1231/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1998 om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 6 och 27 § samt

fogas till lagen en ny 58 a § som följer:

6 §

Den som föreslås bli utnämnd till direktionsmedlem, direktör, avdelningschef, enhetschef eller direktionens rådgivare skall före utnämningen lämna en redogörelse för

1) sin näringsverksamhet,

2) sitt ägande i företag och betydande annan förmögenhet,

3) sina skulder, borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser,

4) sina bisysslor enligt 14 §,

5) sina andra bindningar som kan vara av betydelse vid bedömningen av hans eller hennes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till tjänsten.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också på en sådan person som föreslås bli utnämnd till en tjänst och som i sina tjänsteuppdrag annat än tillfälligt har tillgång till sekretessbelagda uppgifter som gäller monetär politik, finansmarknaden, samhällsekonomisk statistik eller privata sammanslutningars ekonomiska ställning eller affärshemligheter. Bankfullmäktige bestämmer på framställning av direktionen vilka dessa tjänster är.

Den redogörelseskyldighet som avses i 1 mom. gäller också en person som med stöd av 5 § utnämns till ett tjänsteförhållande för att sköta uppgifter som hör till en tjänst som avses i 1 eller 2 mom.

En tjänsteman skall utan dröjsmål anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som ingår i redogörelsen, rätta bristfälligheter i dem samt vid behov komplettera sin redogörelse. Tjänstemannen skall vid behov även annars lämna uppgifter om de omständigheter som avses i 1 mom. när Finlands Bank begär det.

Uppgifterna i redogörelsen om de omständigheter som nämns i 1 mom. 1―3 punkten är sekretessbelagda.

Bankfullmäktige meddelar föreskrifter om det sätt på vilket redogörelsen skall lämnas.

I fråga om skyldigheten för Finansinspektionens tjänstemän att lämna redogörelse för sina bindningar bestäms särskilt.

27 §

Den allmänna avgångsåldern för tjänstemän är 68 år.

En tjänstemans tjänsteförhållande upphör utan uppsägning eller annan åtgärd vars syfte är att tjänsteförhållandet skall upphöra, vid utgången av den månad under vilken han eller hon uppnår avgångsåldern.

17 kap.

Pensioner

58 a §

På Finlands Banks rätt att avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter få de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra pensionsskyddet enligt 58 § tillämpas det som i 26 § i lagen om statens pensioner bestäms om Statskontorets rätt att erhålla uppgifter.

I fråga om skyldigheten för den som ansöker om och erhåller pension att lämna Finlands Bank de uppgifter som är nödvändiga för behandlingen och avgörandet av pensionsärendet gäller i tillämpliga delar det som bestäms i 26 a § i lagen om statens pensioner.

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på Finlands Banks rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter lämna uppgifter som grundar sig på verkställigheten av pensionsskyddet enligt 58 § och öppna en teknisk förbindelse på motsvarande sätt det som bestäms i 26 d och 26 e § i lagen om statens pensioner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

En tjänsteman som avses i 6 § 2 mom. skall lämna en redogörelse enligt nämnda paragraf inom tre månader efter att bankfullmäktige första gången efter det att lagen har trätt i kraft har bestämt vilka tjänster som omfattas av skyldigheten att lämna redogörelse.

RP 208/2004
FvUB 19/2004
RSv 177/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.