1291/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) nya 23 b och 24 a § som följer:

23 b §
Beräkning av priserna per enhet för undervisningsverksamhet 2005―2007

Utan hinder av vad som ovan i detta kapitel bestäms om beräkning av de genomsnittliga priserna per enhet och priserna per enhet och vad som i 6 § 2 mom. i lagen om statsandelar till kommunerna bestäms om justering av kostnadsfördelningen, beräknas de genomsnittliga priserna per enhet och priserna per enhet för 2005―2007 så som bestäms nedan i denna paragraf.

De genomsnittliga priser per enhet per elev, studerande eller undervisningstimme som utifrån 2003 års riksomfattande totalkostnader beräknas för de olika utbildningsformerna för 2005 jämförs med de genomsnittliga priser per enhet för 2005 som beräknas utifrån de fastställda genomsnittliga priserna per enhet för 2004. Av denna skillnad beaktas 27 procent i de genomsnittliga priserna per enhet för 2005 och 44 procent för 2006. När de genomsnittliga priserna per enhet för 2007 beräknas utifrån de riksomfattande totalkostnaderna för 2005, minskas eller ökas dessa kostnader med ett belopp som är 39 procent av den skillnad som avses ovan.

I övrigt skall de genomsnittliga priser per enhet och priser per enhet som avses i denna paragraf beräknas och bestämmas för 2005―2007 så som bestäms i denna lag.

4 kap.

Priser per enhet för kulturverksamhet

24 a §
Beräkning av priserna per enhet för bibliotek 2005―2007

Utan hinder av vad som i 16 och 24 § bestäms om beräkning av de genomsnittliga priserna per enhet och priserna per enhet och vad som i 6 § 2 mom. i lagen om statsandelar till kommunerna bestäms om justering av kostnadsfördelningen, beräknas de genomsnittliga priserna per enhet och priserna per enhet för bibliotek för 2005―2007 så som bestäms nedan i denna paragraf.

Det genomsnittliga pris per enhet för 2005 som beräknas utifrån 2003 års riksomfattande totalkostnader för drivandet av bibliotek jämförs med det genomsnittliga pris per enhet för 2005 som beräknas utifrån det för 2004 fastställda genomsnittliga priset per enhet. Av denna skillnad beaktas 27 procent i det genomsnittliga priset per enhet för 2005 och 44 procent för 2006. När det genomsnittliga priset per enhet för 2007 beräknas utifrån de riksomfattande totalkostnaderna för 2005, minskas eller ökas dessa kostnader med ett belopp som är 39 procent av den skillnad som avses ovan.

I övrigt skall de genomsnittliga priser per enhet och priser per enhet som avses i denna paragraf beräknas och bestämmas för 2005―2007 så som bestäms i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 181/2004
FvUB 23/2004
RSv 224/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.