1270/2004

Given i Helsingfors den 20 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om värdering av masskuldebrevslån i arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 17 § 4 mom. i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), sådant detta lagrum lyder i lag 419/2004:

1 §

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får i sitt verksamhetskapital värdera masskuldebrevslån som är avsedda att innehas till förfallodagen med avvikelse från deras gängse värde, såvida det gängse värdet av dessa masskuldebrev till följd av förändringar i den allmänna räntenivån sjunker under bokföringsvärdet. Som värdet används anskaffningsutgiften till vilken man lagt till eller från vilken man avdragit den periodiserade differensen mellan anskaffningsutgiften och nominella värdet. Värdet kan dock vara högst det värde som erhålls genom diskontering av ännu inte erhållna utbetalningar med beräkningsräntan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 20 december 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Matematiker
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.