1278/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 och 9 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 4 april 2003 om ändring av bilskattelagen (266/2003), sådana de lyder i lag 1159/2003, samt

fogas till lagens ikraftträdandebestämmelse, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 8 mom., varvid det nuvarande 8 mom. och det ändrade 9 mom. blir 9 och 10 mom., som följer:


Utan hinder av 10 § uppbärs skatt på ett fordon som skall beskattas före den 1 januari 2007 enligt bestämmelserna om ett begagnat fordon, om det innan det infördes till landet har varit registrerat eller i användning i trafik i minst sex månader i en annan stat än Finland.

För ett fordon som enligt 1 mom. inte är att betrakta som begagnat, uppbärs skatt som för ett likadant eller motsvarande nytt fordon. Skatt som uppbärs för ett fordon som har varit registrerat eller i användning i trafik i minst tre månader, minskas likväl på grund av fordonets ålder med ett belopp som motsvarar den genomsnittliga värdeminskningen för högst ett år gamla likadana eller motsvarande fordon på grundval av tillförlitliga iakttagelser på fordonsmarknaden. Av särskilda skäl kan man beakta värdeförändringen för högst 18 månader gamla fordon. Om man inte har tillgång till marknadsiakttagelser beträffande värdeminskningen för olika fordonstyper eller om uppgifterna på grund av det låga antalet iakttagelser eller av annan motsvarande orsak inte kan anses vara tillräckligt representativa, sänks skatten på grund av åldern hos det fordon som skall beskattas med 0,8 procent per månad av det restvärde för skatten som beräknats till slutet av den föregående månaden.


Ett fordon som en person anskaffat för eget bruk och för vilket han eller hon har avgett bilskattedeklaration kan fram till utgången av 2005 med tillstånd av tullmyndigheten temporärt användas högst tre månader från det att tillstånd beviljats utan att skatt betalas. Tillstånd kan beviljas också på villkor att bilskattedeklaration avges inom fem dagar från det att tillstånd beviljats. Tillståndet upphör att gälla 10 dagar från skattebeslutet eller om äganderätten till fordonet överlåts eller om fordonets registreringsbesiktning inte inleds inom 10 dagar från det att tillstånd beviljats. Om deklarationen eller beskattningen återtas enligt 43 §, tas hos den skattskyldige utöver en avgift för förhandsavgörande dessutom ut en avgift, som är högst en tiondedel av den skatt som borde ha betalats för fordonet. I fråga om fordonets användning i trafik tillämpas vad som föreskrivs i fordonslagen (1090/2002) och med stöd av den. Om tullverket år 2004 har givit ett tillstånd enligt vilket rätten att använda ett fordon har begränsats till mindre än tre månader och användningsåret gällt endast år 2004, kan fordonet med stöd av ett sådant tillstånd användas i trafik utan en särskild förlängning av tillståndets giltighetstid även under år 2005, dock under sammanlagt högst tre månader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 212/2004
FiUB 35/2004
RSv 202/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.