1238/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 2 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 8 § 1 mom.,

av dem 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 526/2001 och 8 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 380/2000, samt

fogas till lagen en ny 4 b § som följer:

2 §
Inriktning av verksamheten

Bolaget skall inrikta sin kredit- och borgensverksamhet som avses i denna lag huvudsakligen på små och medelstora företag. Stora företag kan ges krediter och borgen endast av särskilda skäl. Bolaget kan bevilja kapitalgarantier för kapitalplaceringar i små och medelstora företag. Bolaget kan bedriva kapitalplaceringsverksamhet för kapitalisering av små och medelstora företag.


4 b §
Bolagets kapitalplaceringsverksamhet

Bolaget kan i enlighet med de näringspolitiska mål som handels- och industriministeriet har godkänt göra kapitalplaceringar i fonder och direkt i målföretag. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid kapitaliseringsbehovet i fråga om företag som inleder sin verksamhet och företag som befinner sig i begynnelsefasen av sin verksamhet.

6 §
Omständigheter som skall beaktas i kredit- och borgensverksamheten

När krediter ges och borgen ställs skall de mål som anges i regionutvecklingslagen (602/2002) beaktas samt i tillämpliga delar de allmänna mål och förutsättningar som i lagen om allmänna villkor för företagsstöd (786/1997) har ställts för företagsstödsprogram och företagsstöd. Bolaget skall i sin verksamhet som avses i denna lag beakta utvecklingsskillnaderna i de olika delarna av landet när det tillämpar olika finansieringsåtgärder och villkoren för dem.


8 §
Statens förbindelser

Statsrådet kan på de villkor det bestämmer ge bolaget förbindelser om att

1) staten årligen, för vidareöverföring till kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd som till storleken beviljas regionalt graderat (regionalt räntestöd),

2) staten, för vidareöverföring till kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd för sådana krediter som skall ges av särskilt definierade näringspolitiska skäl (specialräntestöd),

3) staten ersätter bolaget för de kredit- och borgensförluster som eventuellt uppkommer i den verksamhet som avses i 3 och 4 § (stöd för kredit- och borgensförluster),

4) staten ersätter bolaget för de kostnader som förorsakas av tjänster som bestäms särskilt och som avses i 5 § (verksamhetsstöd), samt att

5) staten, för vidareöverföring till dem för vilka borgen ställts, betalar bolaget ett stöd som hänför sig till borgensprovisionen (borgensprovisionsstöd).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 218/2004
EkUB 23/2004
RSv 180/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.