1265/2004

Given i Helsingfors den 17 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 15 december 2000 om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper (1106/2000) 1 § 2 punkten underpunkt a, b, c, e, f, g och h samt 7 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 punkten underpunkt h sådan den lyder i förordningen 276/2002 som följer:

1 §

I denna förordning avses med


2) verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet

a) det verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag (1062/ 1979), när det är fråga om ett inhemskt liv- eller skadeförsäkringsbolag,

b) det verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 7 kap. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), när det är fråga om ett arbetspensionsförsäkringsbolag,

c) det verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 10 a kap. lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), när det är fråga om en försäkringsförening,


e) det verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag, när det är fråga om ett försäkringsföretag i tredje land; om företagets hemstat förutsätter att försäkringsföretaget har koncession och ställer sådana krav på dess verksamhet som motsvarar de finska kraven i fråga om verksamhetskapitalet kan verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet för företaget dock beräknas enligt bestämmelserna i företagets hemstat,

f) det verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag, när det är fråga om ett utländskt återförsäkringsföretag vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

g) det verksamhetskapitalet och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag, när det är fråga om ett utländskt återförsäkringsföretag vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; om företagets hemstat ställer sådana krav på återförsäkringsföretagets verksamhet som motsvarar de finska kraven i fråga om verksamhetskapitalet kan verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet dock beräknas enligt bestämmelserna i företagets hemstat; om dylika bestämmelser tillämpas på försäkringsföretag men inte på återförsäkringsföretag kan verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet för ett återförsäkringsföretag beräknas som om det var fråga om ett försäkringsföretag i nämnda hemstat,

h) det verksamhetskapital som avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag och ett minimibelopp av verksamhetskapitalet som är noll, när det är fråga om en försäkringsholdingsammanslutning,


7 §

I det fall som avses i 1 mom. är det jämkade verksamhetskapitalet det verksamhetskapital som bestämts på basis av koncernbokslutet enligt 11 kap. lagen om försäkringsbolag. I fråga om de poster som ingår i det jämkade verksamhetskapitalet beaktas bestämmelserna i 3 §.Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004.

Helsingfors den 17 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.