1379/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av 55 § i skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skoltlagen (253/1995) av den 24 februari 1995 55 § 1 mom., sådant det lyder i lag 276/2004, som följer:

55 §
Verkställighetsmyndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, Lapplands arbetskrafts- och näringscentral, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun samt Forststyrelsen handhar verkställigheten av denna lag. Jord- och skogsbruksministeriet kan vid behov utfärda närmare bestämmelser om de förfaranden som skall iakttas vid verkställigheten av denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 154/2004
RP 248/2004
JsUB 13/2004
RSv 233/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.