1381/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i förordningen av den 12 februari 1996 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996) 22―24 §,

ändras 26 § samt

fogas till förordningen en ny 26 a § som följer:

26 §
Undertecknande och fastställande av bokslutet

Bokslutet fastställs av direktionen och undertecknas av direktionen och direktören. Det fastställda bokslutet skall tillställas jord- och skogsbruksministeriet före utgången av april året efter räkenskapsperioden.

26 a §
Uppgifter som beskriver resultatet av verksamheten

Skogscentralen och utvecklingscentralen skall utarbeta en beskrivning av effekterna av de överföringsutgifter som beviljats dem och resultatet av den verksamhet som finansierats med dessa samt effekterna, ekonomin och lönsamheten i fråga om de investeringsutgifter som beviljats dem. Uppgifterna om resultatet skall också innehålla jämförelse med de fastställda resultatmålen. Beskrivningen och jämförelsen skall tillställas jord- och skogsbruksministeriet senast den 15 mars året efter räkenskapsperioden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Förordningen tillämpas på det statsunderstöd som beviljas eller i anslutning till vilket förskott betalas ut efter det att förordningen har trätt i kraft.

Förordningens 26 a § tillämpas första gången på de överförings- och investeringsutgifter som grundar sig på statsbudgeten för finansåret 2004.

Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.