1233/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 20 augusti 2004 om ändring av inkomstskattelagen (772/2004) ett nytt 11 mom. som följer:


Premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring som tecknats före den 1 januari 2005 är avdragsgilla utan hinder av att försäkringen enligt försäkringsavtalet kan återköpas även på grund av att den försäkrades make är arbetslös. Härvid tillämpas inte vad som bestäms i 34 a § 4 mom. En försäkring anses ha blivit tecknad när premier enligt försäkringsavtalet har börjat betalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2005.

RP 245/2004
FiUB 36/2004
RSv 220/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.