1338/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 13 kap. 6 § 1 mom. och 11 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004):

1 kap.

Ersättningar för företagshälsovård

1 §
Allmänna bestämmelser

Det kalkylerade maximibelopp per arbetstagare som avses i 13 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) fastställs på basis av de resursfaktorer som avses i 13 kap. 6 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen.

Maximibeloppet fastställs enligt ersättningsklass. Maximibeloppet består av andelen tjänster som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården tillhandahåller och av andelen övriga nödvändiga resursfaktorer.

2 §
Ersättningsklass I

Den andel som tjänster som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården tillhandahåller utgör av maximibeloppet fastställs på basis av tillgängliga verksamhets- och kostnadsutredningar om användningen av yrkesutbildade personers tjänster och den arbetstid som används för tjänsterna. På basis av det fastställs enligt varje heltidsanställd yrkesutbildad person det antal anställda som finns inom företagshälsovården.

I maximibeloppet ingår sakkunnigtjänster som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården behöver, laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar samt andra resurser för inrättande och upprätthållande av en företagshälsovårdscentral och kostnader som motsvarar dessa.

3 §
Ersättningsklass II

Maximibeloppet för den sjukvård och annan hälso- och sjukvård som ordnas utöver företagshälsovården fastställs på basis av de resursfaktorer som behövs för genomförande av öppenvård på allmänläkarnivå samt för hälsovård i form av öppenvård.

I maximibeloppet beaktas specialistläkares verksamhet som läkare med behörighet att ge utlåtande när utlåtandet ges på uppdrag av en arbetsplats företagsläkare för bedömning av arbetsförmågan och vårdmöjligheterna.

Dessutom iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 2 §.

4 §
Bilagor till arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovård

Arbetsgivare skall till ansökan om ersättning bifoga:

1) i 11 § i lagen om företagshälsovård (1383/2001) nämnd verksamhetsplan för företagshälsovården för den räkenskapsperiod som ansökan gäller; och

2) ett utlåtande av arbetarskyddskommissionen eller motsvarande organ eller av arbetarskyddsfullmäktigen om ansökan om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård eller en utredning om att möjlighet till avgivande av utlåtandet har funnits.

2 kap.

Högskole och universitetsstuderandes hälsovård

1 §
Allmänt

Folkpensionsanstalten kan med stöd av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen till Studenternas hälsovårdsstiftelse betala en skälig ersättning för kostnaderna för den hälsovård för högskole- och universitetsstuderanden som stiftelsen ordnar inom sitt verksamhetsområde.

Med hälsovård avses främjande av studerandenas hälsa, förebyggande av sjukdomar samt med tanke på vården nödvändig verksamhet, tjänster inom öppenvård på allmän- och specialistläkarnivå, mentalvårdsarbete samt undersökning och behandling av mun och tänder som tandläkare utför med iakttagande av principerna för systematisk tandvård.

2 §
Ansökan om ersättning

Ersättningen i euro per studerande för räkenskaps- och verksamhetsperioden fastställs på förhand på ansökan av stiftelsen. För detta ändamål lämnar stiftelsen före den 15 september som föregår räkenskapsperioden till Folkpensionsanstalten de uppgifter som behövs för fastställande av det kalkylerade maximibeloppet per studerande i enlighet med särskilda anvisningar om ersättningsansökan.

Slutlig ersättning för en räkenskaps- och verksamhetsperiod som börjar den 1 januari och slutar den 31 december skall sökas inom fyra månader från räkenskapsperiodens slut. Trots försening kan ersättning beviljas helt eller delvis, om förvägrande av ersättningen kan anses oskäligt.

Vid ansökan om slutlig ersättning skall Studenternas hälsovårdsstiftelse lägga fram en utredning om stiftelsens verksamhet och utgifter baserad på bokföringen enligt de särskilda anvisningar som Folkpensionsanstalten meddelat.

3 §
Betalning av ersättningen

Folkpensionsanstalten fastställer för stiftelsen den ersättning som baserar sig på maximibeloppet per studerande och betalar till stiftelsen med sjukförsäkringsfondens medel på förhand i början av varje månad ett belopp som tillsammans med de belopp som stiftelsen får av andra finansiärer anses räcka för de utgifter som skall betalas samma månad.

Vid räkenskaps- och verksamhetsperiodens slut fastställs den slutliga totala ersättningen till stiftelsen. Om de förhandsbelopp som stiftelsen får är större än den slutliga ersättning som betalas på basis av den verksamhet som ägt rum och bokföringen skall stiftelsen returnera det överbetalda beloppet till sjukförsäkringsfonden före utgången av juni månad.

En ökning av kostnaderna som föranleds av en lagändring eller annan exceptionell och oanad orsak kan ersättas från fall till fall genom ett särskilt beslut. Den tilläggsersättning som Folkpensionsanstalten betalar för kostnaden får inte överstiga Folkpensionsanstaltens relativa andel av stiftelsens totalfinansiering.

4 §
Anvisningar och rätt att utföra inspektioner

Folkpensionsanstalten har rätt att av Studenternas hälsovårdsstiftelse få de uppgifter som behövs för effektiv och ekonomisk användning av hälsovårdsresurserna samt för uppföljning av verksamhetens lönsamhet och kontinuerlig utveckling. Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att kontrollera stiftelsens bokföring och meddela närmare anvisningar om sökande av ersättning.

3 kap.

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Kapitel 2 i förordningen tillämpas på Studenternas hälsovårdsstiftelses räkenskaps- och verksamhetsperioder som börjar den 1 januari 2006 och på de perioder som följer efter det.

Folkpensionsanstaltens styrelses beslut 22.8.1997 om ersättning till Studenternas hälsovårdsstiftelse enligt 29 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen iakttas dock under räkenskaps- och verksamhetsperioden 1.1.2005-31.12.2005 till den del det gäller betalning av ersättningar som beviljats för 2005 och förvaltningsbeslut som hänför sig till betalningen samt det slutliga beslutet om räkenskaps- och verksamhetsperioden.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.