1386/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 12 juli 2002 om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (593/2002) som följer:


Om avträdarna är syskon som bedrivit jordbruk för en sammanslutning och den äldre av sammanslutningens delägare uppfyller villkoren i 8 mom., är den yngre delägaren berättigad till avträdelsestöd, om han eller hon har fyllt 50 år när avträdelsen sker. Avträdelsestöd betalas dock inte till i detta moment och i 8 mom. nämnda avträdare för tiden innan de fyller 55 år. Utan hinder av vad som i 5 § 1 mom. 1 punkten bestäms om åldersgränsen för avträdare när avträdelsen sker 2005 eller 2006, tillämpas bestämmelserna om åldersgräns i denna ikraftträdandebestämmelse också på avträdare som är födda 1949 eller tidigare. På en yngre make som är född 1954 eller tidigare och som bedrivit jordbruk tillsammans med avträdaren samt på yngre delägare i en sammanslutning som avses i 5 § 4 mom. tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i detta moment och i 8 mom. om en åldersgräns på 50 år. Dessa bestämmelser om åldersgräns tillämpas också på sådana efterlevande makar till lantbruksföretagare som är födda 1954 eller tidigare och som avses i 5 § 3 mom. vid generationsväxlingsöverlåtelser enligt 9 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) vilka sker 2005 och 2006.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2004
JsUB 12/2004
RSv 216/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.