1232/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 34 § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 34 § som följer:

34 §
Anmälningsskyldighet

Direktören samt en tjänsteman som utnämns genom beslut av direktionen skall före utnämningen lämna en redogörelse för

1) sin näringsverksamhet,

2) sitt ägande i företag och betydande annan förmögenhet,

3) sina skulder, borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser,

4) sina bisysslor enligt 14 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän,

5) sina andra bindningar som kan vara av betydelse vid bedömningen av hans eller hennes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till tjänsten.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också på en sådan person som föreslås bli utnämnd till en tjänst och som i sina tjänsteuppdrag annat än tillfälligt har tillgång till sekretessbelagda uppgifter som gäller finansmarknaden eller privata sammanslutningars eller personers ekonomiska ställning eller affärshemligheter. Bankfullmäktige bestämmer på framställning av direktionen vilka dessa tjänster är.

Den redogörelseskyldighet som avses i 1om. gäller också en person som utnämns till ett tjänsteförhållande för att sköta uppgifter som hör till en tjänst som avses i 1 eller 2 om.

En tjänsteman skall utan dröjsmål anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som ingår i redogörelsen, rätta bristfälligheter i dem samt vid behov komplettera sin redogörelse. Tjänstemannen skall vid behov även annars lämna uppgifter om de omständigheter som avses i 1 mom. när Finansinspektionen begär det.

Bankfullmäktige meddelar föreskrifter om det sätt på vilket redogörelsen skall lämnas.

Medlemmarna och suppleanterna i Finansinspektionens direktion samt Finansinspektionens tjänstemän skall till den förteckning som förs av Finansinspektionens direktion göra anmälan om krediter som de har fått av något tillsynsobjekt samt om borgen och andra ansvarsförbindelser som ett tillsynsobjekt har ställt för dem.

Medlemmarna och suppleanterna i Finansinspektionens direktion samt Finansinspektionens tjänstemän har motsvarande skyldighet som den som avses i 5 kap. i värdepappersmarknadslagen att göra anmälan till den förteckning som förs av Finansinspektionens direktion om innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper som berättigar till sådana aktier samt av andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper.

Uppgifterna i redogörelsen om de omständigheter som nämns i 1 mom. 1―3 punkten är sekretessbelagda. Var och en har dock rätt att få uppgifter ur den förteckning som avses i 7 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

En tjänsteman som avses i 34 § 2 mom. skall lämna en redogörelse enligt 1 mom. i nämnda paragraf inom tre månader efter att bankfullmäktige första gången efter det att lagen har trätt i kraft har bestämt vilka tjänster som omfattas av skyldigheten att lämna redogörelse.

RP 208/2004
FvUB 19/2004
RSv 177/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.