1327/2004

Given i Helsingfors den 31 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 41 a § 4 och 5 mom. i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) och 74 b § 4 och 5 mom. i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992),

sådana de lyder, 41 a § 4 och 5 mom. i lagen om pensionsstiftelser i lag 1323/2004 och 74 b § 4 och 5 mom. i lagen om försäkringskassor i lag 1324/2004, som följer,

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när försäkringskassor och pensionsstiftelser antecknar ett finansiellt instrument, en förvaltningsfastighet, en biologisk tillgång eller en annan i denna förordning definierad placering i sitt bokslut i enlighet med 41 a § 4 eller 5 mom. i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) när det gäller pensionsstiftelser och i enlighet med 74 b § 4 eller 5 mom. i lagen om försäkringskassor (1164/1992) när det gäller försäkringskassor.

Denna förordning innehåller inte någon bokföringsmässig definition av placeringar som avses i 1 mom. Denna förordning tillämpas på andra balansräkningsposter än placeringar endast på det sätt som avses i 3 §.

2 §
Värdering av finansiella skulder till verkligt värde

Av de finansiella skulderna värderas sådana skulder till verkligt värde som

1) ingår som en del i en handelsportfölj eller

2) utgörs av derivativsinstrument.

3 §
Värdering av derivativsinstrument till verkligt värde

Derivativsinstrumenten värderas till verkligt värde.

I denna förordning betraktas på finansiella instrument baserade avtal som ger endera avtalsparten rätt att betala med kontanter eller något annat finansiellt instrument som derivatinstrument, utom när avtalen

a) har ingåtts för och fortsätter att uppfylla bolagets förväntade anskaffnings-, försäljnings- eller användningsbehov,

b) utformades för detta ändamål när de ingicks, och

c) förväntas bli reglerade genom leverans av en vara.

4 §
Finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde

Värdering enligt verkligt värde tillämpas inte på

1) icke-derivata finansiella instrument som hålls till förfall,

2) lån och andra fordringar som försäkringskassan eller pensionsstiftelsen själv beviljat och som inte innehas för handel, och

3) finansiella instrument av sådan särskild karaktär att instrumenten, enligt vad som är allmänt accepterat, bör redovisas på annat sätt än andra finansiella instrument.

5 §
Värdering som tillämpas vid säkringsredovisning och antecknande i bokslut

Tillgångar och skulder som uppfyller kraven för en säkrad post enligt ett system för säkringsredovisning till verkligt värde, eller en bestämd del av sådana tillgångar eller skulder, värderas till det specifika belopp som fordras enligt systemet.

6 §
Verkligt värde

För de finansiella instrument för vilka en tillförlitlig marknad med lätthet kan bestämmas skall det verkliga värdet bestämmas utifrån marknadsvärdet.

För andra än i 1 mom. avsedda finansiella instrument bestäms det verkliga värdet

1) till det värde som härleds från beståndsdelarna i det finansiella instrumentet eller marknadsvärdet på liknande finansiella instrument, om deras marknadsvärde kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, eller

2) till ett värde som beräknats med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller och värderingsmetoder, om värdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Om det verkliga värdet på ett finansiellt instrument inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt enligt 1 mom. eller 2 mom. 1 och 2 punkten, värderas det finansiella instrumentet i enlighet med 41 a § 1 och 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och 74 b § 1 och 2 mom. i lagen om försäkringskassor.

För de förvaltningsfastigheter för vilka en tillförlitlig marknad med lätthet kan bestämmas skall det verkliga värdet bestämmas utifrån marknadsvärdet.

För andra än i 4 mom. avsedda förvaltningsfastigheter bestäms det verkliga värdet

1) till det värde som härleds från förvaltningsfastighetens beståndsdelar eller marknadsvärdet på motsvarande förvaltningsfastigheter, om deras marknadsvärde kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, eller

2) till ett värde som beräknats med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller och värderingsmetoder som grundar sig på avkastningsvärdet, om värdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Bestämmandet av det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet skall grunda sig på den tillförlitliga värdering som årligen görs för varje fastighet.

Om det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt enligt 4 mom. eller 5 mom. 1 och 2 punkten, värderas förvaltningsfastigheten i enlighet med 41 a § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser eller 74 b § 1 mom. i lagen om försäkringskassor.

Bestämmandet av det verkliga värdet på biologiska tillgångar skall grunda sig på det marknadsvärde som köpet mellan en villig försäljare och en oberoende köpare ger eller på den tillförlitliga värdering som årligen görs för varje placeringsobjekt. Om det verkliga värdet på en biologisk tillgång inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, värderas den till anskaffningsutgiften minskad med avskrivningar och nedskrivningar.

7 §
Antecknande av förändringar i det verkliga värdet i resultaträkningen

Som intäkt eller utgift under räkenskapsperioden antecknas i resultaträkningen i enlighet med denna paragraf skillnaden mellan det verkliga värdet på de finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar som antecknas till verkligt värde och bokföringsvärdet i det föregående bokslutet på bokslutsdagen. Om ett finansiellt instrument, en förvaltningsfastighet eller en biologisk tillgång som antecknas till verkligt värde har förvärvats under räkenskapsperioden, antecknas som intäkt eller utgift under räkenskapsperioden skillnaden mellan det verkliga värdet på det finansiella instrumentet, förvaltningsfastigheten och den biologiska tillgången på bokslutsdagen och anskaffningsutgiften enligt 41 a § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser eller 74 b § 1 mom. i lagen om försäkringskassor.

8 §
Fond för verkligt värde

Med avvikelse från bestämmelserna i 7 § antecknas den skillnad som avses i det nämnda momentet när det gäller finansiella instrument i fonden för verkligt värde som ingår i eget kapital

1) om instrumentet är ett säkringsinstrument enligt ett system för säkringsredovisning som tillåter att en del av eller hela värdeförändringen inte tas med i resultaträkningen,

2) om det är fråga om sådana finansiella instrument som värderas enligt det verkliga värdet och inte innehas för handel, med undantag av derivatinstrument.

Den latenta skatteskuld eller skattefordran som ingår i förändringen i det verkliga värdet antecknas i balansräkningen med iakttagande av särskild försiktighet.

Fonden för verkligt värde skall justeras när en fordran, en skuld eller ett derivatavtal upphör eller ett finansiellt instrument överlåts.

9 §
Noter

Som noter skall följande uppgifter anges för finansiella instrument som antecknats till verkligt värde:

1) grunderna för de värderingsmodeller och värderingsmetoder som tillämpats när det gäller de finansiella instrument vars verkliga värde har bestämts i enlighet med 6 § 2 mom. 2 punkten,

2) värdeförändringar som har redovisats direkt i resultaträkningen samt värdeförändringar som redovisats i fonden för verkligt värde för varje grupp av finansiella instrument som antecknats till verkligt värde, specificerat för varje grupp av finansiella instrument,

3) specificering av det verkliga värdet separat för varje balansräkningspost, indelat i grupper enligt användningsändamål,

4) uppgifter för varje balansräkningspost om det verkliga värdet på de finansiella instrument som skall hållas till förfall samt om de periodiserade anskaffningsutgifterna för dem,

5) bokföringsvärdet på de finansiella instrument som hör till den grupp som säljs och vars verkliga värde inte har kunnat bestämmas på ett tillförlitligt sätt och de därför inte har kunnat upptas i bokföringen till verkligt värde samt orsakerna till varför det verkliga värdet på dessa tillgångar inte har kunnat bestämmas på ett tillförlitligt sätt,

6) upplysningar om de använda derivatinstrumentens omfattning och typ för varje slag av derivatinstrument, inklusive viktiga villkor som kan påverka beloppen av, tidpunkten för och sannolikheten av framtida kassaflöden,

7) en tabell av vilken förändringar i fonden för verkligt värde under räkenskapsåret framgår.

Som noter skall följande uppgifter anges för de förvaltningsfastigheter som tas upp i balansräkningen till verkligt värde:

1) principerna för de värderingsmodeller och värderingsmetoder som tillämpats när det gäller de förvaltningsfastigheter vars verkliga värde har bestämts i enlighet med 6 § 5 mom. 2 punkten,

2) beloppet av de värdeförändringar som har antecknats i resultaträkningen,

3) om försäkringskassan eller pensionsstiftelsen inte kan bestämma det verkliga värdet på några förvaltningsfastigheter på ett tillförlitligt sätt, skall en beskrivning av förvaltningsfastigheten samt en utredning om varför det verkliga värdet inte kan bestämmas på ett tillförligt sätt ges,

4) begränsningar i fråga om fastigheternas realiserbarhet eller överföring av avkastningar eller försäljningsintäkter samt begränsningarnas belopp,

5) väsentliga avtalsbaserade förpliktelser som gäller köp, byggande eller renovering av fastigheter eller reparation, underhåll eller ombyggnad av dem, samt

6) de principer och kriterier som försäkringskassan eller pensionsstiftelsen tillämpar för att åtskilja förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter.

Som noter skall följande uppgifter anges för biologiska tillgångar som antecknats till verkligt värde:

1) en redogörelse för de biologiska tillgångar som värderats till verkligt värde och deras grupperingar,

2) om marknadsvärdet på de biologiska tillgångarna inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt skall principerna för de tillämpade värderingsmodellerna och värderingsmetoderna samt de viktigaste bakomliggande antagandena, på basis av vilka det verkliga värdet på de biologiska tillgångarna har bestämts, anges,

3) beloppet av de värdeförändringar som har antecknats i resultaträkningen,

4) specificering av det verkliga värdet separat för varje balansräkningspost,

5) i tillämpliga delar sådana väsentliga uppgifter utgående från vilka de biologiska tillgångarnas inverkan på försäkringskassans eller pensionsstiftelsens ekonomiska ställning eller resultat kan bedömas.

10 §
Riskhantering

Utöver vad som i bokföringslagen (1336/1997), lagen om pensionsstiftelser, lagen om försäkringskassor, bokföringsförordningen (1339/1997) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassor och pensionsstiftelsers bokslut (1336/2002) föreskrivs om de uppgifter som skall anges i verksamhetsberättelsen eller noterna till bokslutet i fråga om försäkringskassor eller pensionsstiftelser, skall följande uppgifter anges för finansiella instrument som antecknats till verkligt värde:

1) mål och förfaringssätt för finansiell riskhantering,

2) exponering för prisrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk,

om dessa uppgifter är väsentliga för bedömningen av försäkringskassans eller pensionskassans tillgångar, skulder, finansiella ställning och vinst eller förlust.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004.

Denna förordning tillämpas första gången på bokföringen för pensionsstiftelser och försäkringskassor för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter.

Helsingfors den 31 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.