1388/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av 13 och 37 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) 13 § 3 mom. och 37 § 1 mom., av dem 37 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1182/2003, som följer:

13 §

På grundbeloppet tillämpas 7 g, 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003). Vid samordningen av grundbeloppet beaktas dock inte sådan grundpension enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare på vilken tillämpas de bestämmelser om samordning som gäller den 1 januari 2005.


37 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller för avträdelseersättning i tillämpliga delar dessutom 9 §, 10 c § 1 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b―17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 2―4 mom., 19 b § 1―4 och 9 mom., 19 c § 2―6 och 8 mom., 19 d, 19 f, 20, 21 och 21 a―21 e § i lagen om pension för arbetstagare samt 16, 16 a―16 c, 17, 17 a―17 h, 18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Vid tillämpning av 37 § 1 mom. i denna lag iakttas 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (1332/2003).

RP 215/2004
JsUB 12/2004
RSv 216/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.