1313/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av bokföringsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet

upphävs i bokföringsförordningen av den 30 december 1997 (1339/1997) 1 kap. 11 § 2 mom., 2 kap. 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 4 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten och 3 § 3 mom.,

ändras 1 kap. 1 § 4 mom., 2 § 4 mom., 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., rubriken till 2 kap. och 1 §, 2 § 2 mom., 4 § 1 mom. 4 punkten, 8 § 4 mom., 10 § 1 mom. och 4 kap. 3 § 1 mom. 2―4 punkten,

av dem 1 kap. 1 § 4 mom., 2 § 4 mom., 2 kap. 1 § delvis och 2 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 748/2001 samt

fogas till 2 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 748/2001 nya 3 och 4 mom., till 5 § 1 mom. en ny 1 a punkt och till förordningen ett nytt 5 a kap. som följer:

1 kap.

Resultaträkning och balansräkningsscheman

1 §
Resultaträkning enligt kostnadsslag

Den bokföringsskyldige får ta upp punkterna 1―5 i 1 mom. som en sammanslagen post "BRUTTORESULTAT", om både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående räkenskapsperioden högst en av följande gränser har överskridits:

1) omsättningen eller motsvarande avkastning 3 400 000 euro,

2) balansomslutningen 1 700 000 euro,

3) anställda i genomsnitt 25 personer.

2 §
Resultaträkning enligt funktion

Den bokföringsskyldige får ta upp punkterna 1―3 och 6 i 1 mom. som en sammanslagen post "BRUTTORESULTAT", om både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående räkenskapsperioden högst en av följande gränser har överskridits:

1) omsättningen eller motsvarande avkastning 3 400 000 euro,

2) balansomslutningen 1 700 000 euro,

3) anställda i genomsnitt 25 personer.

6 §
Balansräkning

Balansräkningen uppgörs enligt följande schema:

A k t i v a

A BESTÅENDE AKTIVA

I Immateriella tillgångar

1. Utvecklingsutgifter

2. Immateriella rättigheter

3. Goodwill

4. Övriga utgifter med lång verkningstid

5. Förskottsbetalningar

II Materiella tillgångar

1. Mark- och vattenområden

2. Byggnader och konstruktioner

3. Maskiner och inventarier

4. Övriga materiella tillgångar

5. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

III Placeringar

1. Andelar i företag inom samma koncern

2. Fordringar hos företag inom samma koncern

3. Andelar i ägarintresseföretag

4. Fordringar hos ägarintresseföretag

5. Övriga aktier och andelar

6. Övriga fordringar

B RÖRLIGA AKTIVA

I Omsättningstillgångar

1. Material och förnödenheter

2. Varor under tillverkning

3. Färdiga produkter/varor

4. Övriga omsättningstillgångar

5. Förskottsbetalningar

II Fordringar

1. Kundfordringar

2. Fordringar hos företag inom samma koncern

3. Fordringar hos ägarintresseföretag

4. Lånefordringar

5. Övriga fordringar

6. Obetalda aktier/andelar

7. Resultatregleringar

III Finansiella värdepapper

1. Andelar i företag inom samma koncern

2. Övriga aktier eller andelar

3. Övriga värdepapper

IV Kassa och bank

P a s s i v a

A EGET KAPITAL

I Aktie- eller andelskapital eller annat motsvarande kapital

II Överkursfond

III Uppskrivningsfond

IV Fond för verkligt värde

V Övriga fonder

1. Reservfond

2. Fonder enligt bolagsordningen eller stadgarna

3. Övriga fonder

V Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder

VI Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

B ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

1. Avskrivningsdifferens

2. Reserver

C AVSÄTTNINGAR

1. Avsättningar för pensioner

2. Skatteavsättningar

3. Övriga avsättningar

D FRÄMMANDE KAPITAL

1. Masskuldebrevslån

2. Lån mot konvertibla skuldebrev

3. Skulder till kreditinstitut

4. Pensionslån

5. Erhållna förskott

6. Leverantörsskulder

7. Finansieringsväxlar

8. Skulder till företag inom samma koncern

9. Skulder till ägarintresseföretag

10. Övriga skulder

11. Resultatregleringar


7 §
Förkortad balansräkning

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. i bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får balansräkningen upprättas enligt följande schema i stället för det som bestäms i 6 § 1 mom.:

A k t i v a

A Bestående aktiva

1. Immateriella tillgångar

2. Materiella tillgångar

3. Placeringar

B Rörliga aktiva

1. Omsättningstillgångar

2. Fordringar; uppgifterna om kortfristiga och långfristiga separat

3. Finansiella värdepapper

4. Kassa och bank

P a s s i v a

A Eget kapital

1. Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital

2. Överkursfond

3. Uppskrivningsfond

4. Fond för verkligt värde

5. Övriga fonder

6. Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder

7. Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

B Ackumulerade bokslutsdispositioner

C Avsättningar

D Främmande kapital; uppgifterna om kortfristiga och långfristiga separat


2 kap.

Finansieingsanalys och noter

1 §
Finansieringsanalys

Av en finansieringsanalys som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i bokföringslagen skall framgå

1) kassaflödet i verksamheten, vilket anger i vilken utsträckning den bokföringsskyldige under räkenskapsperioden med hjälp av sin affärsverksamhet har förmått producera penningmedel för bibehållande av verksamhetsbetingelserna, för betalning av avkastning till dem som investerat eget kapital, för nya investeringar och för återbetalning av lån utan anlitande av externa finansieringskällor.

2) kassaflödena för investeringarnas del, vilka anger den bokföringsskyldiges användning av kassaflöden i syfte att generera ett framtida kassaflöde på lång sikt, samt

3) kassaflödena för finansieringens del, vilka anger förändringarna i eget och främmande kapital under räkenskapsperioden.

2 §
Noter som gäller upprättandet av bokslut

I fråga om sådana finansiella instrument som har tagits upp bland bestående aktiva och vilka har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet och i fråga om vilka ingen nedskrivning enligt 5 kap. 13 § i bokföringslagen har gjorts, skall i en not till bokslutet meddelas bokföringsvärdet och det verkliga värdet, antingen per finansiellt instrument eller grupperade på ett annat ändamålsenligt sätt samt en motiverad redogörelse för att det bokförda värdet kommer att uppnås igen och eventuella andra motiveringar för varför ingen nedskrivning har gjorts.

Om derivatinstrumenten inte med stöd av 5 kap. 2 a § i bokföringslagen har värderats till verkligt värde, skall i fråga om varje derivatslag som en not till bokslutet tas upp derivatens verkliga värde, om det kan fastställas tillförlitligt, samt uppgifter om derivatanvändningens omfattning och art.

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. i bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får den bokföringsskyldige utelämna de noter som avses i 1 mom. 5 punkten och i 3 mom.

4 §
Noter till balansräkningens aktiva

Noterna skall innehålla


4) en motiverad redogörelse, om avskrivningstiden för aktiverade utvecklingsutgifter eller goodwill är längre än fem år,


5 §
Noter till balansräkningens passiva

Noterna skall innehålla


1 a) avdrag av anskaffningsutgiften för egna aktier och rättelser av posterna i eget kapital,


8 §
Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorganen

En bokföringsskyldig, vars värdepapper är föremål för offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller motsvarande handel i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall ge i 2 mom. 1 och 4 punkten och i 3 mom. avsedda uppgifter specificerade per person. En annan bokföringsskyldig behöver inte ge dylika uppgifter, om de gäller en enskild person.


10 §
Noter angående en bokföringsskyldig som hör till en koncern

Utöver vad som bestäms ovan i detta kapitel, skall i noter till resultaträkningen eller balansräkningen för en bokföringsskyldig som hör till en inhemsk eller därmed jämförbar utländsk koncern anges

1) namn och hemort för det moderföretag som upprättar koncernbokslut för den största företagshelhet till vilken den bokföringsskyldige hör,

2) namn och hemort för moderföretaget i den lägsta underkoncern som upprättar koncernbokslut och som ingår i den i 1 punkten avsedda koncernen och till vilken den bokföringsskyldige hör som dotterföretag,

3) uppgift om var en kopia av de koncernbokslut som avses i 1 och 2 punkten kan erhållas.


4 kap.

Noter till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

3 §
Noter angående dotter- och intresseföretag

Noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall innehålla


2) de uppgifter som avses i 1 punkten om ett dotterföretag vars bokslut inte har sammanställts med koncernbokslutet, den grund som avses i 6 kap. 3 § i bokföringslagen eller en i annan lag föreskriven rätt att inte sammanställa dotterföretagets bokslut med koncernbokslutet liksom också information om dotterföretagets eget kapital och vinst eller förlust i det senast upprättade bokslutet,

3) de uppgifter som avses i 1 punkten i fråga om ett intresseföretag vars bokslut har sammanställts med koncernbokslutet samt information om sättet för angivande av det egna kapitalet vid tidpunkten för förvärvet,

4) de uppgifter som avses i 1 punkten i fråga om ett intresseföretag vars bokslut inte har sammanställts med koncernbokslutet, grunden för att inte sammanställa intresseföretagets bokslut med koncernbokslutet samt information om detta intresseföretags eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust i det senast upprättade bokslutet,


5 a kap.

Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

1 §
Tillämpning av bokföringsförordningen på ett bokslut och ett koncernbokslut som upprättats i enlighet med de internationella redo- visningsstandarderna

På ett sådant bokslut och koncernbokslut som har upprättats med iakttagande av de internationella redovisningsstandarderna enligt 7 a kap. 1 § i bokföringslagen tillämpas inte bestämmelserna i denna förordning, med undantag av 2 kap. 8 § 1 mom. 1 punkten och 2―4 mom., 9 § 1―3 mom., 10 § 1 mom., 4 kap. 1 §, 3 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten samt 4 § 6 punkten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004 och den tillämpas första gången på den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter.

Den bokföringsskyldige får tillämpa denna förordning under den räkenskapsperiod som pågår när förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG; EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 28
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1606/2002; EGT nr L 243, 11.9.2002, s. 1

Helsingfors den 30 december 2004

Minister
Paula Lehtomäki

Konsultative tjänstemannen
Markku Jänkälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.