1277/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) en ny 34 b § som följer:

34 b §

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats är belägen i en annan stat än Finland, kan utan att betala skatt temporärt använda ett i landet där arbetsplatsen finns permanent registrerat fordon som arbetsgivaren äger eller innehar för trafik i Finland, uteslutande för skötseln av sina arbetsuppgifter. Användningen kan betraktas som temporär om fordonet efter varje arbetsuppgift återförs till registreringsstaten. Som temporär användning kan dock betraktas högst tre dygns oavbruten användning av fordonet per gång i Finland. Användningen av fordonet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen betraktas inte som skötsel av arbetsuppgifter.

Innan ett fordon första gången tas i användning i trafik i Finland på det sätt som avses i 1 mom. skall anmälan om det göras till tullmyndigheten. Anmälan bör förutom annat innehålla uppgifter om den person som använder fordonet, arbetsgivaren och den plats utanför Finland där arbetet utförs. Tullstyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälan. En anmälan om fordonets användning försedd med tullmyndighetens mottagningsbevis skall finnas med i fordonet när det är i trafik.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 212/2004
FiUB 35/2004
RSv 202/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.