1297/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 10 april 1970 om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/1970) 6 §, sådan den lyder i lag 523/1990,

ändras 1 § 1 mom. och 3 § 2 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1191/2003, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1317/1995 och i nämnda lag 1191/2003, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

1 §

Efter en avliden person som stått i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till evangelisk-lutherska kyrkan, en församling inom den, en kyrklig samfällighet eller någon annan sammanslutning av församlingar, betalas familjepension i enlighet med vad som bestäms i denna lag.


Pensionsskyddet omfattar också dem som utan att vara verksamma som företagare har ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med en sådan arbetsgivare som avses i 1 § 1 mom. i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (298/1966) eller gjort andra motsvarande arrangemang och vars verksamhet inte bedrivs i ett bolags eller någon annan sammanslutnings namn. Pensionsskyddet omfattar också förtroendevalda hos en sådan arbetsgivare som avses i nämnda lagrum.


3 §

Beträffande familjepension gäller också pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan i tillämpliga delar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 214/2004
ShUB 36/2004
RSv 195/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.