1260/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 7 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002) 2 § 11 punkten och 7 § som följer:

2 §
Löneinkomster som skall beaktas

Som stabiliserad lön enligt 6 kap. 4 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller som inkomst som skall beaktas i den betraktas


11) lön som betalats enligt lönegarantin, i fråga om vilken lön det inte har gjorts något avdrag enligt 4 § 2 mom. i lönegarantilagen (866/1998), till den del den om den betalades av arbetsgivaren skulle betraktas som sådan förvärvsinkomst som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning,


7 §
Användning av beskattningsuppgifter

Om det för den tid för vilken lönen som ligger till grund för dagpenningen fastställs inte finns att tillgå en sådan utredning om löneinkomster eller förvärvsinkomster som avses i 6 §, skall dessa uppskattas med hjälp av de i 5 § avsedda förvärvsinkomster som konstaterats vid den senast verkställda beskattningen, justerade i samma förhållande som den i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) avsedda lönekoefficient, som fastställts för det år under vilket dagpenningen skall utbetalas, avviker från den lönekoefficient som fastställts för föregående kalenderår. Av särskilda skäl kan även annan tillförlitlig utredning än beskattningsuppgifterna användas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Vid justeringen av förvärvsinkomsterna används talet 1 som lönekoefficient för 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.