1172/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995) 54 §,

ändras 2 § 2 mom., 3 § 3, 12 och 13 punkten, 4 § 2 mom., 5 §, 6 § 2 mom., 7 § 2 punkten, 11 och 13 §, 15 § 3 och 4 mom., rubriken för 4 kap., 16 § 2 och 4 mom., 16 b § 2 mom., 16 c § 1 och 2 mom., 16 d §, 17 § 2 mom., 19 § 1 mom., 21―23 och 25 c §, 26 § 3 mom., 27 a § 1 mom., 7 och 8 kap., 38 och 39 §, 40 § 2 mom., 42 §, 10 kap. och 51―53 §,

av dem 3 § 12 och 13 punkten, rubriken för 4 kap., 16 § 2 och 4 mom., 16 b § 2 mom., 16 c § 1 och 2 mom. och 16 d § sådana de lyder i lag 332/1998, 21 och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 466/1999, 25 c §, 26 § 3 mom., 27 a § 1 mom. och 44 § sådana de lyder i sistnämnda lag, 42 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 444/2003 och 10 kap. jämte ändringar, samt

fogas till 1 § en rubrik, till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 444/2003, en rubrik, till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 332/1998, 466/1999 och 444/2003, en rubrik, till 4 § en rubrik och ett nytt 3 mom., till 6―8 § en rubrik, till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 466/1999 och i lag 1130/2003, en rubrik, till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 444/2003, en rubrik, till 12 § en rubrik samt nya 2 och 3 mom., till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1130/2003, en rubrik, till 14 a §, sådan den lyder i nämnda lag 444/2003, en rubrik, till 15 § en rubrik, till 15 a §, sådan den lyder i nämnda lag 444/2003, en rubrik, till lagen en ny 15 b §, till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 332/1998 och 444/2003, en rubrik, till 16 a―16 c §, sådana de lyder i nämnda lag 332/1998, en rubrik, till lagen en ny 16 e §, till 17 § en rubrik, till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 444/2003, en rubrik och ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 19 § en rubrik, till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 138/1998, en rubrik, till 24 §, sådan den lyder i nämnda lag 444/2003, en rubrik, till lagen nya 38 a―38 d och 39 a §, till 40 § en rubrik, till 41 § en rubrik och ett nytt 3 mom. samt till 43, 48, 50 och 55 § en rubrik, som följer:

1 §
Lagens syften

2 §
Lagens tillämpningsområde

Bestämmelserna i 2 och 3 kap. samt 36 och 36 a § tillämpas inte på försvarsförvaltningens elnät och kraftverk.


3 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) anslutningsledning en elledning som dragits för en abonnent och med vilken denne ansluts till elnätet samt som inte överskrider riksgränsen,


12) ministerium handels- och industriministeriet,

13) elmarknadsmyndighet Energimarknadsverket,


4 §
Elnätstillstånd

Tillståndspliktig är inte

1) elnätsverksamhet i vilken med ett elnät som en sammanslutning eller inrättning besitter endast sköts en fastighets eller en motsvarande fastighetsgrupps interna eldistribution,

2) planering av elnät.

Elmarknadsmyndigheten kan i enskilda fall för viss tid eller tills vidare tillåta elnätsverksamhet utan elnätstillstånd. Ett villkor är att nätinnehavarens elnät är av ringa betydelse med tanke på elöverföringen.

5 §
Beviljande av elnätstillstånd och villkor för tillståndet

Elnätstillstånd beviljas, om den som ansöker om tillstånd har tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att sörja för sin elnätsverksamhet.

De förutsättningar som avses i 1 mom. uppfylls, om

1) sökandens organisation motsvarar omfattningen och arten av nätverksamheten,

2) sökanden har tillräckligt många anställda,

3) sökanden har i sin anställning en sådan driftsledare samt, om sökanden utför elarbeten, en sådan elarbetsledare som uppfyller de behörighetsvillkor som föreskrivs i och med stöd av elsäkerhetslagen (410/1996),

4) sökanden har ekonomiska förutsättningar för en lönsam elnätsverksamhet,

5) sökanden har beslutanderätt i fråga om de medel som behövs för drift, underhåll och utveckling av elnät, samt om

6) den stamnätsinnehavare som påförts systemansvar har ordnat utförandet av de uppgifter som gäller det riksomfattande balansansvaret så att de sköts av en separat verksamhetsenhet eller av ett dotterbolag som helt ägs av stamnätsinnehavaren.

Tillståndet kan förenas med sådana villkor som är nödvändiga med tanke på de förutsättningar som avses i 1 mom. Tillståndet eller tillståndsvillkoren kan ändras med tillståndshavarens samtycke eller också annars då det är nödvändigt på grund av väsentliga förändringar i verksamhetsförutsättningarna.

Tillståndet kan inte överföras på en annan sammanslutning eller inrättning.

6 §
Distributionsnätsinnehavarens ansvarsområde

Tillståndshavaren kan avtala med en annan tillståndshavare om ändring av ansvarsområdet. Abonnenterna i området och elmarknadsmyndigheten skall underrättas om ändringen. Elmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som skall ges i anmälan samt om anmälningsförfarandet.


7 §
Återtagande av elnätstillstånd

Elmarknadsmyndigheten kan återta elnätstillståndet


2) om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljandet av tillstånd, eller


8 §
Åtgärder med anledning av återkallande av elnätstillstånd

3 kap.

Allmänna förpliktelser vid nätverksamhet och prissättningsprinciperna

9 §
Utvecklings- och anslutningsskyldighet

10 §
Överföringsskyldighet

11 §
Anmälningsskyldighet i fråga om elöverföring

Genom förordning av ministeriet kan det föreskrivas att begäran om elöverföring, inledande av förhandlingar och resultaten av dem skall anmälas till elmarknadsmyndigheten och till internationella organisationer, om Finlands internationella avtalsförpliktelser förutsätter detta.

12 §
Offentliggörande av försäljningsvillkor och nyckeltal för nättjänster

Nätinnehavaren skall underrätta elmarknadsmyndigheten om gällande försäljningsvillkor och försäljningspriser för sina nättjänster samt om grunderna för hur de fastställs. Elmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som skall ges i anmälan samt om anmälningsförfarandet.

Nätinnehavaren skall offentliggöra nyckeltal som beskriver prisnivån på nättjänsterna samt nätverksamhetens effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Elmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om vilka nyckeltal denna skyldighet skall gälla, vilka formler och anvisningar som skall följas vid beräkning av nyckeltalen samt vilket förfarande som skall följas vid offentliggörandet.

13 §
Uppgifter som distributionsnätsinnehavaren skall lämna i fakturor

Distributionsnätsinnehavaren skall i faktureringen lämna sina kunder en specifikation över hur priset för nättjänsten bildas. Elmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall ingå i fakturorna över elöverföring.

14 §
Allmänna bestämmelser om försäljningsvillkoren för och prissättningen av nättjänster

14 a §
Överföringsavgifter för import och export av el

15 §
Punktprissättning

I distributionsnätet får priset på överföringstjänsterna inte vara beroende av var inom nätinnehavarens ansvarsområde kunden finns. Inom de delar av distributionsnätsinnehavarens ansvarsområde som är geografiskt åtskilda skall dock i fråga om respektive område tillämpas egna priser på överföringstjänsterna. Elmarknadsmyndigheten kan i enskilda fall bevilja undantag från tillämpningen av separata priser på överföringstjänsterna, om kostnadsnivåerna och prissättningsgrunderna inom delarna av distributionsnätsinnehavarens ansvarsområde inte avviker betydligt från varandra.

Genom förordning av ministeriet kan vid behov närmare bestämmelser utfärdas om tillämpningen av principerna för punktprissättning.

15 a §
Bestämmelser om prestationer i samband med byte av elförsäljare

15 b §
Anskaffning av förlustenergi

Nätinnehavaren skall skaffa förlustenergi för sitt elnät och reservkraft för driften av sitt elnät i enlighet med öppna, icke-diskriminerande och marknadsbaserade förfaranden.

4 kap.

Systemförpliktelser och avräkning av elhandeln

16 §
Systemansvar

Den stamnätsinnehavare som är systemansvarig kan ställa sådana villkor för användning av elöverföringssystemet samt de anslutna kraftverken och belastningarna som är nödvändiga för att systemansvaret skall kunna realiseras. Villkoren kan tillämpas i enskilda fall efter det att elmarknadsmyndigheten har fastställt dem genom sitt beslut. De fastställda villkoren kan tillämpas även om de överklagats, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.


Närmare bestämmelser om hur systemansvaret skall realiseras och om innehållet i det kan utfärdas genom förordning av ministeriet.

16 a §
Riksomfattande balansansvar

16 b §
Balansansvar

Närmare bestämmelser om innehållet i balansansvaret kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 c §
Balansavräkning

Nätinnehavaren och de andra parterna på elmarknaden är skyldiga att handha balansavräkningen.

En balansavräkning skall grunda sig på elmätning eller en kombination av mätning och typbelastningskurva samt på anmälningar som gäller leveranserna, på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om innehållet i balansavräkningen och om de metoder som skall användas i den utfärdas genom förordning av statsrådet.


16 d §
Anmälningsskyldighet i fråga om balansansvar och balansavräkning

Parterna på elmarknaden är skyldiga att meddela mätningsuppgifter som gäller produktion, användning och leverans av el samt andra uppgifter som krävs för att balansansvaret skall kunna realiseras och balansavräkningen uppgöras. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om innehållet i anmälningsskyldigheten. Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet kan utfärdas genom förordning av ministeriet.

16 e §
Sekretess i fråga om systemförpliktelser

På sekretess i fråga om handlingar som inkommit eller upprättats vid utförandet av uppgifter som avses i detta kapitel eller i bestämmelser utfärdade med stöd av det samt i fråga om uppgifter i handlingarna liksom på tystnadsplikt i fråga om och förbud mot utnyttjande av de upplysningar som erhållits vid utförandet av uppgifterna samt på brott mot sekretess tillämpas 22 och 23 § samt 24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) även då det inte är fråga om en handling på vilken nämnda lag är tillämplig enligt dess 4 §.

17 §
Byggande av distributionsnät

Andra får bygga distributionsnät på ansvarsområdet, om

1) det är fråga om en anslutningsledning genom vilken ett eldriftsställe ansluts till distributionsnätsinnehavarens elnät på ansvarsområdet,

2) det är fråga om en anslutningsledning genom vilken en elproduktionsinrättning ansluts till distributionsnätsinnehavarens elnät på ansvarsområdet eller till någon annan nätinnehavares elnät,

3) det är fråga om ett internt nät i en fastighet eller i en motsvarande fastighetsgrupp, eller om

4) nätinnehavaren ger sitt samtycke till att nätet byggs.


18 §
Byggande av högspänningsledningar

Utan hinder av 3 mom. skall tillstånd beviljas för en anslutningsledning genom vilken ett eldriftsställe, en elproduktionsinrättning eller en transformator- och kopplingsstation för distributionsnätsinnehavaren på ansvarsområdet ansluts till närmaste elnät med en nominell spänning om minst 110 kilovolt.


19 §
Ansökan om tillstånd att bygga och miljökonsekvensbedömning

Ansökan om tillstånd att bygga skall innehålla de uppgifter och utredningar som anges närmare genom förordning av statsrådet.


20 §
Bestämmelser om kommunens ställning

21 §
Leveransskyldighet

En minutförsäljare av el som har betydande marknadsinflytande på en distributionsnätsinnehavares ansvarsområde skall på ansvarsområdet leverera el till ett skäligt pris för konsumenterna och andra elanvändare vilkas driftsställe är utrustat med huvudsäkringar på högst 3 x 63 ampere eller till vilkas eldriftsställe högst 100 000 kilowattimmar el köps per år (leveransskyldighet).

Om det inte finns någon sådan minutförsäljare av el som avses i 1 mom., skall de skyldigheter som gäller minutförsäljare med betydande marknadsinflytande tillämpas på den minutförsäljare av el som med mängden levererad el som måttstock har den största marknadsandelen på det aktuella ansvarsområdet, i fråga om de elanvändare som omfattas av leveransskyldigheten.

En minutförsäljare med betydande marknadsinflytande skall ha offentliga elförsäljningsvillkor och elförsäljningspriser samt grunder för hur de fastställs för de kunder som omfattas av leveransskyldigheten. I dem får inte ingå oskäliga villkor eller begränsningar eller sådana villkor eller begränsningar som begränsar konkurrensen inom elhandeln.

Elmarknadsmyndigheten kan bestämma att en minutförsäljare som avses i denna paragraf skall leverera el till de kunder som omfattas av leveransskyldigheten på de villkor som anges i 3 mom.

22 §
Anmälan till elmarknadsmyndigheten om minutförsäljares försäljningsvillkor

En minutförsäljare med betydande marknadsinflytande skall tillställa elmarknadsmyndigheten i 21 § 3 mom. avsedda minutförsäljningsvillkor och minutförsäljningspriser samt grunderna för hur de fastställs innan de införs.

En minutförsäljare av el skall underrätta elmarknadsmyndigheten eller den sammanslutning som elmarknadsmyndigheten utsett om de elminutförsäljningsvillkor och elminutförsäljningspriser som gäller när minutförsäljaren allmänt tillhandahåller el för konsumenterna och andra elanvändare vilkas driftsställe är utrustat med huvudsäkringar på högst 3 x 63 ampere eller till vilkas eldriftsställe högst 100 000 kilowattimmar el köps per år.

Elmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om hur uppgifter med anknytning till minutförsäljningsvillkoren och minutförsäljningspriserna samt grunderna för hur de fastställs skall ges in till myndigheten, hur dessa uppgifter skall specificeras samt om det förfarande som skall iakttas när uppgifterna lämnas.

23 §
Uppgifter som elförsäljare skall lämna i fakturorna samt offentliggörande av elförsäljares nyckeltal

Minutförsäljaren skall i faktureringen lämna sina kunder en specifikation över hur elpriset bildas. Elmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall ingå i fakturorna över elenergi.

Minutförsäljarna skall offentliggöra uppgifter som beskriver den genomsnittliga prisnivån på el. Elmarknadsmyndigheten kan meddela föreskrifter om det förfarande som skall iakttas vid offentliggörandet.

24 §
Försäljning av el via ett internt nät i fastigheten

25 c §
Upplysningar som skall lämnas innan avtal ingås

Distributionsnätsinnehavaren skall innan ett anslutningsavtal ingås lämna en abonnent och innan elnätsavtal ingås en elanvändare upplysningar om de centrala villkor som skall tillämpas på avtalet samt om tillbudsstående alternativ som gäller innehållet i avtalet, såsom alternativ i fråga om prissättningen. En minutförsäljare skall innan ett elförsäljningsavtal ingås lämna elanvändaren motsvarande upplysningar.

Abonnenten och elanvändaren skall lämnas åtminstone följande uppgifter:

1) tjänsteleverantörens namn och kontaktuppgifter,

2) de prestationer eller tjänster som tillhandahålls, deras kvalitet och, om det är fråga om ett anslutningsavtal, tidpunkten för anslutningen,

3) eventuella underhållstjänster i anslutning till prestationer eller tjänster enligt avtalet,

4) metoderna för att abonnenten eller elanvändaren skall få information om de avgifter som skall tillämpas på avtalet eller underhållstjänster i anslutning till det,

5) avtalets giltighetstid samt villkoren för förnyelse och upphävande av avtalet,

6) de ersättningar och andra gottgörelser som skall tillämpas om prestationens eller tjänstens kvalitet inte motsvarar det som avtalats,

7) de mekanismer för tvistlösning som står till förfogande och hur de inleds.

Upplysningar om ett elnätsavtal eller elförsäljningsavtal behöver inte lämnas, om avtalet ingås muntligt och elanvändaren inte ber om upplysningar.

De uppgifter som avses i 2 mom. skall i överenskommen form antecknas i avtalet eller bekräftelsen.

26 §
Ändring av avtalsvillkoren

Om distributionsnätsinnehavarens ansvarsområde förändras, har distributionsnätsinnehavaren rätt att ändra priset på överföringstjänsterna för att kunna genomföra en sådan enhetlig prissättning som avses i 15 § 3 mom. Prisändringar som medför betydande ändringar i enskilda kunders avgifter skall genomföras inom en övergångsperiod som elmarknadsmyndigheten godkänt innan den nya prissättningen införs.


27 a §
Standardersättning vid dröjsmål med kopplandet av en anslutning

Om kopplandet av en anslutning fördröjs, har abonnenten rätt till en standardersättning. Den uppgår till 5 procent av anslutningsavgiften för varje påbörjad vecka under de två första dröjsmålsveckorna och till 10 procent av anslutningsavgiften under varje påbörjad dröjsmålsvecka efter detta. Standardersättningen är högst 30 procent av anslutningsavgiften, dock högst 1 700 euro. Standardersättningens maximibelopp kan justeras genom förordning av statsrådet så att det motsvarar förändringen i penningvärdet. När standardersättningen beräknas används som grund de avgifter som distributionsnätsinnehavaren allmänt tar ut för anslutandet utan sådana förhöjningar som beror på specialförhållanden.


7 kap.

Åtskiljande av verksamheterna

28 §
Skyldighet att särredovisa elaffärsverksamheter

De företag som är verksamma på elmarknaden skall särredovisa elnätsverksamhet och övriga elaffärsverksamheter samt elaffärsverksamheter och företagets övriga affärsverksamhet.

Nätinnehavaren skall särredovisa följande delfunktioner i elnätsverksamheten:

1) stamnätsverksamhet och distributionsnätsverksamhet, och

2) distributionsnätsverksamheter som bedrivs i olika geografiska delar av ansvarsområdet, om separata priser på överföringstjänster i enlighet med 15 § 3 mom. tillämpas i delarna.

Elaffärsverksamheter behöver dock inte särredovisas från varandra eller från den övriga affärsverksamheten, om affärsverksamheten till sin volym eller i förhållande till företagets övriga affärsverksamhet är ringa. Genom förordning av ministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om när affärsverksamheten kan anses vara av ringa betydelse.

29 §
Innehållet i särredovisningsskyldigheten

Med särredovisning avses i denna lag att det för de elaffärsverksamheter som skall särredovisas per räkenskapsperiod skall upprättas en resultaträkning och balansräkning. Resultaträkningen och balansräkningen, som skall kunna härledas ur företagets bokföring, skall i tillämpliga delar upprättas enligt bokföringslagen (1336/1997).

30 §
Särredovisning av en kommunal inrättning

En kommunal inrättning som utövar elaffärsverksamhet skall per räkenskapsperiod redovisas skilt från kommunen och från kommunens övriga inrättningar. För inrättningen skall en egen resultaträkning och balansräkning upprättas.

31 §
Granskning av särredovisade bokslut

Revisorerna för en sammanslutning samt en kommunal eller statlig inrättning som utövar elaffärsverksamhet skall granska de särredovisade verksamheternas resultaträkningar, balansräkningar och tilläggsuppgifterna till dessa som en del av den lagstadgade revisionen av sammanslutningen, kommunen eller inrättningen.

32 §
Offentliggörande av särredovisade bokslut

Bokslut över särredovisade elaffärsverksamheter skall offentliggöras. Boksluten skall fogas till det officiella bokslutet över ett företag, en koncern, en kommun, en samkommun eller en statlig inrättning som utövar elaffärsverksamhet samt till den årsredovisning som skall offentliggöras eller till någon annan offentlig handling som motsvarar årsredovisningen och som är tillgänglig för intressentgrupperna.

33 §
Upprättande av särredovisade bokslut

Affärshändelser och balansposter skall tas upp i resultaträkningen och balansräkningen över affärsverksamheterna i enlighet med orsaksprincipen. Gemensamma inkomster och utgifter samt balansposter registreras kalkylmässigt för de olika verksamheterna i samband med att bokslutet upprättas så att orsaksprincipen i mån av möjlighet realiseras.

I särredovisade bokslut skall avskrivningarna basera sig på anskaffningsutgifter. När ett särredovisat bokslut upprättas första gången skall anläggningstillgångarnas anskaffningsutgifter, minskade med de planenliga avskrivningarna, inbegripas i bokslutet.

Det särredovisningsförfarande som väljs skall följas kontinuerligt, om det inte finns grundad anledning att ändra det. Ändringarna skall klarläggas i samband med det särredovisade bokslutet.

34 §
Kompletterande bestämmelser om särredovisning

Genom förordning av ministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) grunderna för registrering av inkomster och utgifter samt balansposter för de olika affärsverksamheterna,

2) grunderna för registrering av inkomster och utgifter samt balansposter som gäller en enskild elaffärsverksamhet,

3) registreringen av gemensamma inkomster och utgifter samt balansposter för de olika affärsverksamheterna,

4) schemat för särredovisade resultaträkningar och balansräkningar samt för nätinnehavarens resultaträkning och balansräkning,

5) de tilläggsuppgifter som skall inbegripas i bokslut över särredovisade verksamheter samt i nätinnehavarens bokslut,

6) sändande av särredovisade bokslut samt nätinnehavarens bokslut till elmarknadsmyndigheten.

I samband med särredovisade bokslut skall uppgifter som klargör grunderna för hur boksluten har upprättats samt nyckeltal som beskriver nätinnehavarens verksamhet offentliggöras. Elmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter och nyckeltal skyldigheten att offentliggöra gäller samt vilket förfarande som skall iakttas vid offentliggörandet.

Elmarknadsmyndigheten kan av grundad anledning i enskilda fall bevilja undantag från det sätt att särredovisa verksamheterna som denna lag kräver, om det är oskäligt att särredovisa dem på det sätt som krävs i lagen.

34 a §
Juridiskt åtskild elnätsverksamhet

Om en stamnätsinnehavare eller någon annan nätinnehavare i vars elnät med en spänning om 400 volt de tre senaste utgångna kalenderåren årligen överförts en elmängd på minst 200 gigawattimmar är verksam som en del av ett företag eller av en företagsgrupp där samma part har bestämmanderätt och som bedriver elproduktion eller elförsäljning, skall nätinnehavaren till sin juridiska form, sin organisation och sitt beslutsfattande vara oberoende av företagets eller företagsgruppens elproduktions- och elförsäljningsverksamhet (juridiskt åtskild elnätsverksamhet).

Med bestämmanderätt avses i 1 mom. rättigheter, avtal och andra medel som separat eller tillsammans med hänsyn till de faktiska och juridiska omständigheterna i saken ger parten möjlighet att utöva avgörande inflytande i företaget och dess organ.

En ändring av företagsstrukturen beträffande juridiskt åtskild elnätsverksamhet skall verkställas inom två år från utgången av det kalenderår då tröskelvärdet enligt 1 mom. uppnåddes.

34 b §
En juridiskt åtskild nätinnehavares rätt att bedriva eltillförsel och elförsäljning

En nätinnehavare som utövar juridiskt åtskild elnätsverksamhet kan bedriva eltillförsel och elförsäljning, om syftet med verksamheten är att

1) skaffa förlustenergi för elnätet,

2) sköta uppgifter som omfattas av systemansvaret,

3) kontrollera överföringsbegränsningar,

4) använda flyttbara reservkraftsaggregat för byggande, drift och underhåll av nätet och till nätet sälja el som producerats med dessa,

5) skaffa el för eget bruk till sammanslutningens lokaler, transformator- och kopplingsstationer eller länkstationer eller till sammanslutningens andra motsvarande objekt,

6) distributionsnätsinnehavaren med stöd av skyldigheten enligt denna lag skall leverera el till elanvändarna i en situation där minutförsäljarens leverans har avbrutits av en orsak som beror på försäljaren.

34 c §
Operativa krav på åtskiljande

Den som hör till ledningen för en nätinnehavare som utövar juridiskt åtskild elnätsverksamhet och som har minst 50 000 kunder får inte vara verkställande direktör för ett företag som svarar för elproduktion eller elförsäljning och inte medlem av styrelsen eller motsvarande organ i ett sådant företag, om samma part har bestämmanderätt hos nätinnehavaren och företaget.

Genom förordning av ministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om operativa krav på åtskiljande för nätinnehavare som utövar juridiskt åtskild elnätsverksamhet och som har minst 100 000 kunder. Kraven kan gälla

1) beslut om anställningsförmåner som gäller säkerställande av oavhängighet för dem som hör till nätinnehavarens ledning, samt

2) nätinnehavarens skyldighet att utarbeta ett program med åtgärder som säkerställer att nätinnehavaren på ett icke-diskriminerande sätt uppfyller sina förpliktelser enligt 3 och 4 kap.

8 kap.

Produktion, import och export av el

35 §
Anbudsförfarande för ny elproduktionskapacitet

I syfte att trygga tillräcklig eltillförsel kan statsrådet besluta om ordnande av offentligt anbudsförfarande för ny elproduktionskapacitet eller åtgärder för styrning av efterfrågan. Beslutet får fattas endast om tillgången på el, med beaktande av planerade elproduktionsinrättningar och överföringsförbindelser samt elproduktionsinrättningar och överföringsförbindelser som anläggs, och de åtgärder för styrning av efterfrågan som skall vidtas, inte räcker till för att svara på efterfrågan på el i Finland och om tillräcklig eltillförsel inte kan tryggas genom andra åtgärder.

I beslutet om ordnande av anbudsförfarande anges

1) de uppgifter om förutsatta avtalsvillkor vilka skall ingå i anbudsförfrågan och de förfaringssätt som anbudsgivarna skall iakta, samt

2) de grunder som reglerar valet av anbudsgivare och ingåendet av avtal.

Beslut om ordnande av anbudsförfarande avgörs vid statsrådets allmänna sammanträde. Ministeriet beslutar om godkännande av anbuden. Ministeriet svarar också för verkställandet av anbudsförfarandet.

Närmare bestämmelser om tillvägagångssätten vid anbudsförfaranden utfärdas genom förordning av statsrådet.

36 §
Anmälan om byggande och urdrifttagande av kraftverk

Kraftverksinnehavaren skall underrätta elmarknadsmyndigheten om byggnadsplanen för och idrifttagandet av ett kraftverk samt om långvarig eller bestående urdrifttagande av ett kraftverk. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i anmälningsskyldigheten och om anmälningsförfarandet.

36 a §
Underhållsstopp vid kraftverk

Kraftverksinnehavaren skall underrätta elmarknadsmyndigheten om planerade underhållsstopp under tiden 1.12―28.2 vid kraftverk med en effekt på minst 100 megavoltampere och separat elproduktion. Anmälan skall göras minst sex månader före den planerade tidpunkten för underhållsstoppet. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som skall ingå i anmälan och om anmälningsförfarandet.

Elmarknadsmyndigheten får bestämma att tidpunkten för ett underhållsstopp vid ett kraftverk enligt 1 mom. skall infalla utanför perioden 1.12―28.2, om det finns grundad anledning att misstänka att tillgången på el inte skulle motsvara efterfrågan på el i Finland vid den tidpunkt som anmälts för underhållsstoppet. Beslut om flyttning av underhållsstoppet skall fattas senast tre månader före den tidpunkt då underhållsstoppet enligt anmälan skall inledas. Beslut om flyttning får inte fattas, om en flyttning av underhållsstoppet skulle medföra risk för tekniska fel i kraftverket eller äventyra säkerheten vid drift av kraftverket. Före ett beslut om flyttning skall elmarknadsmyndigheten höra Säkerhetsteknikcentralen och, om underhållsstoppet gäller ett kärnkraftverk, Strålskyddscentralen. Ett beslut om flyttning skall iakttas även om det överklagats, om inte besvärsmyndigheten har förbjudit att beslutet verkställs eller bestämt att verkställigheten skall avbrytas.

Elmarknadsmyndigheten kan förena ett beslut enligt 2 mom. med vite.

37 §
Anmälningsskyldighet i fråga om elimport och elexport

Genom förordning av ministeriet kan det föreskrivas att avtal om elimport och elexport skall anmälas till ministeriet. I anmälan skall lämnas de uppgifter som föreskrivs i förordningen.

38 §
Tillsynsmyndigheter och deras uppgifter

Den allmänna ledningen och uppföljningen av verkställigheten av lagen ankommer på ministeriet.

Elmarknadsmyndigheten har till uppgift att övervaka att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel iakttas. Byggandet av elledningar som överskrider landets gränser samt elimport och elexport övervakas dock av ministeriet.

Elmarknadsmyndigheten skall tillsammans med andra myndigheter övervaka utvecklingen av balansen mellan tillgång och efterfrågan på el i Finland.

Elmarknadsmyndigheten skall årligen offentliggöra rapporter om tillsynen samt om utvecklingen av balansen mellan tillgång och efterfrågan på el samt sköta de internationella informationsförpliktelserna i anslutning till sina uppgifter.

38 a §
Villkor och metoder fastställda av elmarknadsmyndigheten

Elmarknadsmyndigheten skall genom beslut fastställa att en nätinnehavare och en stamnätsinnehavare som påförts systemansvar skall iaktta följande villkor för tjänsterna och metoder för prissättning av tjänsterna innan dessa införs:

1) metoderna för bestämmande av nätinnehavarens intäkter av nätverksamheten och de avgifter som skall tas ut för överföringstjänsten under tillsynsperioden,

2) villkoren för nätinnehavarens överföringstjänst,

3) villkoren för nätinnehavarens anslutningstjänst och metoderna för bestämmande av de avgifter som tas ut för anslutningen,

4) villkoren för de tjänster som omfattas av systemansvaret för den stamnätsinnehavare som påförts systemansvar samt metoderna för bestämmande av avgifterna för nämnda tjänster.

Beslutet om fastställande skall basera sig på de grunder som föreskrivs i 3, 4 och 6 a kap. samt i Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel. I beslutet om fastställande av de metoder som skall iakttas vid prissättningen kan bestämmas om

1) principerna för värdering av det kapital som är bundet till nätverksamheten,

2) sättet för bestämmande av en godtagbar avkastning på det kapital som är bundet till nätverksamheten,

3) sättet för bestämmande av nätverksamhetens resultat och sådan rättelse av resultaträkningen och balansräkningen som detta kräver,

4) mål som sporrar till effektivisering av nätverksamheten och sättet för hur detta bestäms samt den metod enligt vilken effektiviseringsmålsättningen tillämpas i prissättningen,

5) metoden för bestämmande av prissättningsstrukturen, om en sådan metod behövs för genomförande av tillträde till nätet eller verkställigheten av en internationell förpliktelse som är bindande för Finland, eller om metoden hänför sig till prissättning av tjänster som omfattas av systemansvar.

Beslut om fastställande, som tillämpas på de metoder som avses i 1 mom. 1 punkten, gäller under en tillsynsperiod på fyra år. Om en nätinnehavare har inlett sin verksamhet medan den tillsynsperiod som tillämpas på andra nätinnehavare fortfarande pågår, gäller beslutet om fastställande enligt 1 mom. 1 punkten trots det fram till slutet av denna tillsynsperiod. Övriga beslut som avses i 1 mom. gäller tills vidare eller, om det finns särskilda skäl, den tid som anges i beslutet.

38 b §
Ändring av elmarknadsmyndighetens beslut om fastställande

Elmarknadsmyndigheten kan ändra det beslut om fastställande som avses i 38 a § 1 mom. genom ett nytt beslut vars behandling har inletts på ansökan av en nätinnehavare eller en stamnätsinnehavare som påförts systemansvar eller på elmarknadsmyndighetens eget initiativ. Beslutet kan ändras på initiativ av elmarknadsmyndigheten, om

1) den som beslutet gäller har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter som har inverkat på beslutets innehåll,

2) ändringen grundar sig på en ändring i lagstiftningen eller ett avgörande som en fullföljdsdomstol har meddelat,

3) det finns vägande skäl för att ändra beslutet till följd av att en väsentlig förändring i omständigheterna inträffat efter att beslutet meddelades eller på grund av revidering av föråldrade villkor eller prissättningsarrangemangen, eller om

4) ändringen är nödvändig på grund av verkställigheten av en internationell förpliktelse som är bindande för Finland.

38 c §
Elmarknadsmyndighetens beslut efter tillsynsperioden

Elmarknadsmyndigheten skall efter att den tillsynsperiod som nämns i 38 a § har utgått genom beslut förplikta nätinnehavaren att under en pågående tillsynsperiod sänka sina avgifter för överföringstjänster som bestämts enligt de i 1 mom. 1 punkten i paragrafen avsedda metoderna med det belopp med vilket nätverksamhetens avkastning under den tillsynsperiod som utgått överstigit beloppet av en skälig avkastning, eller berättiga nätinnehavaren att under tillsynsperioden höja sina avgifter för överföringstjänster med det belopp med vilket nätverksamhetens avkastning under den tillsynsperiod som utgått understigit beloppet av en skälig avkastning. Om avkastningen av nätverksamheten under tillsynsperioden har överstigit beloppet av en skälig avkastning med minst 5 procent, skall till det belopp med vilket avgifterna skall sänkas, för den tillsynsperiod som utgått fogas ränta, räknad som årlig ränta på hela det sistnämnda beloppet enligt genomsnittsräntan på eget kapital bestämt i enlighet med det beslut om fastställande som avses i 38 a § 1 mom. 1 punkten.

Elmarknadsmyndigheten kan av vägande skäl förlänga den utjämningsperiod som avses i 1 mom.

38 d §
Överlåtelse av elnätsaffärsverksamhet och nätinnehavarnas fusionering under en tillsynsperiod

Om en nätinnehavare överlåter elnätsaffärsverksamheten till någon annan eller fusioneras med en annan aktör under den tillsynsperiod som avses i 38 a § 1 mom. 1 punkten, tillämpas beslutet om fastställande i fråga om den nätverksamhet som till följd av överlåtelsen eller fusionen övergått till någon annan på mottagaren eller den övertagande sammanslutningen under återstoden av tillsynsperioden. Mottagaren eller den övertagande sammanslutningen ansvarar för återbäring av avgifter för överföringstjänster enligt 38 c § till den överlåtande nätinnehavarens kunder också till den del återbäringen hänför sig till en del av den tillsynsperiod som föregick överlåtandet eller fusioneringen. Mottagaren eller den övertagande sammanslutningen får på motsvarande sätt räkna sig till godo den i 38 c § avsedda rätten att höja avgifterna för överföringstjänsterna också till den del denna rätt hänför sig till den överlåtande nätinnehavarens nätverksamhet under en del av den tillsynsperiod som föregick överlåtandet eller fusioneringen.

Elmarknadsmyndigheten skall på begäran av överlåtaren och mottagaren meddela särskilt ett beslut i vilket det belopp som avses i 1 mom. fastställs för överlåtelsetidpunkten.

39 §
Tillsynsmyndigheternas befogenheter i tillsynsärenden

Om någon bryter mot eller åsidosätter de förpliktelser som föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser utfärdade med stöd av den eller i Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel, skall tillsynsmyndigheten förplikta honom att rätta till felet eller försummelsen. I det förpliktande beslutet kan förordnas om på vilket sätt felet eller försummelsen skall rättas. I det förpliktande beslutet kan också förordnas att en avgift som tagits ut på felaktiga grunder skall betalas tillbaka till kunden, om inte återbäringsförfarandet enligt 38 c § tillämpas.

Tillsynsmyndigheten kan förena sitt beslut enligt 1 mom. samt enligt 38 a―38 c § med vite. Vid vitesföreläggande och utdömande av vite iakttas det förfarande som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

Nedan bestäms särskilt om verkställigheten av förpliktelsen avseende de uppgifter som skall tillställas tillsynsmyndigheten.

39 a §
Särskilda bestämmelser om hur elmarknadsmyndigheten skall handlägga en begäran om utredning

Elmarknadsmyndigheten skall behandla en begäran om utredning som gäller nätinnehavare inom två månader från mottagandet av begäran. Elmarknadsmyndigheten kan förlänga tidsfristen för behandlingen, om begäran om utredning gäller avgifter för anslutning av ett kraftverk på mer än 40 megavoltampere eller om behandlingen av en begäran om utredning förutsätter att ytterligare uppgifter inhämtas. I det senare fallet kan fristen förlängas med högst två månader, varefter fristen ytterligare kan förlängas, om den som begärt en utredning samtycker till detta.

40 §
Hindrande av byggande av elnät utan tillstånd

Ministeriet har rätt att bestämma att byggandet av en elledning som överskrider landets gräns skall avbrytas eller förbjuda användningen av den, om byggandet har inletts eller elledningen har byggts utan sådant tillstånd som avses i denna lag.

41 §
Lagens förhållande till konkurrenslagstiftningen

Konkurrensverket skall årligen offentliggöra en berättelse om tillämpningen av lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) på elmarknaden. Berättelsen skall lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission i enlighet med internationella informationsförpliktelser som är bindande för Finland.

42 §
Lämnande av uppgifter till myndigheter

En person, sammanslutning eller inrättning som utövar elnätsverksamhet eller försäljning, produktion, import eller export av el skall ge ministeriet och elmarknadsmyndigheten den information som är nödvändig för skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag. Utöver detta skall ministeriet och elmarknadsmyndigheten ges den statistik och övrig information som är nödvändig för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag eller för uppfyllande av internationella avtalsförpliktelser.

En behörig tjänsteman vid elmarknadsmyndigheten har rätt att utföra granskningar i lokaler som innehas av en sammanslutning eller en inrättning som bedriver tillsyn underkastad verksamhet för att fullgöra tillsynsuppgiften enligt denna lag samt för att övervaka att det beslut om fastställande samt det förpliktande beslut som elmarknadsmyndigheten har gett följs. Granskningar får dock inte utföras i hemfridsskyddade lokaler. En sammanslutning eller inrättning som bedriver verksamhet som är underkastad tillsyn skall på yrkande för den tjänsteman som utför granskningen visa de handlingar och registreringar i datasystemet samt ordna tillträde till de elanläggningar och elutrustningar som kan ha betydelse vid övervakningen av efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag eller av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Den tjänsteman som utför granskningen har rätt att avgiftsfritt ta kopior av de handlingar som skall granskas och utskrifter av de registreringar som finns i datasystemet.

Om någon bryter mot eller åsidosätter de förpliktelser som gäller skyldighet att tillställa tillsynsmyndigheten de uppgifter som föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser utfärdade med stöd av den, kan tillsynsmyndigheten förplikta honom att rätta sitt fel eller sin försummelse. Tillsynsmyndigheten kan förena sitt beslut med vite. Vid vitesföreläggande och utdömande av vite iakttas det förfarande som föreskrivs i viteslagen.

43 §
Avgifter som tas ut för myndigheternas prestationer

10 kap.

Skadestånd och straff

44 §
Skadeståndsskyldighet

Den som genom ett förfarande som står i strid med 9 § 2 mom. (anslutningsskyldighet), 10 § 1 mom. (överföringsskyldighet), 21 § 1 mom. (leveransskyldighet) eller 27 i § (avbrott i elleveransen av skäl som beror på elanvändaren) orsakar någon annan skada är skyldig att ersätta skadan.

45 §
Olovligt utövande av elnätsverksamhet

Den som utövar elnätsverksamhet utan tillstånd som avses i 4 § eller bygger en elledning utan tillstånd enligt 18 §, skall för olovligt utövande av elnätsverksamhet dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

46 §
Straffbar drift av kraftverk

Den som

1) efter att ha åsidosatt den skyldighet enligt 36 a § 1 mom. att anmäla ett planerat underhållsstopp vid ett kraftverk genomför ett sådant underhållsstopp vid kraftverket som omfattas av anmälningsskyldigheten, eller

2) bryter mot elmarknadsmyndighetens beslut om flyttning av underhållsstoppet,

skall för straffbar drift av kraftverk dömas till böter.

47 §
Brott mot sekretess i fråga om systemförpliktelser

Till straff för brott mot sekretess som föreskrivs i 16 e § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889).

48 §
Kommunens rätt att utöva elaffärsverksamhet utanför kommunens område

50 §
Handräckning

51 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som elmarknadsmyndigheten har meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms nedan.

Ändring i ett beslut som elmarknadsmyndigheten har meddelat med stöd av 16 § 2 mom., 38 a―38 d och 39 § samt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. På behandlingen av besvären i marknadsdomstolen tillämpas förvaltningsprocesslagen. Beträffande offentlighet i fråga om behandlingen och handlingarna bestäms särskilt.

Ändring i beslut som ministeriet har fattat med stöd av denna lag samt i beslut av förvaltningsdomstolen eller marknadsdomstolen får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Elmarknadsmyndigheten har rätt att genom besvär söka ändring i beslut av förvaltningsdomstolen i ett tillståndsärende enligt denna lag och i ett beslut av marknadsdomstolen enligt 2 mom. genom vilka fullföljdsdomstolen har upphävt eller ändrat elmarknadsmyndighetens beslut.

52 §
Specialbestämmelser om verkställbarheten av elmarknadsmyndighetens beslut

Ett beslut som elmarknadsmyndigheten har meddelat med stöd av 38 a―38 d och 39 § skall följas även om det överklagats, om inte elmarknadsmyndigheten genom sitt beslut bestämmer något annat. Ett beslut som gäller återbäring till en enskild kund av avgifter som tagits ut på felaktiga grunder eller ett beslut som gäller utdömande av vite får dock inte verkställas innan det har vunnit laga kraft. Fullföljdsdomstolen har dessutom rätt att meddela föreskrifter om verkställigheten av beslut, enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

53 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

55 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser


1. Denna lag träder i kraft den 27 december 2004.

2. Bestämmelsen i 15 § 3 mom. om separat prissättning av överföringstjänster gäller de delar av distributionsnätsinnehavarens ansvarsområde som är geografiskt åtskilda och som bildats efter lagens ikraftträdande.

3. Lagens 15 b § tillämpas inte på avtal för viss tid som ingåtts före ikraftträdandet.

4. Lagens 27 a § 1 mom. tillämpas också på elavtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande, om det dröjsmål som avses i momentet har skett efter ikraftträdandet. Lagens 44 § tillämpas också på elavtal som ingåtts före ikraftträdandet.

5. När 34 a § 1 mom. tillämpas inräknas i de senaste utgångna kalenderåren också de kalenderår som utgått före lagens ikraftträdande.

6. Om ett företag som utövar elnätsverksamhet har uppnått det tröskelvärde som avses i 34 a § 1 mom. före lagens ikraftträdande, skall de ändringar i företagsstrukturerna som förutsätts i 34 a § 1 mom. genomföras före den 1 januari 2007.

7. Den första tillsynsperioden enligt 38 a § börjar den 1 januari 2005. För elnätsinnehavare är den första tillsynsperioden tre år.

8. Bestämmelserna i 39 a § tillämpas på begäran om utredning som elmarknadsmyndigheten har tagit emot efter lagens ikraftträdande.

9. Lagens 51 § 2 mom. tillämpas på beslut som elmarknadsmyndigheten meddelat med stöd av 39 §, om beslutsärendet har väckts efter lagens ikraftträdande.

10. De beslut som handels- och industriministeriet meddelat med stöd av de bestämmelser i 6 § 2 mom., 13 §, 16 c § 2 mom., 16 d §, 22 § 2 mom., 23 § eller 34 § 1 eller 2 mom. som gällde vid ikraftträdandet fortsätter att gälla tills förordningarna och föreskrifterna av den behöriga myndigheten träder i kraft.

11. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 127/2004
EkUB 27/2004
RSv 217/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG (32003L0054); EGT nr L 176, 15.7.2003, s. 37
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 (32003R1228); EGT nr L 176, 15.7.2003, s. 1

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.