1324/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 72 a § 1 och 2 mom., 72 b §, 73 § 3 mom. och 74 c §,

sådana de lyder, 72 a § 1 och 2 mom., 72 b § och 73 § 3 mom. i lag 1136/1998 och 74 c § i lag 84/1999,

ändras rubriken för 6 kap., 70, 72 och 74 a §, 74 b § 1 och 2 mom., 77 §, 97 § 1 mom., 115 och 118 §, 123 § 1 mom., 132 § 7 mom., 155 § 2 mom., 163 § och 167 § 2 mom.,

av dem 70, 72, 74 a och 77 § samt 167 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 84/1999, 74 b § 1 och 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1136/1998, 132 § 7 mom. sådant det lyder i lag 420/2003 och 163 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 583/1998, samt

fogas till 74 b §, sådan den lyder i nämnda lag 1136/1998, nya 4―9 mom. som följer:

6 kap.

Bokslut och verksamhetsberättelse

70 §

I fråga om kassans bokföring samt bokslut och verksamhetsberättelse iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om något annat inte följer av bestämmelserna i detta kapitel eller av social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär baserade föreskrifter.

Bestämmelserna i bokföringslagens 1 kap. 4 § 1 mom. och 5―8 §, 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 9―12 § samt 13 § 1 och 3 mom., 4 kap. 1―4 §, 5 § 3―5 mom. och 7 §, 5 kap. 2, 2 a och 4 §, 5 § 1 mom., 5 a § 2 mom. 6―13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 §, 6, 7 och 7 a kap. samt 8 kap. 6 § tillämpas inte på upprättandet av en försäkringskassas bokslut eller verksamhetsberättelse.

Med bestående aktiva i bokföringslagen avses posterna materiella och immateriella tillgångar i balansräkningen för försäkringskassor. På materiella och immateriella tillgångar tillämpas, om inte något annat föreskrivs nedan, bestämmelserna om bestående aktiva i bokföringslagen, med undantag för de ovan nämnda bestämmelserna i 2 mom. samt 5 kap. 13 och 16 §.

72 §

För varje räkenskapsperiod skall upprättas ett bokslut som består av

1) en balansräkning, som ger en bild av den ekonomiska ställningen på balansdagen,

2) en resultaträkning, som beskriver hur resultatet har uppkommit, samt

3) uppgifter som skall lämnas i bilagor till balansräkningen och resultaträkningen (noter).

För varje post i balansräkningen och resultaträkningen skall motsvarande uppgifter för den närmast föregående räkenskapsperioden anges (jämförelsetal). Om specificeringen av balansräkningen och resultaträkningen har ändrats, skall jämförelsetalet om möjligt korrigeras. På samma sätt skall förfaras, om jämförelsetalet av något annat skäl inte är användbart.

Till bokslutet skall bifogas en verksamhetsberättelse som ger uppgifter om viktiga omständigheter som gäller utvecklingen av försäkringskassans verksamhet.

Handlingar som ingår i bokslutet och som bifogats till bokslutet skall vara överskådliga och bilda en helhet.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall tillställas revisorerna minst en månad före det ordinarie kassamötet.

74 a §

I balansräkningen upptas

1) pengar och andra fordringar än sådana som tagits upp som placeringar, till det nominella värdet, likväl högst till det sannolika värdet,

2) ansvarsskulden till det värde som beräknats med beaktande av 79 § och 80 § 2 mom. och social- och hälsovårdsministeriets samt Försäkringsinspektionens föreskrifter, samt

3) övriga skulder till nominellt värde eller, om skulden är bunden vid index eller någon annan jämförelsegrund, till det högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.

Om en kostnadsföring över fordringar som har gjorts enligt 1 mom. 1 punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

74 b §

Anskaffningsutgiften för de placeringar som står under balansräkningens huvudgrupp "Placeringar" och som återstår vid utgången av räkenskapsperioden skall aktiveras. Anskaffningsutgiften för byggnader och andra utgifter med lång verkningstid samt inventarier skall under sin verkningstid kostnadsföras som avskrivningar. I det fall att placeringstillgångarnas verkliga värde vid räkenskapsperiodens utgång underskrider anskaffningsutgiften eller den med stöd av detta moment med tidigare gjorda nedskrivningar minskade anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som nedskrivning. Om inte social- och hälsovårdsministeriet av särskilda skäl bestämmer något annat, behöver placeringar som skall betraktas som bestående aktiva och fordringar inte kostnadsföras, om nedskrivningen skall anses vara tillfällig. Om kostnadsföringen visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Masskuldebrevslån samt andra penning- och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen på ett sätt som avviker från 1 mom. enligt vad som närmare föreskrivs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


Med avvikelse från 1―3 mom. kan finansiella instrument värderas till sitt verkliga värde. Förändringar i det verkliga värdet upptas såsom intäkter eller kostnader i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde, som ingår i det egna kapitalet i balansräkningen. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om huvudprinciperna för förutsättningar för värdering enligt verkligt värde och fastställande av det verkliga värdet, hur förändringar i det verkliga värdet upptas i resultaträkningen och balansräkningen samt om noter till finansiella instrument och uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen. Placeringar med vilka försäkringskassan idkar handel kan klassificeras som finansiella instrument som innehas för handel. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som kompletterar ministeriets förordning om förutsättningarna för värdering av verkligt värde och fastställandet av verkligt värde. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om klassificeringen av finansiella instrument som innehas för handel och om säkringsredovisning.

Med avvikelse från 1 och 3 mom. kan förvaltningsfastigheter och övriga placeringar som nämns i en förordning av social- och hälsovårdsministeriet värderas till sitt verkliga värde. Förändringar i det verkliga värdet upptas såsom intäkter eller kostnader i resultaträkningen. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om huvudprinciperna för förutsättningar för värdering enligt verkligt värde och fastställande av det verkliga värdet, hur förändringar i det verkliga värdet upptas i resultaträkningen samt om noter till dessa poster och uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som kompletterar ministeriets förordning om förutsättningarna för värdering av verkligt värde och fastställandet av verkligt värde.

Försäkringskassan skall välja värderingsmetod så att enhetliga värderingsprinciper tillämpas på tillgångar som hänförs till ett visst användningsändamål. Om försäkringskassan väljer värdering till verkligt värde enligt 4 eller 5 mom. som värderingsprincip, kan den inte samtidigt tillämpa de värderingsprinciper som anges i 1―3 mom. på andra motsvarande tillgångar som hänförs till motsvarande användningsändamål. Den valda värderingsmetoden skall följas konsekvent.

En tillgång som överförs från en till placeringstillgångarna eller bestående aktiva hänförd grupp av placeringar till en annan skall åsättas det balansvärde som avses i 1―3 mom., då de värderingsprinciper som anges i 1―3 mom. iakttas.

I en not till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringarnas anskaffningsutgift och verkliga värde på det sätt som Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för värdering av placeringar enligt verkligt värde, fastställande av verkligt värde och anskaffningsutgift för placeringar, överföringar av investeringstillgångar och bestående aktiva samt om framställningssättet för byggnadsavskrivningar och avskrivningar för andra utgifter med lång verkningstid.

77 §

Närmare bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet om balansräknings- och resultaträkningsscheman, noter till balansräkningen och resultaträkningen och uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen samt balansspecifikationer och specifikationer av noterna.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan föreskrivas om när och hur avvikelser, för att en rättvisande bild skall kunna ges, får göras från bestämmelserna om upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut och verksamhetsberättelse för försäkringskassor skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, social- och hälsovårdsministeriets förordning enligt 1 mom., bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på försäkringskassor.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av en försäkringskassa av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 4 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av försäkringskassans verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en bestämmelse eller föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bestämmelserna om bokslut och verksamhetsberättelse i bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 1 mom. samt bokföringslagens 2 kap. 9 § 1 mom. och 3 kap. 6 §.

97 §

En försäkringskassa skall varje år inom en månad från det kassamöte där bokslutet har fastställts till Försäkringsinspektionen lämna in bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisorernas utlåtande och protokollet från det nämnda kassamötet, och samtidigt eller vid en senare tidpunkt som inspektionen bestämmer en berättelse över sin verksamhet enligt ett fastställt formulär.


115 §

När försäkringskassan har trätt i likvidation skall likvidatorerna utan dröjsmål uppgöra bokslut och verksamhetsberättelse för den tid före likvidationen för vilken bokslut och verksamhetsberättelse ännu inte har förelagts kassamötet. Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall så snart som möjligt föreläggas kassamötet. Därvid skall i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs om bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Om den i 1 mom. angivna tiden även omfattar föregående räkenskapsperiod, skall för denna uppgöras ett särskilt bokslut och en särskild verksamhetsberättelse.

118 §

Likvidatorerna skall för varje räkenskapsperiod uppgöra ett bokslut och en verksamhetsberättelse som skall föreläggas kassamötet inom fyra månader efter räkenskapsperiodens slut. Har likvidationen inte avslutats inom två år, skall de samtidigt meddela orsaken till dröjsmålet.

123 §

Sedan likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag skall de så snart som möjligt avge slutredovisning över sin förvaltning genom att uppgöra en berättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet av försäkringskassans tillgångar. Till berättelsen skall fogas bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för hela likvidationstiden. Berättelsen jämte bilagor skall överlämnas till revisorerna, som inom en månad skall avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.


132 §

Följande handlingar skall under minst två veckor före kassamötet hållas tillgängliga för medlemmarna och för delägarna eller representantskapet på kassans kontor samt läggas fram på kassamötet:

1) avtalet om fusion eller överföring av ansvaret,

2) styrelsens redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av frågan om avtalet om fusion eller överföring av ansvaret skall godkännas,

3) om den övertagande försäkringsanstalten är en försäkringskassa, dennas stadgar och förslag till sådan ändring av stadgarna som föranleds av fusionen eller ansvarsöverföringen, och

4) kopior av den överlåtande och den övertagande kassans bokslutshandlingar och verksamhetsberättelsehandlingar för den senaste räkenskapsperioden eller, om det är fråga om ansvarsöverföring till en annan kassa, de handlingar som gäller den överlåtande och den övertagande kassans bokslut och verksamhetsberättelse.


155 §

Kassamötets beslut om beviljande av ansvarsfrihet eller avstående från att väcka talan hindrar inte kassan att väcka talan, om inte kassamötet i bokslutet, verksamhetsberättelsen eller revisionsberättelsen eller annars fått väsentligen riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.


163 §

Den som

1) är mellanhand för någon annan i syfte att kringgå en bestämmelse i denna lag eller en bestämmelse i en försäkringskassas stadgar om begränsning av rösträtten,

2) bryter mot denna lags bestämmelser om upprättande av bokslut, verksamhetsberättelse eller revisionsberättelse eller om avgivande av slutredovisning över en kassas likvidation, eller

3) i strid med ett förbud som Försäkringsinspektionen meddelat med stöd av 101 § överlåter eller pantsätter egendom som en kassa har i sin besittning,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för försäkringskassebrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

167 §

Var och en har rätt att ta del av försäkringskassors bokslut och verksamhetsberättelser som social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen har i sin besittning.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

Denna lag tillämpas första gången på bokföringen för en försäkringskassa för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter. En försäkringskassa får tillämpa denna lag under den räkenskapsperiod som pågår när lagen träder i kraft.

På uppskrivningar som har gjorts innan denna lag träder i kraft får tillämpas de bestämmelser som är i kraft när denna lag träder i kraft.

RP 224/2004
EkUB 31/2004
RSv 230/2004
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002; EGT nr L 243, 11.9.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG; EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG; EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.