1243/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 24 juli 1972 om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse (573/1972) 8 §,

ändras lagens rubrik, 1 §, 2 § 1 och 2 mom., 3―5 § och 10 §,

av dem lagens rubrik och 2 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1094/1985, 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 449/1998, 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 811/1981, 4 § sådan den lyder i lag 114/1989 och i nämnda lag 449/1998 och 5 § sådan den lyder i lag 1143/1993, samt

fogas till lagen nya 4 a, 8 a och 9 a―9 c § som följer:

Lag

om statliga fartygsgarantier

1 §

Till säkerhet för krediter eller annan finansiering som direkt eller indirekt beviljats finska företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse kan det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) (specialfinansieringsbolaget) bevilja fartygsgarantier (fartygsgaranti) i enlighet med denna lag.

Kredit eller annan finansiering som med stöd av denna lag garanteras av specialfinansieringsbolaget benämns nedan garantikredit.

2 §

Garantikredit som beviljas för finansiering av ett företag som idkar rederirörelse skall vara avsedd att användas för att i Finland eller i utlandet anskaffa ett minst 10 meter långt och högst 10 år gammalt fartyg eller sådant fartygs skrov för handelssjöfart, eller för att konsolidera finansieringen av en dylik fartygsanskaffning. Fartygsgaranti kan även beviljas till säkerhet för krediter som upptagits för ändrings-, reparations- eller förbättringsarbeten på fartyg.

Avsikten med garantikredit som beviljas för finansiering av ett företag som idkar skeppsbyggnadsrörelse skall vara att ge ett finskt företag som idkar rederirörelse möjlighet att få leveranskredit för att finansiera anskaffning av ett ovan i 1 mom. angivet fartyg eller fartygsskrov eller för att finansiera ändrings-, reparations- eller förbättringsarbete på fartyg. Fartygsgaranti kan även beviljas för finansiering av dylika projekt under byggnadstiden.


3 §

Fartygsgaranti kan ges som säkerhet för en garantikredits kapital, ränta och andra betalningar enligt kreditvillkoren.

Fartygsgaranti ges som proprieborgen eller annan ansvarsförbindelse.

4 §

Som säkerhet för en garantikredit eller en fartygsgaranti skall ställas en av specialfinansieringsbolaget godkänd motsäkerhet. Specialfinansieringsbolaget kan godkänna en motsäkerhet som inte är betryggande.

Fartygsgaranti kan av särskilt skäl ges även utan krav på ovan i 1 mom. avsedd motsäkerhet.

4 a §

För att trygga statens intressen kan skydd tas genom försäkringar, säkerheter, avtal om ansvarsbyte och andra arrangemang mot förlustrisk som kan uppstå vid fartygsgarantiverksamhet enligt denna lag (skyddsarrangemang).

5 §

Fartygsgarantikrediter som beviljats med stöd av denna lag och skyddsarrangemang får samtidigt vara utestående till ett sammanlagt belopp av högst 1 350 miljoner euro, med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. När det ovan avsedda garantiansvaret beräknas beaktas det kapital som garanterats i fråga om de krediter som täcks med gällande garantier och av de bindande garantierbjudandena hälften av det kreditkapital som skall garanteras. Det ansvar som orsakas av skyddsarrangemangen beaktas på det sätt som fastställs genom förordning av handels- och industriministeriet.

Beloppet av en kredit i en annan valuta än euro beräknas enligt den referenskurs som Europeiska Centralbanken har offentliggjort för ifrågavarande valuta och som gäller då garantin beviljas. Kursen för en valuta som saknas i Europeiska Centralbankens kurslista beräknas enligt denna valutas gängse internationella kurs i någon valuta som noteras av Europeiska Centralbanken vid den tidpunkt då garantin beviljas.

8 a §

För beslut om fartygsgaranti kan en handläggningsavgift tas ut, och den bestäms utgående från den arbetsmängd och de kostnader som handläggningen medför.

För en fartygsgaranti tas ut en garantiavgift vars belopp bestäms utgående från riskperiodens längd, kreditvärdigheten hos föremålet för risken och andra omständigheter som inverkar på den risk som skall täckas samt konkurrensfaktorerna.

9 a §

Fartygsgarantierna administreras av det specialfinansieringsbolag som avses i 1 §. Bolaget fastställer också de allmänna avtalsvillkor som skall tillämpas på fartygsgarantier och ingår de avtal samt ger de övriga förbindelser som avses i 4 a § och vidtar de skyddsarrangemang som avses i paragrafen.

9 b §

Specialfinanseringsbolaget skall vid handläggningen och administreringen av fartygsgarantier följa förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

På bolagets personal tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när den handlägger ärenden som avses i denna lag.

9 c §

I fråga om offentligheten i specialfinansieringsbolagets verksamhet enligt denna lag gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag.

10 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet ges också närmare bestämmelser om de principer som skall följas i fartygsgarantiverksamheten och som gäller allmänna villkor och andra anvisningar i fråga om beviljandet av fartygsgarantier samt om de avgifter som skall tas ut för fartygsgarantierna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 217/2004
EkUB 22/2004
RSv 179/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.