1311/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 36 § 1 mom. samt

fogas till 4 § en ny 3 a-punkt, till 6 § en ny 1 a-punkt och till lagen en ny 24 a § som följer:

4 §
Verksamhet

Finansinspektionen sköter sin uppgift genom att


3 a) övervaka bokslut som upprättats enligt internationella redovisningsstandarder så som närmare bestäms nedan i denna lag,


6 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag


1 a) andra bokföringsdskyldiga som upprättar sitt bokslut enligt internationella redovisningsstandarder om deras värdepapper är föremål för sådan handel på de reglerade marknaderna i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar sådan offentlig handel som avses i 1 punkten eller om deras värdepapper upptas i ett i värdepappersmarknadslagen avsett börsprospekt som lämnats till Finansinspektionen för godkännande,


3 kap.

Tillsynsbefogenheter

24 a §
Tillsyn över bokslut som upprättats enligt internationella redovisningsstandarder

Finansinspektionen övervakar bokslut som upprättats av bokföringsskyldiga som med stöd av bokföringslagen eller någon annan lag är skyldiga att i sitt bokslut tillämpa de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen (IFRS-bokföringsskyldig). Vad som i denna paragraf bestäms om IFRS-bokföringsskyldiga tillämpas också på andra bokföringsskyldiga som avses i 6 § 1 a-punkten. Vad som i denna paragraf bestäms om bokslut gäller även verksamhetsberättelsen, bokslutskommunikéer, delårsrapporter och årsrapporter.

Om en IFRS-bokföringsskyldig enligt Finansinspektionens uppfattning har upprättat sitt bokslut felaktigt kan Finansinspektionen uppmana den IFRS-bokföringsskyldige att rätta felet (rättelseuppmaning). Av rättelseuppmaningen skall framgå att den IFRS-bok-föringsskyldige på det sätt som bestäms i 3 mom. kan begära ett utlåtande i ärendet av bokföringsnämnden. Innan Finansinspektionen ger en rättelseuppmaning till ett av Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt eller till en sådan försäkringsholdingssamanslutning eller holdingssammanslutning som avses i 2 § lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som är moderbolaget till ett av Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt skall den begära ett utlåtande i ärendet av Försäkringsinspektionen. Om en rättelseuppmaning som avses i detta moment gäller tillämpningen av en internationell redovisningsstandard som gäller enbart försäkringsverksamhet eller en sådan del av en annan standard som enbart gäller försäkringsverksamhet får rättelseuppmaningen inte ges utan förordande utlåtande av Försäkringsinspektionen.

Om den IFRS-bokföringsskyldige anser att den i det ärende som rättelseuppmaningen gäller inte har handlat i strid med de bestämmelser som tillämpas i ärendet, kan den IFRS-bokföringsskyldige inom en månad från delfåendet av rät-telseuppmaningen begära ett utlåtande i ärendet av bokföringsnämnden.

Finansinspektionen kan verkställa rättelseuppmaningen genom att ålägga den IFRS-bokföringsskyldige att iaktta rättelseuppmaningen vid vite enligt 24 §. Finansinspektionen får inte fatta ovan i detta moment avsedda beslut innan det utlåtande som avses i 3 mom. har givits eller, om den bokföringsskyldige inte begär ett utlåtande, innan den tidsfrist som avses i 3 mom. löpt ut. Beslutet kan dock fattas utan hinder av vad som sägs ovan om utlåtandet inte har givits inom fyra månader sedan rättelseuppmaningen delgavs den IFRS-bokföringsskyldige.

Finansinspektionen kan meddela den IFRS-bokföringsskyldige de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna paragraf och som gäller regelbundet inlämnande av bokslut och därtill anslutna handlingar till Finansinspektionen.

Vad som i 15 § bestäms om granskningsrätten och rätten att få uppgifter som gäller andra finansmarknadsaktörer än tillsynsobjektet tillämpas också på den IFRS-bokföringsskyldiges dotterföretag. Vad som bestäms i 15 § 5 mom. tilllämpas också på företag som på uppdrag av den IFRS-bokföringsskyldige eller dess dotterföretag sköter uppgifter som gäller deras bokföring.

36 §
Rätt och skyldighet att lämna uppgifter

Utan hinder av vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretess har Finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter till Försäkringsinspektionen, Statens säkerhetsfond och till andra myndigheter som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion för att de skall kunna sköta sina uppgifter samt till förundersöknings- och åklagarmyndigheter för utredning av brott. Dessutom har Finansinspektionen rätt att till myndigheter som svarar för tillsynen över organ som deltar i tillsynsobjekts och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars eller stiftelsers likvidations- eller konkursförfarande, lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynsobjektens och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers likvidations- eller konkursförfarande samt att till myndigheter som svarar för tillsynen över tillsynsobjekts och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers revisorer lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynen över tillsynsobjektens och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers revisorer. Finansinspektionen har dessutom rätt att i samband med det förfarande för utlåtande som avses i 8 kap. 2 § 3 mom. i bokföringslagen till bokföringsnämnden lämna ut uppgifter som är nödvändiga för den tillsynsuppgift som avses i 24 a §. Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas också på lämnande av uppgifter till sådana utländska myndigheter eller sammanslutningar som i sitt hemland enligt lag sköter uppgifter som motsvarar Finansinspektionens samt till andra utländska myndigheter eller sammanslutningar som motsvarar den myndighet som avses i detta moment, förutsatt att de har samma tystnadsplikt som Finansinspektionen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 209/2004
EkUB 30/2004
RSv 229/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.