1273/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 92 § 24 punkten och 127 b § 1 punkten,

sådana de lyder, 92 § 24 punkten i lag 1263/1997 och 127 b § 1 punkten i lag 1162/2002, samt

fogas till 92 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1465/1994, 1333/1995, 196/2001, 896/2001, 1309/2002 och 1360/2002 samt i nämnda lag 1263/1997, en ny 25 punkt och till 127 a §, sådan den lyder i lagarna 995/2000 och 1065/2003 samt i nämnda lag 1162/2002, ett nytt 4 mom. som följer:

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte


24) stöd för skolresor som avses i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter (48/1997) och som betalas till den studerande själv,

25) polisaspirants dagpenning.

127 a §
Hushållsavdrag

Bestämmelserna i 1 mom. gäller också arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som används av den skattskyldiges eller dennes makes eller bortgångna makes föräldrar, adoptivföräldrar eller fosterföräldrar eller av dessa personers släktingar i rätt uppstigande led eller dessa personers make.

127 b §
Grunden för hushållsavdrag

Den skattskyldige får dra av

1) arbetsgivares socialskyddsavgift, obligatorisk arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie som den skattskyldige har betalt för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag samt dessutom 30 procent av den utbetalda lönen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2005.

RP 146/2004
FiUB 38/2004
RSv 240/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.