1303/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 6 och 20 § i lagen av den 30 december 2004 om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004):

1 §
Vattenförvaltningsområden

Vattenförvaltningsområdena enligt 3 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/ 2004), nedan vattenförvaltningslagen, är Vuoksens vattenförvaltningsområde, Kymmene älvs―Finska vikens vattenförvaltningsområde, Kumo älvs―Skärgårdshavets ―Bottenhavets vattenförvaltningsområde, Ule älvs―Ijo älvs vattenförvaltningsområde och Kemi älvs vattenförvaltningsområde.

Tillsammans med Sverige inrättas ett internationellt vattenförvaltningsområde i Torne älvs avrinningsområde, och med Norge i Tana älvs, Näätämöjokis och Pasvig älvs avrinningsområden enligt vad som särskilt bestäms om dessa i respektive internationella överenskommelse.

Vattenförvaltningsområdena definieras enligt de i bilaga 1 uppräknade avrinningsområdena. Vattenförvaltningsområdena är belägna i de kommuner som räknas upp i bilaga 2.

2 §
Samordnande regionala miljöcentraler

Samordnande regional miljöcentral enligt 6 § i vattenförvaltningslagen är i Vuoksens vattenförvaltningsområde Södra Savolax miljöcentral, i Kymmene älvs―Finska vikens vattenförvaltningsområde Nylands miljöcentral, i Kumo älvs―Skärgårdshavets―Bottenhavets vattenförvaltningsområde Västra Finlands miljöcentral, i Ule älvs―Ijo älvs vattenförvaltningsområde Norra Österbottens miljöcentral och i Kemi älvs vattenförvaltningsområde Lapplands miljöcentral.

Inom de internationella vattenförvaltningsområden som inrättas tillsammans med Sverige och Norge handlägger Lapplands miljöcentral de uppgifter som åläggs de regionala miljöcentralerna genom denna förordning.

3 §
Samarbetsgrupp

Samtliga regionala miljöcentraler sammankallar inom sina respektive verksamhetsområden en eller flera sådana samarbetsgrupper som avses i 14 § 1 mom. i vattenförvaltningslagen för sex år i sänder. De regionala miljöcentralerna sörjer för organiseringen av samarbetsgruppernas verksamhet.

Till samarbetsgruppen skall utses tillräcklig representation från de centrala statliga och kommunala myndigheter, näringar, organisationer, vattenägare och vattenanvändare vilka har betydelse för användningen och skyddet av vattnen samt vattnens status.

4 §
Samarbetsgruppens uppgifter

Samarbetsgruppen skall delta i beredningen av förvaltningsplanen i dess olika faser och i detta syfte

1) lämna förslag till den regionala miljöcentralen om mål för vattenvården,

2) följa, utvärdera och förutse vattnens användning, skydd och status samt deras utveckling i området, och

3) för sin del behandla utkastet till förvaltningsplan och för denna uppgjorda utredningar och program samt ta ställning till dem.

5 §
Styrgrupp och samordning

Sammansättningen av den styrgrupp för respektive vattenförvaltningsområde som avses i 14 § 2 mom. i vattenförvaltningslagen fastställs av miljöministeriet för sex år i sänder.

Styrgruppen samordnar de utredningar, övervakningsprogram och åtgärdsprogram som beretts inom vattenförvaltningsområdet samt sammanställer utifrån dessa ett utkast till förvaltningsplan för vattenförvaltningsområdet.

6 §
Åtgärder inom internationella vattenförvaltningsområden

Det internationella samarbetet inom de internationella vattenförvaltningsområdena och samordningen av förvaltningsplanerna ordnas enligt vad som särskilt bestäms om detta i de internationella överenskommelserna.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 av januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De första samarbetsgrupperna skall sammankallas och sammansättningen av de första styrgrupperna fastställas så att deras mandattider börjar senast den 30 juni 2005.

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringsråd
Ulla Kaarikivi-Laine

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.