1222/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 december 2002 om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd (1021/2002) 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 3 § 3 mom., 4 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde och förhållandet till statsunderstödslagen

Av medel från Statens bostadsfond kan understöd inom ramen för de bevillningsfullmakter som årligen fastställs i statsbudgeten beviljas för reparation av bostäder eller bostadshus som används som bostad året om, enligt vad som föreskrivs i denna lag.


2 §
Syftet med understöden

Med understöden kan följande åtgärder understödas:

1) reparation på sociala grunder av bostäder för åldringar och handikappade,

2) installerande av hiss i redan befintliga flervåningshus och reparationer i syfte att avlägsna rörelsehinder,

3) förbättring på sociala grunder av fastighetsvisa system för hushållsavloppsvatten,

4) undanröjande av sanitära olägenheter på sociala grunder,

5) genomförande av en planmässig reparationsverksamhet för bostadshusbeståndet, och

6) förbättring av bostädernas energihushållning och minskning av utsläpp som förorsakas av energikonsumtion inklusive ibruktagande av förnybara energiformer.


2 a §
Dispositionsplan

Om beloppet av ansökningarna är högre än beloppet av understödsfullmakten, eller om det i övrigt är nödvändigt, kan statsrådet besluta närmare om de regionala grunderna för användningen av understöden och om hur de skall fördelas på olika användningsändamål.

3 §
Förutsättningar för beviljandet

Understöd beviljas endast för den del av reparationskostnaderna för vilken sökanden inte har fått eller kan få ersättning eller annat offentligt stöd med undantag av lån eller räntestöd som beviljas av Statens bostadsfond eller Gårdsbrukets utvecklingsfond eller stöd som enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) kan beviljas av statsmedel.


4 §
Understödstagare

Kommuner, samkommuner och sammanslutningar i vilka kommunerna har bestämmanderätt kan beviljas endast sådana understöd som avses i 2 § 1 mom. 2, 5 och 6 punkten.

5 §
Statsbidragsmyndigheter

Statens bostadsfond är statsbidragsmyndighet i fråga om sådana understöd som avses i 2 § 1 mom. 2 och 4 punkten. Kommunen är statsbidragsmyndighet i fråga om de understöd som avses i 1, 3, 5 och 6 punkten i nämnda moment. Statens bostadsfond är dock statsbidragsmyndighet också i fråga om dessa understöd, om understödet beviljas en kommun eller samkommun.


6 §
Begränsning av användningen

En bostad eller ett bostadshus för vars reparation har beviljats understöd enligt 2 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten skall användas som bostad för understödstagaren och dennes hushåll eller något annat hushåll som uppfyller förutsättningarna för erhållande av reparationsunderstödet i fråga under fem år från beviljandet av understödet. Statsbidragsmyndigheten kan av särskilda skäl bevilja befrielse från den ovan nämnda användningsbegränsningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 171/2004
MiUB 15/2004
RSv 162/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.