse enligt 9 § 1 mom. 6 punkten eller 10 § 1 mom. 5 punkten.

Avträdelsestöd skall sökas och de förbindelser som avses i 2 mom. skall ges på en blankett som har godkänts av pensionsanstalten. Till ansökan skall fogas en utredning om äganderätten och arealen beträffande den lägenhet som är föremål för avträdelsen samt vid generationsväxlingsöverlåtelse utredningar om förvärvarens yrkesskicklighet och inkomster, om den ekonomiska livskraften hos den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen och om uppfyllandet av kraven i fråga om miljö, hygien och djurens välfärd. Pensionsanstalten kan också kräva att andra utredningar som behövs för att avgöra ansökan skall fogas till den.

Om avträdelsen har skett senast 1999 skall avträdelsestöd sökas senast den 15 januari 2000.

20 a §

Ansökan om avträdelsestöd samt de förbindelser som avses i 9 och 10 § skall lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område eller till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenheten är belägen, till pensionsanstalten eller till ett ombud som den bemyndigat.

Om ansökan har lämnats till arbetskrafts- och näringscentralen eller pensionsanstalten eller dess ombud, skall ansökan utan dröjsmål överföras till den behöriga kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall till pensionsanstalten sända ansökningshandlingarna jämte sitt utlåtande om förutsättningarna för avträdelsestöd.

Ansökan om avträdelsestöd anses ha blivit gjord den dag den har anlänt till en i 1 mom. nämnd mottagare av ansökningar.

Om den som söker avträdelsestöd inte på uppmaning inom utsatt skälig tid lämnar in den tilläggsutredning som behövs för avgörande av ansökan och som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, arbetskrafts- och näringscentralen eller pensionsanstalten har begärt, anses ansökan dock ha blivit gjord först när den utredning som behövs för avgörande av ansökan har tillställts den som har bett om den.

Närmare bestämmelser om ansökan om avträdelsestöd utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §

Pensionsanstalten skall efter att ha fått nödvändiga utlåtanden och utredningar avgöra ansökan om avträdelsestöd utan dröjsmål.

Om beslutet fattas med stöd av ett utkast till överlåtelsehandling eller ett föravtal, skall i pensionsanstaltens villkorliga beslut nämnas alla villkor för beviljande av avträdelsestöd. Ett villkor i beslutet skall vara att sökanden inom sex månader från den tidpunkt då beslutet gavs skall tillställa pensionsanstalten en slutlig överlåtelsehandling eller kopia därav som motsvarar utkastet eller föravtalet.

Ett villkorligt beslut enligt 2 mom. förfaller, om en slutlig överlåtelsehandling eller kopia därav som motsvarar utkastet eller föravtalet inte har tillställts pensionsanstalten inom föreskriven tid.

När en ansökan avgörs villkorligt på det sätt som bestäms i 2 mom., anses vid bedömningen av villkoret i 4 § såsom avträdelsetidpunkt den tidpunkt då ansökan om avträdelsestöd gjordes. För fastställandet av avträdelsestödets storlek betraktas som stödets begynnelsetidpunkt ingången av den kalendermånad under vilket det villkorliga beslutet ges.

21 a §

Pensionsanstalten delger mottagaren sitt beslut genom att sända det per brev under den postadress mottagaren uppgivit. Avgörandet skall delges arbetskrafts- och näringscentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Avgörandet skall dessutom delges Renbeteslagsföreningen om avträdaren har bedrivit renhushållning.

I samband med givandet av beslutet om att avträdelsestöd börjar betalas skall pensionsanstalten för uppfyllande av förbindelserna också tillställa förvärvare som avses i 9 och 10 § uppgift om hur länge avträdelsestöd kommer att betalas till avträdaren. Om betalningen av avträdelsestödet varaktigt upphör tidigare än vad som meddelats, skall pensionsanstalten likaså meddela förvärvaren detta.

I det fall att ansökan avslås efter det att avträdelsen har skett på det sätt som nämns i 15 §, skall en förvärvare som avgett förbindelse enligt 9 eller 10 § efter att beslutet vunnit laga kraft meddelas att förbindelsen inte är bindande för förvärvaren.

25 §

Angående indragning och återkrav av avträdelsestöd i de fall som föreskrivs i denna paragraf gäller 4 c § 6 mom. och 18 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Avträdelsestödet kan också återkrävas genom att det kvittas mot framtida poster av stöd enligt denna lag eller av invalid- eller ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.


31 §

Avträdelsestöd som har betalts utan grund skall krävas tillbaka inom tio år räknat från utbetalningsdagen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem års preskriptionstid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens bestämmelser om preskription av fordringar tillämpas också på fordringar som uppkommit före lagens ikraftträdande. När preskriptionstiden för en sådan fordran räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 17―19 § i förordningen av den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994), sådana de lyder i förordning 369/2000.

RP 192/2004
JsUB 11/2004
RSv 215/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.