1180/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 och 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 30 juli 2004 om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (717/2004) som följer:


Med de undantag som anges i 4 mom. tillämpas lagen första gången vid beskattningen för 2005.


De i denna lag ingående 5 §, 6 § 1 mom. 1 punkten, 8 § 1 mom. 2 punkten, 6 b § och 51 d § 2 mom., vilka gäller överlåtelse av aktier som ägs av samfund, tillämpas på sådana aktieöverlåtelser och 8 § 4 mom. på sådana överlåtelser av andelar som har skett den 19 maj 2004 eller därefter, samt på sådana upplösningar av aktiebolag beträffande vilka gjorts en i 13 kap. 9 § i lagen om aktiebolag avsedd anmälan till registermyndigheten, eller i fråga om vilka registermyndigheten eller domstolen har förordnat att bolaget på grundval av 13 kap. 4 eller 4 a § i lagen om aktiebolag skall träda i likvidation den nämnda dagen eller därefter. De bestämmelser som gällde då lagen trädde i kraft tillämpas på sådana aktieöverlåtelser som skett före nämnda datum och på sådana överlåtelser av andelar som avses i 8 § 4 mom. och som gjorts före nämnda datum samt på upplösningar som på ovan nämnda sätt påbörjats före nämnda datum. Om den skattskyldiges skatteår har utgått den 19 maj 2004 eller därefter, tillämpas 42 § och 16 § 1 mom. 7 punkten redan vid beskattningen för skatteåret 2004.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 210/2004
FiUB 34/2004
RSv 199/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.