1210/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) 11 § samt

fogas till lagen nya 11 a―11 d och 16 a § som följer:

11 §
Finansiering av verksamheten

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag av vilket skogscentralerna och utvecklingscentralen beviljas statsunderstöd för omkostnader för de åligganden som bestämts eller föreskrivits för dem och för investeringsutgifter som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet. På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat bestäms i denna lag.

Skogscentralernas och utvecklingscentralens utgifter enligt 1 mom. kan till fullt belopp finansieras med statsunderstöd.

11 a §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet i fråga om de statsunderstöd som avses i denna lag är jord- och skogsbruksministeriet.

11 b §
Ansökan om statsunderstöd

Skogscentralerna och utvecklingscentralen ansöker om statsunderstöd enligt denna lag genom att tillställa jord- och skogsbruksministeriet en preliminär budget och förslag till resultatmål för den tid under vilken statsunderstödet skall användas.

11 c §
Tillsyn över användningen av medel

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar skogscentralernas och utvecklingscentralens användning av medel. För verkställande av övervakningen skall skogscentralerna och utvecklingscentralen lämna jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter och utredningar som ministeriet ber om.

11 d §
Förvaltning och användning av medlen

Andra statliga medel än sådana som skogscentralerna och utvecklingscentralen beviljats för sin verksamhet skall hållas åtskilda från skogscentralernas och utvecklingscentralens övriga medel på ett konto i statens betalningsrörelsebank som får användas av skogscentralerna och utvecklingscentralen. Medel får tas ut från kontot endast i den takt de används för sitt ändamål.

I fråga om förvaltningen och redovisningen av andra medel än sådana som skogcentralerna och utvecklingscentralen har beviljats för sin verksamhet skall iakttas vad som i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) bestäms om redogörare. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock utfärda närmare administrativa föreskrifter om den redovisning som avses i 52 § i förordningen och som skogscentralerna och utvecklingscentralen tillställer jord- och skogsbruksministeriet.

16 a §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagen tillämpas på statsunderstöd som beviljas eller beträffande vilka förskott betalas ut efter lagens ikraftträdande.

RP 193/2004
JsUB 10/2004
RSv 170/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.