1275/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av 105 a och 124 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 105 a § 2 mom. och 124 § 3 mom.,

sådana de lyder, 105 a § 2 mom. i lag 1065/2003 och 124 § 3 mom. i lag 716/2004, som följer:

105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunal- beskattningen

Avdraget utgör 49 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbelopp av 7 230 euro och 26 procent av det belopp som överstiger detta. Avdraget är dock högst 3 850 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 14 000 euro, minskar avdraget med 4 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 14 000 euro.

124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskatteprocenten för den inkomst som delvis skattefria samfund vilka avses i 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,2322. Angående fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses i 21 § 2 mom. är 5,7278.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2005.

RP 257/2004
FiUB 40/2004
RSv 246/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.