1367/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring i 8 a § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 mars 1991 om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) 8 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1316/2002, som följer:

8 a §
Olycksfallsförsäkring under rehabiliteringstiden

När det gäller sådan försäkring som avses i 1 mom. används som den försäkrades årsarbetsförtjänst den årsarbetsförtjänst som legat till grund för den ersättning för inkomstbortfall som har betalats till följd av det olycksfall eller den yrkessjukdom som orsakat behovet av rehabiliteringsåtgärderna eller rehabiliteringsutredningen. Årsarbetsförtjänsten justeras i samband med att försäkringen tas och därefter kalenderårsvis med den lönekoefficient som anges i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas också på sådana försäkringar enligt 8 a § 1 mom. som har börjat före denna lags ikraftträdande. Indexjusteringen enligt denna lag görs i det årsarbetsförtjänstbelopp som har justerats till 2004 års indexnivå med tillämpning av 8 a § 2 mom. sådant det lyder när denna lag träder i kraft.

RP 250/2004
ShUB 39/2004
RSv 211/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.