1306/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 11 kap. 9 § 7 mom. sådant det lyder i lag 294/1998,

ändras 11 kap. 6 a § och 12 kap. 2 § 1 mom., sådana de lyder, 11 kap. 6 a § i lag 145/1997 och 12 kap. 2 § 1 mom. i sistnämnda lag och i lag 1337/1997, samt

fogas till 11 kap. 9 § ett nytt 1 mom. i stället för det 1 mom. som upphävts genom lag 294/1998 och till 9 a §, sådant det lyder i nämnda lag 145/1997 och i lag 294/1998, ett nytt 4 mom. som följer:

11 kap.

Bokslut och koncernbokslut

6 a §

I balansräkningen eller dess bilaga skall per aktieslag i fråga om de egna aktier och aktier i moderbolaget som bolaget har i sin besittning uppges antalet, det sammanlagda nominella beloppet och anskaffningsutgiften.

9 §

Ett publikt aktiebolag skall alltid upprätta en verksamhetsberättelse. Ett privat aktiebolag får låta bli att upprätta en verksamhetsberättelse om högst en av de gränser som nämns i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits under såväl räkenskapsperioden som den omedelbart föregående räkenskapsperioden. Bolaget skall dock alltid presentera de upplysningar som skall meddelas i verksamhetsberättelsen enligt denna lag såsom noter.


9 a §

Vad som bestäms i 1―3 mom. tillämpas också på i 7 a kap. 2 och 3 § bokföringslagen avsett bokslut och koncernbokslut.

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

2 §

Vinstutdelning får inte överstiga det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och bolagets övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som balansräkningen utvisar och det belopp som enligt bolagsordningen skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas outdelade.Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

Aktiverade grundläggnings- och forskningsutgifter som avskrivs under sin verkningstid enligt de bestämmelser i bokföringslagen som är i kraft när denna lag träder i kraft, skall vid tillämpningen av 12 kap. 2 § 1 mom. beaktas som icke-utdelningsbara poster.

RP 126/2004
EkUB 29/2004
RSv 228/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.